Særlige regler for FUTSAL - DBU Fyn

Turneringsreglement for futsal

§1
Navnet er DBU Fyns futsalturnering/stævner (i det nedenstående benævnt ”turneringen”). Turneringen arrangeres af DBU Fyn.

§2
Turneringens formål er:
- at udvikle og fremme fodboldspillet i DBU Fyn gennem tilbud om futsal.
- at hjælpe klubberne med at fastholde medlemmernes interesse for fodboldspillet mellem to udendørs sæsoner.

§3
Turneringens geografiske område er følgende kommuner: Assens, Nordfyns, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nyborg, Odense, Svendborg, Ærø.

Reglerne er gældende for alle DBU Fyns medlemsklubber og ved alle turneringer afholdt af DBU Fyn.

§4
Turneringsåret er november, december, januar, februar og marts.
 
§5
5.1
Turneringen er kun åben for DBU Fyns medlemsklubber.
  
5.2
Turneringen kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, udskrives på anden måde end beskrevet i dette reglement. DBU Fyns bestyrelse skal godkende en sådan ændring.
  
5.3
Turneringen tilrettelægges af DBU Fyn og afvikles med klubberne som stævnearrangører.
Tilrettelæggelse og afvikling sker under ansvar over for dette reglement.
  
5.4
Samtlige rækker er inddelt i puljer med 3-5 hold
Spilletiden varierer på grundlag af rækkens mest forekommende puljestørrelse fra 10 til 20 minutter pr. kamp. Denne spilletid kan i særlige tilfælde fraviges.

5.5
Holdlederen skal hver kampdag udfylde elektronisk holdkort.

Holdkortet skal være udfyldt senest 10 minutter før puljens første kamp.

For sent aflevering af holdkort kan medføre at holdet udelukkes fra pågældende kampdag.

For ungdomshold skal spillernes fødselsår angives.

5.6
Hvis en spilledag, på grund af vejr- eller halforhold, ikke kan gennemføres normalt forbeholder turneringsledelsen sig ret til at annullere/udsætte den pågældende spilledag.

Ved annullering af en spilledag tilbagebetales startgebyret.

5.7
Overtrædelse af dette reglement berettiger ikke nogen klub til ikke at spille de ansatte kampe.

5.8
Overtrædelse af dette reglement kan medføre:
1. Irettesættelse.
2. Annullering af spillede kampe, med evt. fastsættelse af nye.
3. At kamp kan erklæres tabt og evt. vundne points kan tildeles modparten.
4. Klubben idømmes bødestraf.
5. Udelukkelse af hold.
6. Udelukkelse af klub. (Skal altid godkendes af DBU Fyns bestyrelse).

§6
Følgende aldersgrænser er gældende for turneringen 2018/2019.

6.1.1 Se aldersgrænser ungdom her
6.1.2 Kvinde senior skal være fyldt 15 år på spilletidspunktet
6.1.3 Herre senior skal være fyldt 16 år på spilletidspunktet

6.2
I rækker for Børn og Ungdom gælder klassetrinsreglen (gælder til og med 9. klasse), der giver mulighed for – uden at der skal ansøges herom - at benytte spillere født i årgang ældre end den pågældende aldersklasse, såfremt der for de pågældende over for DBU Fyn på forlangende ved hjælp af skoleklasseliste kan dokumenteres klassetrinsfællesskab med spiller(e) fra samme hold, der opfylder aldersgrænse.

I rækker for Drenge Børn og Ungdom må – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom - deltage piger, der må være op til ét år ældre end aldersgrænsen angiver.

I rækker for Børn og Ungdom er der mulighed for – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom - at benytte én spiller født i sidste kvartal af årgangen ældre end den pågældende aldersklasse. Det er en forudsætning at spilleren fremgår af holdkortet med angivelse af vedkommendes fulde fødselsdata. Begrænsningen ligger i, at antallet af spillere, der benyttes efter ovenstående sammen med de spillere, hvortil der gennem ansøgning opnås ekstraordinær dispensation fra aldersgrænserne, ikke må overstige en pr. stævne.

Ekstraordinær dispensation til i Ungdom og Børn at kunne benytte navngivne spillere, der ikke opfylder aldersgrænserne, kan kun opnås efter begrundet ansøgning. Samtidig med en imødekommelse afgøres om og i givet fald hvilke sportslige konsekvenser, der er knyttet til tilladelsen. En given tilladelse gælder kun pågældende klub og pågældende turneringsår – ønsker en klub ikke at gøre brug af den i hele turneringsåret, skal dette meddeles DBU Fyn skriftligt og inden første kamp i pågældende turneringshalvår.

Godkendte dispensationer til udeturneringen gælder også indeturneringen. Bemærk dog begrænsning i antallet af spillere der må benyttes pr. stævne. Jf. ovenstående.

6.3
I rækkerne benævnt 7.1.3 - 7.1.9 kan deltage både drenge og piger.

6.4
Hold der overtræder aldersgrænserne idømmes bøde og fratages evt. vundne point i den/de spilledage hvor den ulovlige spiller har deltaget.

6.5
Hold der benytter en ikke spilleberettiget spiller idømmes bøde og fratages evt. vundne point i den/de spilledage hvor spilleren har deltaget.

§7
7.1 Turneringen i futsal udskrives for følgende rækker og der er fri tilmelding.

7.1.1 Herre senior
7.1.2 Kvinde senior
7.1.3 U19 drenge
7.1.4 U17 drenge
7.1.5 U16 drenge
7.1.7 U15 drenge
7.1.8 U14 drenge
7.1.9 U13 drenge
7.1.10 U12 drenge
7.1.11 U11 drenge
7.1.12 U10 drenge
7.1.13 U9 drenge
7.1.14 U8 drenge  
7.1.15 U18 piger
7.1.16 U16 piger
7.1.17 U15 piger
7.1.18 U14 piger
7.1.19 U13 piger
7.1.20 U11/U12 piger
7.1.21 U9/U10 piger

§8
8.1 Et hold må bestå af 14 spillere. 5 spillere på banen af gangen, hvoraf én skal være målmand.
Der er fri indskiftning.

8.2 En spiller må i samme turneringshalvdel kun deltage for én klub i DBU Fyns turneringer.

8.3 Børne- og ungdomsspillere kan frit benyttes i en kamp for sin egen årgang samtidig med at de deltager på ét hold i en ældre årgang inkl. på et seniorhold – her forudsat aldersgrænsen på fyldt 16 år for drenge/15 år for piger opfyldes. Ved frit forstås, at benyttelsen ikke har sportslige konsekvenser for nogen af holdene og at reglerne om op- og nedrykning af spillere mellem hold (”spilles fri”) samt om ikke at måtte deltage i mere end en kamp per spilledag ikke er gældende.  

8.4 En spiller må ikke samme weekend deltage på mere end ét hold i samme turnering.

8.5 Spillerne må ikke flyttes fra højere til lavere rangerende hold i samme turnering indenfor samme turneringshalvdel.

8.6 Turneringsledelsen forbeholder sig ret til at skride ind hvis ombytning af spillere mellem 1. og 2. turneringshalvdel i samme turnering har karakter af usportslig optræden.

8.7 Ved et holds 1. spilledag i en turneringshalvdel må der ikke benyttes spillere, der i samme turneringshalvdel har spillet kampe på andre hold i samme turnering.

8.8 Spillerne skal være orienteret om spilleregler og reglement.

8.9 Turneringsledelsen kan i ganske særlige tilfælde give dispensation fra ovenstående bestemmelser.   

DBU Fyns særregler til §8
I futsal kan indtil 3 spillere frit benyttes på andre hold i futsalturneringen. Ved anvendelse af denne dispensation skal det fremgå af holdkortet.


§9
9.1 En spiller er spilleberettiget for den klub han/hun spillede for i DBU Fyns udendørsturnering i efteråret.

9.2 Hvis en spiller ønsker at spille futsal for en anden klub end den han/hun spillede for i DBU Fyns udendørsturnering i efteråret skal den nye klub:

- enten have modtaget det af DBU udarbejdede elektroniske spillercertifikat i udfyldt stand.

- eller fra den klub, der er i besiddelse af spillerens certifikat, have modtaget en skriftlig tilladelse til at benytte spilleren i futsal.

9.3 En spiller må i samme turneringshalvdel kun spille futsal for én klub.

9.4 Ved klubskifte i forbindelse med overgang mellem udendørs fodbold og futsal og omvendt gælder normalt ingen karantænedage. Bestemmelserne i §19 er dog altid gældende.

9.5 Hvis finalestævnet ligger senere end en evt. skæringsdato for klubskifte må en spiller deltage i finalestævnet for den klub han har repræsenteret i futsalturneringen.

§10
10.1 Et holds spillere skal bære ensartede trøjer. Målmanden skal dog bære en trøje der klart adskiller ham fra de øvrige spillere og dommerne.

10.2 Fodtøjet skal være sportssko, som ikke må være snavsede eller afsmittende.
Det er dommeren og/eller halinspektøren der afgør om fodtøjet må benyttes.

10.3 Dommeren kan bortvise de spillere, der overtræder 10.1 eller 10.2 indtil forholdet er bragt i orden.

10.4 Har to holds spilledragter så stor lighed, at det kan være vanskeligt at skelne mellem holdene, udleveres overtrækstrøjer til det hold, der er nævnt sidst i turneringsplanen.

§11
11.1 Spilledag og spillested fremgår af turneringsplanen.

11.2 Spilletiden varierer på grundlag af rækkens mest forekommende puljestørrelse fra 10 til 20 minutter pr. kamp. Denne spilletid kan i særlige tilfælde fraviges.

11.3 Det i turneringsplanen førstnævnte hold stiller op på den af stævneledelsen anviste banehalvdel og sætter bolden i spil.

11.4 Et hold skal møde i så god tid, at det kan stille omklædt, når der kaldes på banen.

Holdkort skal være indtastet elektronisk senest 10 minutter før puljens første kamp. For sent indtastning af holdkort kan medføre at holdet udelukkes fra pågældende kampdag.

11.5 Er et hold ikke klar, når kampen skal begynde, er kampen tabt, og mod denne afgørelse kan der ikke protesteres.

§12
Det er stævneledelsens ansvar at indberette resultater straks efter stævnedagens afslutning enten via KlubOffice eller App.

§13
13.1 Vunden kamp giver 3 point, uafgjort kamp giver 1 point og tabt kamp giver 0 point.

13.2 Holdene placeres efter antal opnåede point, hvor det hold med flest point placeres øverst.

13.3 Stillingen udregnes efter følgende prioritering: 

1) færrest udeblivelser 

2) bedste målforskel i samtlige kampe 

3) flest scorede mål i samtlige kampe 

4) flest kamppoint i indbyrdes kampe 

5) bedste målforskel i indbyrdes kampe 

6) flest scorede mål i indbyrdes kampe 

7) flest vundne kampe. 

8) omkamp med normal spilletid. Er denne kamp uafgjort ved spilletids ophør, fortsættes uden afbrydelse til først scorede mål. 

Udeblivelser, afbud og udtrækninger. 

§14
14.1 Uanset om der er sendt afbud eller ej, betragtes et hold som udeblevet, hvis det ikke møder frem til en spilledag.

14.2 Se bødetakster ved afbud og udeblivelser her

14.3 Se bødetakster ved udtrækning af et hold her. Udtrækning af hold skal ske skriftlig til DBU Fyn.

14.4 Ved udtrækning af et hold er det altid lavest rangerende hold indenfor aldersgruppen der skal udgå.

§15
15.1 Mener anføreren for et hold, at dommeren under en kamp har gjort en urigtig anvendelse af spillereglerne, skal der umiddelbart efter kendelsen, på spillepladsen, overfor dommeren nedlægges protest. Dommeren og anføreren forelægger herefter protesten for stævnelederen.
Protesten skal nedlægges, inden bolden bliver sat i spil igen.

15.2 Protester over dommerkendelser afgøres alene af stævnelederen og dennes afgørelse er endelig. Skriftlige protester til DBU Fyn vil blive afvist, da det ikke er muligt senere at arrangere evt. omkampe.
Hvis stævnelederen giver medhold i en protest over en dommerkendelse spilles omkampen med det samme og dommeren dømmer vederlagsfrit. Kampene skal spilles, selvom protest er nedlagt.

15.3 Protester over ikke spilleberettiget spiller samt protester over overtrædelse af aldersbestemmelserne skal være skriftlige og ledsaget af et protestgebyr på kr. 100,-. Hvis protesten vedrører kampe ved finalestævnet skal den være stævneledelsen i hænde inden holdet der protesteres mod, påbegynder sin næste kamp ved finalestævnet.

15.4 Øvrige protester skal være skriftlige og ledsaget af et protestgebyr på kr. 100,-.
Protest og gebyr afleveres til stævnelederen, der sørger for at protesten kommer DBU Fyn i hænde.

15.5 Tages en protest til følge returneres protestgebyr.

§16
16.1 Hallernes ordensreglement skal i alle tilfælde overholdes af de deltagende spillere og ledere.

16.2 Hvis enkelte spillere bortvises fra hallen på grund af overtrædelse af ordensreglementet, berettiger dette ikke til afbud for holdet.

16.3 Hvis et holds spillere bortvises fra hallen på grund af overtrædelse af ordensreglementet, betragtes holdet som udeblevet og klubben idømmes en bøde. Stævneledelsen indberetter bortvisningen til DBU Fyn.

§17
17.1 Alle spørgsmål vedrørende turneringen afgøres af DBU Fyn.

17.2 DBU Fyn forbeholder sig ret til at fastsætte eller ændre spilletider, spilletidspunkter eller spillesteder.

17.3 DBU Fyn kan uddelegere sine rettigheder til stævneledelsen.

17.4 Hvor dette reglement måtte stride mod fodboldlovens bestemmelser, er dette reglements bestemmelser gældende.

§18
18.1 Se startgebyr pr. spilledag her

18.2 Protestgebyr: kr. 100,-.

18.3 Se øvrige bødetakster her

§19
19.1 Karantæner idømt i udefodbold er normalt Futsal uvedkommende, ligesom karantæner idømt i Futsal normalt er udefodbolden uvedkommende.

19.2 Ikke udståede karantæner på fem spilledage og derover skal behandles af DBU Fyn Disciplinær, der afgør om spilleren må benyttes i Futsal.

19.3 En spiller, leder eller træner, der er udelukket i en tidsbestemt periode, må i denne periode ikke benyttes i Futsalturneringen.

19.4 Forseelser der medfører karantæner i Futsalturneringen, kan af DBU Fyn Disciplinær vurderes til at være af en sådan karakter, at det skal have konsekvenser i den kommende udendørs turnering.

19.5 Rødt kort betyder bortvisning for resten af dagen.   


Opdateret den 8. november 2018

Søg stilling og resultater