Bilag

Bilag 1 - Områder 
Bilag 2 - Regler for reklamer på spilledragten/DBU Cirkulære nr. 104 (2016) 
Bilag 3 - Dommer/linjedommergodtgørelse  
Bilag 4 - Kampe mod hold udenfor unionen 
Bilag 5 - Velgørenhedskampe
Bilag 6 - Henvendelse til DBU
Bilag 7 - Pokaler og medaljer
Bilag 8 - Udvisning af udskiftningsspiller
Bilag 9 - Dommerpåsætning
Bilag 10 - Retningslinjer for breddedommere


Bilag 1 - Områder

§26.1 Lokalunionernes områder er følgende kommuner: 
DBU Bornbolm: Bornholm.
DBU København: København, Frederiksberg, Gentofte, Tårnby, Dragør. 
DBU Lolland-Falster: Lolland, Guldborgsund (+ Bogø).
DBU Fyn: Assens, Nordfyns, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nyborg, Odense, Svendborg, Ærø.
DBU Sjællland: Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Frederiksværk-Hundested, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre,
Høje-Tåstrup, Hørsholm, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre, VAllensbæk, Faxe, Greve, Holbæk,
Kalundborg, Køge, Lejre, Næstved, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Solrød, Sorø, Stevns, Vordingborg (- Bogø).
DBU Jylland: Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle, Aabenraa, Favrskov, Hedensted, Herning, Holstebro, Horsens, Ikast-Brande, Lemvig, Norddjurs, Odder, Randers, Ringkøbing-Skjern, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Skive, Struer, Syddjurs, Viborg, Århus, Brønderslev-Dronninglund, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerlands, Aalborg.

§26.2 En lokalunion må ikke som medlemmer optage klubber, hvis hjemsted er under en anden lokalunions område, medmindre den pågældende lokalunion giver sit samtykke.

§26.3 Klubber, der ved dette fællesreglements oprettelse er medlem under en anden lokalunion, kan dog forblive som medlem af denne.

§26.4 Kun de under den enkelte lokalunion stående klubber kan deltage i dennes turneringer. Hold fra andre lokalunioner kan dog deltage, hvis tilladelse foreligger fra disse.
 


Bilag 4 - Kampe med hold udenfor lokalunionernes medlemskreds

§29.1 Til kampe mod udenlandske hold skal skriftlig ansøgning på særskilt blanket altid indsendes til DBU, så snart kampen(e) er aftalt - jfr. det internationale fodboldforbunds bestemmelser herom. 

Følgende bestemmelser gælder: 
a) Enkeltstående kampe i ind- og udland: 
Tilladelse til sådanne kampe/turneringer skal indhentes hos lokalunionen/DBU på særskilt blanket. 
1) Ansøgningen skal være lokalunionen i hænde senest 4 uger før det pågældende arrangement. 
2) Ansøgningen videresendes med ja/nej fra lokalunionen til DBU inden 5 dage. 
3) Den ansøgende klub får herefter direkte besked fra DBU med kopi til lokalunionen senest to uger før det pågældende arrangement. 
 
b) Turneringer i udlandet: 
Her gælder samme regler og procedurer som for enkeltstående kampe i ind- og udland. Ved overtrædelse af ovennævnte bestemmelser kan DBUs bestyrelse skride ind overfor den pågældende lokalunion eller klub. 

c) Internationale ungdomsturneringer i Danmark: 
1) I henhold til artikel 10, stk. 1 i FIFA-regulativerne, skal FIFA give tilladelse til alle ungdomsturneringer. 
2) Den arrangerende klub eller lokalunion skal tilsende turneringsregulativ til FIFA for godkendelse, og dette skal ske gennem det nationale forbund.  
Turneringsregulativet skal være FIFA i hænde senest 2 måneder før turneringens start. 
FIFA har ret til at forlange ændringer i de fremsendte turneringsregulativ, hvis det ikke er i overensstemmelse med FIFA’s betingelser/regler. 
3) De deltagende klubber skal være tilsluttet deres nationale forbund og have skriftlig tilladelse på deltagelse i den pågældende turnering (iflg. artikel 9, stk. 1 i FIFA’s regulativer) 
4) De deltagende klubber skal tegne forsikring for deres spillere (sygdom, uheld, skader etc.). 
5) Arrangøren skal tegne forsikring dækkende tredje part (dommere, officials, tilskuere etc.) 
6) Turneringen må ikke arrangeres af personer uden tilknytning til forbundet, men af tilsluttede klubber eller lokalunioner. Sidstnævnte må dog ansætte arrangører udefra, men ansvaret påligger klubben/lokalunionen. 
Alle klubber, der ønsker at arrangere sådanne ungdomsturneringer, skal derfor ansøge DBU herom, og senest 3 måneder før turneringens start. For at opnå en sådan tilladelse skal indsendes de i cirkulæret nævnte oplysninger, samt til DBU indbetale det af DBU fastsatte beløb. 
d) Overtrædelse af denne bestemmelse vil medføre sanktioner, der står i forhold til den bøde, DBU vil blive idømt af FIFA (p.t. 3.000 s.fr. = ca. 12.000 d.kr.) overfor den pågældende lokalunion eller klub.

§29.2 Ansøgningsskema fås hos lokalunionen eller DBU.


Bilag 5 - Velgørenhedskampe o.l.

30.1 Velgørenhedskampe må ikke under nogen form finde sted uden forud indhentet tilladelse fra DBU, og det samme gælder andre kampe, hvis indtægt ikke skal tilfalde en af lokalunionen anerkendt organisation eller klub.

§ 30.2 Ej heller må klubber anvende spillere udenfor DBU i kampe, hvortil der forlanges entré eller andet, der må sidestilles hermed. Dispensation herfra kan gives, hvilket kræver, at 4/5 af bestyrelsens medlemmer stemmer for. 

§ 30.3 Hvis klubber i privatkampe ønsker at benytte spillere, der har spilletilladelse for en anden klub, må skriftlig tilladelse indhendes fra den anden klub.

§ 30.4 Overtrædelse kan medføre udelukkelse, og det påhviler lokalunionerne at indberette overtrædelser til DBU.

§ 30.5 Kampe mellem, eller imod, officielle hold af tjenestgørende militær eller skolehold henfører ikke under disse bestemmelser.


Bilag 6 - Henvendelser til DBU
 
§ 31 Alle henvendelser og ansøgninger fra klubber til DBU samt alle henvendelser fra DBU til klubberne, skal frem gennem den pågældende lokalunion. Herfra er dog undtaget henvendelser vedr. de af DBU administrerede turneringer.


Bilag 7 - Pokaler og medaljer
 
§ 32.1 Eventuelle vandrepræmier skal opbevares brand-og tyveri sikret af klubberne, der i øvrigt er økonomisk ansvarlig over for lokalunionen med hensyn til sådanne præmiers eventuelle bortkomst og beskadigelse.

§ 32.2 Vandrepræmierne skal afleveres til lokalunionskontoret senest 14 dage før den løbende turneringsafslutning.


Bilag 8 - Udvisning af udskiftningsspiller i kampe med fri udskiftning

§ 33.1 I kampe med fri udskiftning består et hold af indtil 11 spillere og indtil tre navngivne reserver. Dette har i forbindelse med udvisning af spillere, der opholder sig på reservebænken, skabt en del usikkerhed med hensyn til, hvorledes situationen skal gribes an. DBU’s lovgruppe har vedtaget, at hvis en af nævnte 14 spillere befinder sig på reservebænken, enten som tidsbegrænset udvist eller som reserve og den pågældende gør sig skyldig i en forseelse eller utilbørlig optræden, som medfører en advarsel eller udvisning, så er denne straf at betragte som værende personlig. 

Følgende eksempler til illustration af dette: 
a. Holdet fuldtalligt på spillepladsen (11 spillere) 
En navngiven reserve på reservebænken forser sig til udvisning (rødt kort). Holdet er nu reduceret med én reserve, men må stadig have 11 spillere på spillepladsen.

b. Holdet har en spiller tidsbegrænset udvist og er derfor kun 10 spillere på spillepladsen. 
Den tidsbegrænset udviste spiller gør sig, mens han er tidsbegrænset udvist, skyldig i en forseelse, som medfører endnu en advarsel og dermed udvisning (rødt kort). Holdet må nu fortsætte resten af kampen med kun på 10 spillere på spillepladsen. 

c. Holdet har en spiller tidsbegrænset udvist. En af de andre spillere på reservebænken gør 
sig skyldig i en forseelse til en udvisning (rødt kort). Holdet er nu reduceret med én reserve og den tidsbegrænset udviste spiller må indtræde på spillepladsen, når hans straffetid på 10 minutter er udløbet. Holdet kan altså fortsætte med 11 spillere på spillepladsen. 

Kampe med tidsbegrænset udvisning 
A: Er et hold 11 spillere på spillepladsen eller eventuelt reduceret med tidsbegrænset udvist spiller, 
kan den/de spillere, der ikke er tidsbegrænset udvist, ved ulovlig indtræden ikke få tilkendt et 
frispark/straffespark eller begå en forseelse til et sådant. 
Træder spilleren ulovligt ind på spillepladsen, skal han advares (gult kort, må indtræde efter 10 min.) 
eller eventuelt udvises (rødt kort). 
Spillet genoptages med et indirekte frispark, hvor bolden var, da spillet blev standset.

B: Er et hold reduceret med tidsbegrænset udvist spiller og denne spiller træder ulovligt ind på spillepladsen, kan spilleren ikke få tilkendt et frispark/straffespark, men spilleren kan begå en forseelse til et sådant. Træder spilleren ulovligt ind på spillepladsen og der eventuelt også begås en forseelse mod ham, skal spilleren advares (gult + derefter rødt kort). 
Spillet sættes i gang med et indirekte frispark, hvor bolden var. Begår spilleren i forbindelse med sin ulovlige indtræden en forseelse, straffes han med advarsel (gult + derefter rødt kort) eller eventuelt med udvisning (rødt kort) afhængig af forseelsens grovhed. Spillet sættes i gang med indirekte/direkte frispark/straffespark, hvor forseelsen fandt sted.Bilag 9 - Dommerpåsætning

Definition:

DBU-dommer
Er en autoriseret dommer, der er uddannet, tilmeldt og registreret som aktiv DBU-dommer hos LU

Lokal klubdommer
Er en kampleder, frivillig træner, leder og lign., som ikke er tilmeldt og registreret som aktiv DBU-dommer, og som har et tilhørsforhold til en af de to klubber.

Turneringskampe

  • Alle turneringskampe udskrevet af DBU og DBU lokalunioner påsættes en autoriseret DBU dommer
  • Har lokalunionen meddelt at den ikke påsætter dommer, er det hjemmeholdets ansvar, jf. turneringsreglementet § 27, at sørge for dommer.
  • En døm selv kamp kan ledes af lokal klubdommer, eller en autoriseret DBU dommer rekvireret igennem den særlige dommerhjælp nogle lokalunioner tilbyder
  • Der kan ikke anvendes autoriserede DBU dommer som lokaldommer, uden forudgående aftale med lokalunion. DBU dommer skal registrere klubben hos LU som sin tilhørsklub.

Træningskampe

  • Dommer i træningskampe arrangeret af en medlemsklub (hjemmehold) kan være en lokal klubdommer eller en autoriseret DBU dommer, rekvireret ved lokalunion.
  • Dette er også gældende ved træningsturneringer og lign.

Stævner

  • Alle former for stævner såvel indendørs som udendørs, arrangeret af medlemsklubber eller disses venne/forældre foreninger kan ledes af en lokal klubdommer eller en autoriseret DBU dommer, rekvireret ved lokalunion.
  • Der må alene anvendes DBU-dommere eller lokale klubdommere


Bilag 10 
- Retningslinjer for breddedommere

Gyldighed: 
Disse retningslinjer gælder i kampe i lokalunionerne.

Formål: 
Retningslinjernes formål er at sikre en så ensartet afvikling af kampe på samme
niveau som muligt, således at både spillernes sikkerhed, kampenes
underholdningsværdi og ånden bag fodboldloven tilgodeses.
De tilstedeværende aktive parter i en fodboldkamp - spillere, trænere og dommere - er
enige om, at respekt er et nøgleord. Respekt for hinandens funktioner - og for
fodboldspillet.

Fair-Play:
Husk Fair-Play hilsen inden og efter kampen. Det er også dommerens ansvar.

Kamparrangement:
Dommeren skal normalt være fremme til kampen senest ½ time før kick-off. 
Ved triokampe normalt senest 3/4 time før kampen
Dommeren skal inden kampen være bekendt med, hvilke turneringsregler, der gælder for
afvikling af den pågældende kamp.
Herunder bl.a.:
- Spilletid
- Tildeling af advarsler - Skal det registreres og føres på holdkortet?
- Tidsbegrænset udvisning eller ej.
- Skal målscorer registreres og påføres holdkortet?
- Skal udskiftninger registreres og påføres holdkortet?
- Må man indsætte målmandsreserve?
- Der må opholde sig max. 8 personer på udskiftningsbænken, og der må kun opholde sig
  personer, som har en funktion i forbindelse med afvikling af kampen.

Eventuelle uregelmæssigheder ved kamparrangementet indberettes til lokalunionen af dommer,
og kommentar kan indhentes fra en eventuel dommerudvikler.

En kamp kan ikke begynde, hvis et hold består af færre end 7 spillere. En påbegyndt kamp
spilles færdig uanset antallet af spillere på holdene.

Hvis et hold i en ungdomskamp ønsker at protestere overfor kampens dommer, kan
træneren/holdlederen foretræde for anføreren, når det skønnes nødvendigt.

I lokalunionernes turneringer er det ikke et krav, at de såkaldte cykelshorts og langærmede
undertrøjer, som bæres under en kortærmet trøje, skal have samme grundfarve som bukserne og
trøjerne, jf. Fodboldlovens § 4. Tilsvarende håndhæves DBUs retningslinjer om at anvendt tape
skal have samme farve som strømperne ikke i lokalunionernes turneringer.

En bortvist official (træner/leder) må gerne opholde sig blandt tilskuerne, hvis han forholder sig
roligt.

Det er ikke tilladt spillerne at bruge udstyr eller bære andet, som er farligt for ham selv eller
andre spillere (f.eks. smykker). Lederne har pligt til at påse, at spillerne overholder dette. 
Bliver dommeren opmærksom på, at forholdene ikke er i orden, skal de pågældende bortvises fra
banen, indtil forholdet er bragt i orden. Det betyder, at dommeren i lokalunionernes turneringer
ikke skal tildele spilleren en advarsel.

Brug af arme og albuer:
Et slag, hvor modspilleren alene er spilobjektet og bolden uden interesse, er voldsom adfærd og
straffes med udvisning.

I kamp om bolden vurderes dels udførelsen (armens position, bevægelsens kraft, retning og
hastighed), dels hensigten (er armen et hjælpemiddel for spilleren til at komme længere frem eller
op, eller bruges den som et selvstændigt våben mod modspilleren ?).

Bruges armen som våben med ond vilje og udsættes modspilleren for fare, er straffen en udvisning.

Bruges armen ellers som våben, afgør udførelsen, om der er tale om et hensynsløst puf (advarsel)
eller et puf med unødig stor kraft (udvisning).

I alle andre tilfælde afgør udførelsen, om der er tale om et satset puf med normalt ingen følgestraf -
eller et hensynsløst puf (advarsel).

Der skal skrides hårdt ind over for arme i hovedhøjde, som intet har at gøre dér i relation til kampen
om bolden.

Forhaling af tiden:
Hvis en spiller, efter at spillet er standset, forsætligt berører en bold, som ikke tilkommer hans hold,
og denne berøring sker for at forhale igangsættelsen eller kan fremkalde en konfrontation, skal
spilleren advares.

Det samme gælder, hvis en spiller forsøger at forhale en igangsættelse ved f.eks. at stille sig foran
bolden.

Dette gælder uanset tidspunktet eller stillingen i kampen.

Klubber, kampe og resultater