Lovtekst om klubsamarbejder

Retningslinier for godkendelse og iværksættelse af aftaler om fuldstændige eller delvise klubfusioner, oprettelse af overbygninger og lignende konstruktioner.

Fusion
§ 1.1 
En fusion er en fuldstændig sammenlægning af to eller flere klubber.

§ 1.2 
En aftale om fusion skal i alle tilfælde godkendes af de involverede klubbers lokalunion(er) og skal endvidere godkendes af DBU, hvis fusionen berører en eller flere klubber, som må antages på den planlagte fusionsdag at være berettiget til at deltage i en eller flere af de turneringer, som er nævnt i DBUs loves § 3.1, litra (a)-(f). Desuden kan der i vurderingen af sagen lægges vægt på, om fusionen:

 • er i overensstemmelse med DBU's værdigrundlag
 • vil have en sund økonomisk drift,
 • understøtter dansk fodbolds generelle klubstruktur, og
 • sker mellem klubber, der har et naturligt geografisk tilhørsforhold til hinanden.

§ 1.3 
En godkendt fusion indebærer:

 • at de fusionerende klubber pr. fusionsdagen sammensmeltes til en ny klub, som fra og med fusionsdagen overtager de fusionerende klubbers aktiver og forpligtelser af en hver art som en helhed.
 • at den nydannede klub fra og med den nærmest efter fusionsdagen følgende turneringsstart i de berørte rækker overtager de fusionerende klubbers hidtidige sportslige status, dog således at den nye klub højst kan deltage med et hold i de turneringer og/eller rækker, hvor propositionerne eller reglementerne for de pågældende turneringer og/eller rækker bestemmer, at hver klub kun må deltage med et hold
 • at medmindre de pågældende propositioner eller reglementer indeholder særlige bestemmelserom dette spørgsmål, vil alle hold, som måtte komme i overskud på grund af fusionen, snarest belejligt blive trukket ud af turneringen og erstattet ved ekstraordinær oprykning fra den nærmest underliggende række af det nærmest kvalificerede hold fra en klub, som ikke er involveret i fusionen.

§ 1.4 
Af hensyn til turneringsplanlægningen er det nødvendigt, at den endelige beslutning om godkendelse eller nægtelse af godkendelse af en aftale om fusion træffes senest den 1. oktober, hvis fusionens sportslige virkninger skal indtræde fra en turneringsstart i foråret, og 1. april, hvis fusionens sportslige virkninger skal indtræde fra en turneringsstart i efteråret. Ansøgningsfristen er en måned inden de ovennævnte datoer. Med ansøgningen skal følge underskrevne referater fra parternes generalforsamlingsvedtagelser af fusionen, en kopi af den endelige underskrevne aftale om fusion og af den nye klubs vedtægter samt fyldestgørende oplysninger om og dokumentation for fusionens praktiske og økonomiske forudsætninger og forventede virkninger.

Delvis fusion 
§ 2.1 En delvis fusion er en sammenlægning af en eller flere af følgende afdelinger hos to eller flere klubber: 

 • oldboys og ældre spillere
 • oldgirls og ældre spillere
 • herreseniorer
 • kvinder
 • herreungdom
 • pigeungdom

§ 2.2
Det skal i en aftale om delvis fusion være udtrykkeligt fastsat, hvorledes den fælles afdelings sportslige placering(er) skal fordeles i tilfælde af aftalens ophør.

§ 2.3 
For så vidt angår øvrige bestemmelser henvises til afsnit 1 vedrørende ’Fusion’, §§ 1.2 - 1.4. Hvor der i teksten i disse punkter er nævnt ’fusion’, forstås i relation til nærværende afsnit ’delvis fusion’.

Overbygning 
§ 3.1
En overbygning er en konstruktion, hvorved to eller flere klubber (»moderklubber«) uden at foretage en fuldstændig eller delvis fusion som beskrevet i §§ 1-2 etablerer et fælles 1. hold for en eller flere bestemte spillergrupper (fx herreseniorer, kvinder, U-19 drenge, U-17drenge, U-18 piger, etc.). Selskabsformen vil ofte være den mest velegnede ramme om en overbygning, men andre former kan efter omstændighederne være mere velegnede.

§ 3.2 
En overbygningsaftale og de med overbygningsaftalen forbundne selskabsvedtægter, aktionæroverenskomster, samarbejdsaftaler med de enkelte moderklubber og lignende skal alene godkendes af de involverede klubbers lokalunion(er), hvis aftalekomplekset udelukkende berører de lokale turneringer. Hvis overbygningsaftalen m.v. berører andet og mere end de lokale turneringer, skal aftalekomplekset godkendes af DBU. 
Desuden kan der i vurderingen af sagen lægges vægt på, om overbygningen:

 • er i overensstemmelse med DBUs værdigrundlag
 • vil have en sund økonomisk drift
 • understøtter dansk fodbolds generelle klubstruktur
 • sker mellem klubber, der har et naturligt geografisk tilhørsforhold til hinanden.

§ 3.3 En godkendt overbygning indebærer, 

 • at der fra og med dagen for overbygningens stiftelse indtræder de økonomiske virkninger i forhold til trediemand og i moderklubbernes indbyrdes forhold, som er fastsat i eller følger af overbygningsaftalen og det dermed forbundne aftalekompleks, og at moderklubberne bag overbygningen hæfter direkte og solidarisk over for tredjemand for alle forpligtelser af enhver art hidrørende fra den virksomhed, som udøves af den nydannede overbygning. 
         
 • at det (eller de) gennem overbygningen etablerede fælles 1. hold fra og med den nærmest efter overbygningens stiftelse følgende turneringsstart overtager den sportslige placering, som det bedst placerede af moderklubbernes 1. hold hidtil har haft, og at det fælles 1. hold derefter kan stille op enten under et nyt navn eller under et af moderklubbernes navne, 
         
 • at hver af moderklubberne for sig sammen med det gennem overbygningen etablerede fælles 1. hold i sportslig henseende anses som en enhed, som én »klub«, bl.a. med den virkning, at ingen af moderklubberne kan deltage med hold i en række, som det fælles 1. hold deltager i.
 • at medmindre de pågældende propositioner eller reglementer indeholder særlige bestemmelser om dette spørgsmål, vil alle hold, som måtte komme i overskud på grund af overbygningen, snarest belejligt blive trukket ud af turneringen og erstattet ved ekstraordinær oprykning fra den nærmest underliggende række af det nærmest kvalificerede hold fra en klub, som ikke er involveret i overbygningen
 • at hver af moderklubbernes spillere kan rykkes op på det fælles 1. hold og tilbage til de lavere rangerende hold i den af moderklubberne, som er i besiddelse af spillerens certifikat, i den  udstrækning dette i øvrigt vil være tilladt efter de til enhver tid gældende regler om spilleberettigelse, når den pågældende moderklub og det gennem overbygningen etablerede fælles 1. hold anses som én klub.

§ 3.4 
Det skal i en overbygningsaftale m.v. være udtrykkeligt fastsat, hvorledes det fælles 1. holds sportslige placering fordeles i tilfælde af aftalens ophør.

§ 3.5 
Af hensyn til turneringsplanlægningen er det nødvendigt, at den endelige beslutning om godkendelse eller nægtelse af godkendelse af en overbygningsaftale m.v. træffes senest den 1. oktober, hvis overbygningens sportslige virkninger skal indtræde fra en turneringsstart i foråret, og 1. april, hvis overbygningens sportslige virkninger skal indtræde fra en turneringsstart i efteråret. Ansøgningsfristen er en måned inden de ovennævnte datoer. Med ansøgningen skal følge de underskrevne referater fra parternes generalforsamlingsvedtagelser, en kopi af den endelige, underskrevne overbygningsaftale og af det øvrige aftalekompleks samt fyldestgørende oplysninger om og dokumentation for overbygningens praktiske og økonomiske forudsætninger og forventede virkninger.

Holdsamarbejde
§ 4.1 
I lokalunionerne kan samarbejdsaftaler laves for alle ungdomshold. En aftale om samarbejdshold skal omfatte hele den pågældende alderskategori, gælde højst et år til udløb 30.06, og fornys hvert år.

§ 4.2 
Ved ophør af en samarbejdsaftale vil opnåede resultater ikke kunne anvendes som grundlag for ansøgning til kvalificerede rækker. Der kan dog søges dispensation fra dette.

§ 4.3
Klubskifte inden for de i samarbejdsaftalen nævnte klubber kan ikke ske det pågældende år for spillere i den alderskategori, aftalen omfatter.

§ 4.4
Skemaer til indgåelse af samarbejdsaftaler rekvireres fra og indsendes til lokalunionen.

Samarbejde 
§ 5.1 
Klubberne må ikke uden forudgående ansøgning og godkendelse indgå samarbejdsaftaler med hinanden eller foretage faktiske dispositioner i gensidig forståelse, hvis der er tale om aftaler eller dispositioner, der kan virke konkurrenceforvridende eller få direkte betydning for en korrekt sportslig afvikling af turneringerne.

§ 5.2
Ansøgning indsendes til, og godkendelse meddeles i givet fald af, de involverede klubbers lokalunion(er), hvis samarbejdet eller dispositionerne alene har indflydelse på de lokale turneringer, og ellers af DBU.

§ 5.3
Vedkommende lokalunion samt den ansvarlige administrator for de i DBUs loves § 3.1 nævnte turneringer er bemyndiget til at skride ind umiddelbart, hvis lokalunionen eller administrator konstaterer forhold af den i § 4.1 nævnte art, som ikke har opnået behørig godkendelse.
       
Oprykning fra de lokale turneringer
§ 6
I de tilfælde, hvor en delvis fusion, en overbygning, et samarbejdshold eller et samarbejde m.v. hidtil alene har været godkendt af de involverede klubbers lokalunion(er) efter reglerne i §§ 2-5, og hvor et af de hold, som omfattes af den delvise fusion, overbygningen eller samarbejdet m.v., rykker op i en af de i DBUs loves § 3.1, litr (a)-(f), nævnte turneringer, skal sagen - i opdateret form - forelægges DBU til godkendelse
 
Høring af administrator 
§ 7   
I de tilfælde, hvor DBUs godkendelse er påkrævet i medfør af reglerne i §§ 1-6, og hvor ansøgningen har betydning for en eller flere turneringer, som DBUs bestyrelse har uddelegeret til gennemførelse hos en under DBU hørende organisation i medfør af lovenes § 3.4, sendes ansøgningen til udtalelse hos vedkommende organisation, forinden DBU træffer afgørelse i sagen.