Særlige regler for FUTSAL - DBU Fyn

Futsal-turneringsreglement for DBU Fyn

 

Gyldighed, udmøntning samt Turneringsadministrator

 

§ 1

Gyldighed

 

§ 1.1

Gælder for alle turneringer, stævner og enkeltkampe i Futsal som udskrives af DBU Fyn For forhold, der ikke er fastsat i dette Futsal-turneringsreglement samt i tvivlstilfælde gælder ordlyden i ”Fælles Futsal Turneringsregler”

 

§ 1.2

DBU udfærdiger turneringspropositioner for egne Futsal-turneringer.

 

§ 1.3

Alle henvendelser, ansøgninger og indberetninger rettes til DBU Fyn.

 

§ 2

Dispensationer fra regler

 

§ 2.1

DBU Fyn afgør ansøgninger fra klub/klubber om dispensation fra de i dette reglement angivne §§.

 

§ 3

Rækker administreret af andre end DBU Fyn

 

§ 3.1

For hold i DBUs rækker, gælder de for pågældende række fastsatte turneringspropositioner.

 

§ 4

Turneringsår

 

§ 4.1

Futsal-Turneringsåret starter 1. juli og slutter 30. juni efterfølgende kalenderår.

 

§ 4.2

En turneringsrække består af én eller flere turneringsdele eller et eller flere stævner. En turneringsdel defineres som, hvor alle hold har mødt hinanden én gang.

 

§ 5

Turneringsordning og deltagelse i turneringer

 

§ 5.1

En DBU Fyn-klub kan ansøge om deltagelse i en Futsal-turnering udskrevet af en anden DBU lokalunion. Ansøgningen rettes til DBU Fyn der behandler ansøgningen og ved imødekommelse fremsender til den Lokalunion, der administrerer pågældende turnering til endelig godkendelse.

 

§ 6

Turneringsformer

 

§ 6.1

Ordinære turneringer er fortløbende og med mindst én turneringsdel eller med mindst ét stævne.

 

§ 6.2

Pokalturneringer afvikles på Cup-basis, hvor hver kamp skal have en vinder og kun rundens vindere går videre i turneringen frem til en finale.

 

§ 7

Aldersklasser

 

§ 7.1

Herre Senior er alene for herrer og spillere skal være fyldt 16 år på spilledagen. Rækker betegnes alene ”Herre”.

 

§ 7.2

Kvinde Senior er alene for kvinder og spillere skal være fyldt 15 år på spilledagen. Rækker betegnes alene ”Kvinde”.

 

§ 7.3

Ungdom er U13 til og med U19 – Børn er yngre – og opdelt i Drenge henholdsvis Piger. Piger kan benyttes i alle rækker for Drenge. U19 er for spillere, der ikke må være fyldt 18 år før 1/1 det år turneringsåret starter - og så fremdeles.

 

§ 7.4

I Ældre gælder følgende aldersklasser:

M+32 er for herrer, der på spilledagen er fyldt 32 år.

K+29 er for kvinder, der på spilledagen er fyldt 29 år.
M+40 er for herrer, der på spilledagen er fyldt 40 år.

K+36 er for kvinder, der på spilledagen er fyldt 36 år.

M+45 er for herrer, der på spilledagen er fyldt 45 år.
M+50 er for herrer, der på spilledagen er fyldt 50 år.

M+55 er for herrer, der på spilledagen er fyldt 55 år.

M+60 er for herrer, der på spilledagen er fyldt 60 år.

M+65 er for herrer, der på spilledagen er fyldt 65 år.

M+70 er for herrer, der på spilledagen er fyldt 70 år.

M+75 er for herrer, der på spilledagen er fyldt 75 år.

 

§ 8

Regler for at benytte spillere, der ikke opfylder aldersgrænser

 

 

I rækker for Drenge Børn og Ungdom må – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom - deltage piger, der må være op til ét år ældre end aldersgrænsen angiver.

I rækker for Børn og Ungdom er der mulighed for – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom - at benytte et begrænset antal spillere født i sidste kvartal af årgangen ældre end den pågældende aldersklasse. Det er en forudsætning at spillerne fremgår af holdkortet med angivelse af deres fulde fødselsdata. Begrænsningen ligger i, at antallet af spillere, der benyttes efter ovenstående, spillere der opnår dispensation fra aldersgrænserne samt spillere genbrugt jf. § 19.6, pr. stævne ikke må overstige 1.

Dispensation til i Ungdom og Børn at kunne benytte navngivne spillere, der ikke opfylder aldersgrænserne, - udover det i ovenstående tilladte, - kan kun opnås efter begrundet ansøgning. Samtidig med en imødekommelse afgøres om og i givet fald hvilke sportslige konsekvenser, der er knyttet til tilladelsen. En given tilladelse gælder kun pågældende klub og pågældende turneringsår – ønsker en klub ikke at gøre brug af den i hele turneringsåret, skal dette meddeles DBU Fyn skriftligt og inden første kamp i pågældende turneringshalvår.
Godkendte dispensationer til udeturneringen gælder også indeturneringen. Bemærk dog begrænsning i antallet af spillere der må benyttes pr. stævne. Jf. ovenstående. 

 

§ 9

Eftertilmelding af hold

 

§ 9.1

Eftertilmelding af hold kan kun ske efter forudgående aftale med DBU Fyn.

 

§ 10

Afmelding og tvangsudtrækning

 

§ 10.1

Afmelding af hold kan kun ske ved skriftlig henvendelse fra en af klubbens angivne kontaktpersoner. Lokalunionen fastsætter procedure for afmelding af hold – herunder krav til orientering af førstkommende modstander(e).

 

§ 10.2

Hvis en klub vil afmelde et hold, skal det være klubbens lavest rangerede hold inden for den pågældende kategori - gælder dog ikke for hold i laveste række i en aldersgruppe, hvor holdene i denne sammenhæng betragtes som sideordnede. Hvis en klub i Herresenior eller Kvindesenior får dispensation af DBU Fyn til at trække et højere rangerende hold, kan klubbens lavere rangerende hold i samme turneringsår normalt ikke opnå oprykning samt kvalificere sig til slutspilskampe.

 

§ 10.3

Lokalunionen kan fastsætte et maximalt antal kampe, hvortil et hold kan melde afbud eller udeblive – hvorefter Lokalunionen tvangsudtrækker holdet.

 

§10.4

Et hold, der afmeldes/tvangsudtrækkes af sin ordinære Futsal-turneringsrække, kan ikke fortsætte i en Futsal-pokalturnering udskrevet for samme aldersgruppe.

 

§ 10.5

Afmeldte/tvangsudtrukne holds klub hæfter fortsat for erstatninger og bøder.

 

§ 11

Pointgivning, stilling samt rækkevinder

 

§ 11.1

Der tildeles 3 point for sejr henholdsvis 1 point til hvert hold ved uafgjort og 0 point ved nederlag.

 

§ 11.2

Ved udeblivelse med eller uden afbud tildeles det ikke-udeblevne hold 3 point og målscoren 3-0 – det udeblevne hold anføres som udeblevet og tildeles 0 point og målscoren 0-3.

 

§ 11.3

DBU Fyn afgør, om en klubs lavere rangerede hold i samme aldersgruppe som det udeblevne hold, skal taberdømmes 0-3, hvis de har gennemført deres kamp samme ugedag. Dette gælder dog ikke kampe i laveste række i en aldersgruppe, hvor holdene i denne sammenhæng betragtes som sideordnede.

 

§ 11.4

DBU Fyn afgør tildeling af point og målscore i ikke-spillede kampe, ikke-færdigspillede kampe samt i kampe, hvor turneringsreglerne konstateres overtrådt.

 

§ 11.5

I stillinger rangeres de gennemførende hold i en pulje efter faldende antal point. Har to eller flere hold i puljen opnået samme antal point rangeres holdene i prioriteret rækkefølge. Ved prioritering forstås, at når hold er indplaceret ud fra et af de nævnte punkter, går man kun videre til næste punkt med de hold, der herefter er tilbage; og man går aldrig tilbage i rækkefølgen af punkter.

 

§ 11.6

Ved pointlighed i turneringsrækker er prioriteringen:
1) færrest udeblivelser 2) bedste målforskel i samtlige kampe 3) flest scorede mål i samtlige kampe 4) flest kamppoint i indbyrdes kampe 5) bedste målforskel i indbyrdes kampe 6) flest scorede mål i indbyrdes kampe 7) flest vundne kampe.

 

§ 11.7

Hvor flere turneringspuljer er ligestillede fastsættes rangering på tværs efter i prioriteret rækkefølge 1) bedste placering i puljen 2) færrest udeblivelser 3) flest point per registrerede kampe (”pointgennemsnit”) 4) bedste målforskel per registrerede kampe (”målgennemsnit”) 5) flest scorede mål per registrerede kampe.

 

§ 11.8

Er det ikke ud fra ovenstående muligt at rangere ét eller flere hold afgør DBU Fyn – ud fra andre kriterier (f.eks. omkamp) eller ved lodtrækning – den endelige rangering.

 

§ 11.9

DBU Fyn afgør, om et hold, der udebliver fra en kamp, kan blive puljevinder og/eller kan kvalificere sig til oprykning. Tilsvarende gælder et hold, der forlader banen under en kamp.

 

§ 11.10

DBU Fyn fastsætter en turneringsrækkes op- og nedrykningsscenarier. Samtidig fastsættes reglerne for at være berettiget til at få del i oprykning.

 

 

Spilleberettigelse, op/nedrykning mellem hold samt karantæner

 

§ 12

Moderklub

 

§ 12.1

En spillers moderklub er den seneste klub, som spilleren lovligt repræsenterer i turneringskamp på græs/kunstgræs - eller hvor spilleren repræsenterer flere klubber, da den af klubberne, der er i besiddelse af spillerens spillercertifikat. Er spilleren medlem af en klub, der ikke deltager i nogen af DBU Lokalunioners græs/kunstgræs-turneringer, er spillerens moderklub den klub, der er i besiddelse af spillerens spillercertifikat og hvor spilleren er optaget i pågældende klubs spillerregistrering.

 

§ 12.2

En spiller kan i samme turneringsår kun deltage for én moderklub i et Futsal-turneringsår, - og spilleren skal være medlem af og registreret og godkendt af lokalunionen i den til enhver tid gældende moderklub.

 

§ 13

Deltagelse for andre klubber

 

§ 13.1

Ved indgået aftale mellem flere klubber om at stille hold i fællesskab, kan spilleren deltage for moderklubben samt for de hold, der er omfattet af fællesskabet - men ikke for andre hold hos ikke-moderklub i fællesskabet.

 

§ 13.2

En spiller kan på samme tidspunkt kun repræsentere én klub i samme Futsalturnering. For i en Futsalturnering at kunne deltage for en anden klub end sin moderklub (den klub som ved Futsalturneringens start er indehaver af spillerens spillercertifikat) skal der indhentes supplerende spilletilladelse inden spillerens første kamp i Futsalturneringen.

 

§ 13.3

En klub kan ansøge om tilladelse – supplerende spilletilladelse – til at benytte spiller fra en anden klub, såfremt særlige forhold gør det aktuelt. Forholdet kræver accept fra spillerens moderklub samt DBU Fyn. Tilladelsen gælder kun pågældende klub.

 

§ 14

Deltagelse i repræsentative kampe

 

§14.1

Klubber er pligtige til at stille udtagne spillere til rådighed ved DBUs repræsentative kampe og de pågældende spillere må ikke deltage for klubben i den af DBU samtidig angivne periode. Afbud til den repræsentative kamp frigiver ikke spilleren til deltagelse i kamp for sin klub, med mindre DBU giver sin tilladelse.

 

§ 15

DBUs amatørbestemmelser

 

§ 15.1

Der må deltage spillere med DBU spillerkontrakter ligesom det er tilladt ledere/trænere, der ikke opfylder kravene i DBUs Amatørbestemmelser at deltage.

 

§ 16

Spilletilladelse ved klubskifte mellem DBU – klubber

 

§ 16.1

En spiller kan aldrig opnå tilladelse til at spille for et hold i en ny klub, hvis pågældende hold har afviklet sine indledende stævner. Gælder dog ikke i børne- og ungdomsrækker.

 

§ 16.2

Dispensationer ved klubskifter udstedt af DBU gælder også DBU Fyns turneringer.

 

§ 16.3

En spiller, der ikke tidligere har spillet fodbold under DBU eller lokalunionerne, skal tildeles et elektronisk spillercertifikat ved sin indmeldelse. Dette sker automatisk, når spilleren oprettes i sin første moderklub under DBU/DBU's lokalunioner. Klubben har ved indmeldelse af en sådan spiller pligt til at sikre sig, at spilleren ikke er oprettet i DBU's/DBU's lokalunioners database i forvejen.

 

Hvis en spiller vil skifte til at spille kampe for en DBU-klub, som sin nye moderklub, skal denne nye moderklub rekvirere spillerens elektroniske spillercertifikat fra den afgivende moderklub. Først når spillercertifikatet er modtaget i den nye moderklub kan spilleren deltage for sin ny moderklub i Futsal-turnering under forudsætning af, at pågældende er registreret som spiller af lokalunionen. Spilleren - for ikke-myndige spillere dennes forældre/værge - har pligt til at oplyse den nye moderklub om navnet på den tidligere, nu afgivende moderklub. 

 

§ 16.4

Reglerne i § 16.3 gælder også, hvor spillerens moderklub er en DBU-klub, der ikke deltager i nogen af DBU Lokalunioners græs/kunstgræs-turneringer.

 

§ 16.5

Den afgivende moderklub skal udfylde og oversende spillercertifikatet via Kluboffice til den nye moderklub – idet et certifikat dog lovligt kan tilbageholdes med henvisning til, at spilleren er i restance med op til 6 måneders kontingent.

 

§ 16.6

Reagerer den afgivende moderklub ikke inden for en frist på 7 dage på anmodningen om at fremsende spillercertifikatet eller henviser til den i § 16.5 angivne kontingentrestance, kan den nye moderklubs Lokalunion på anmodning udstede et midlertidigt spillercertifikat og den ikke-reagerende klub kan idømmes bøde.

 

§ 16.7

Hvis klubskiftet og dermed overførslen af spillerens spillercertifikat finder sted inden spillerens første kamp i Futsalturneringen kan spilleren i Futsal sammenhæng deltage for sin nye moderklub fra den dag spillercertifikatet er overført – eller med dennes accept jf. § 13.2 deltage for anden klub - uagtet at han/hun i samme halvår har deltaget i turneringskampe på græs/kunstgræs for sin tidligere moderklub.

 

§ 16.8

Hvis klubskiftet og dermed overførslen af spillercertifikat finder sted undervejs i Futsalturneringen kan spilleren vælge at spille for sin nye moderklub fra den dag spillercertifikatet er overført uagtet at han/hun i samme halvår har deltaget i turneringskampe på græs/kunstgræs for sin tidligere moderklub.

 

§ 17

Spilleberettigelse ved skifte fra ikke-DBU-klub samt for ikke-danske statsborgere

 

§ 17.1

En spiller kan aldrig opnå tilladelse til at spille for et hold i en ny klub, hvis pågældende hold har afviklet sine indledende stævner i en turnering, der afvikles i stævneform. En spiller kan aldrig opnå tilladelse til at spille for et hold i en ny klub, hvis pågældende hold mangler to eller færre kampe i turneringsrækken, når turneringen afvikles som enkeltkampe. Disse bestemmelser gælder dog ikke i børne- og ungdomsrækker.

 

§ 17.2

Ved klubskifte fra en grønlandsk klub til en DBU Fyn-klub, skal denne kontakte DBU Fyn, der for at udstede en spillertilladelse skal have dokumentation på, at spilleren ikke er i kontingentrestance til sin tidligere grønlandske klub.

 

§ 17.3

Anmodning om spilletilladelse fra danske statsborgere, der senest har spillet i udenlandske – incl. færøske – klubber, samt fra ikke-danske statsborgere – uanset om disse har spillet i udenlandske klubber eller ej - skal indsendes til DBU via Kluboffice, der også fastsætter regler og procedure herfor. Spilleren må ikke deltage i kamp, før klubben har modtaget tilladelsen fra DBU – evt. en midlertidig tilladelse.

 

§ 17.4

Spillere, som på tidspunktet for indmeldelse i klubben ikke er over 10 år, er undtaget og må spille med det samme.

 

§ 18

Rangering af en klubs hold

 

§ 18.1

Rangeringen af turneringsrækker angiver, hvilke hold der er højere rangeret i forhold til andre – og er bestemmende for, om en spiller betragtes som rykket op eller ned ved holdskifte i forhold til spillerens sidst spillede kamp.

 

§ 18.2

For Herrer og Drenge Ungdom gælder følgende rangering:
DBUs ligaer, 1. Division Vest, Herresenior A, Herresenior B, U19 A, U19 B, U17 A, U17 B, U16 A, U16 B, U15 A, U15 B, U14 A, U14 B, U13 A, U13 B (Børn indgår ikke i rangeringen).
 
For Kvinder og Pige Ungdom gælder følgende rangering:
Kvinder A, Kvinder B, U18 A, U18 B, U16 A, U16 B, U15 A, U15 B, U14 A, U14 B, U13 A, U13 B (Børn indgår ikke i rangeringen).   

 

§ 18.3

Ældre indgår kun i en rangering inden for egen specifikke aldersgruppe

 

§ 18.4

Deltager en klub med mere end ét hold i samme række er den indbyrdes rangering mellem disse fastlagt gennem den fortløbende nummerering, hvor laveste nummer betragtes som højest rangerede hold.

 

§ 19

Op- og nedrykning af spiller fra et hold til et andet

 

§ 19.1

En spiller må kun deltage i én tællende Futsal-turneringskamp på samme spilledag. Hver ugedag er én spilledag – dog betragtes henholdsvis a) fredag/lørdag/søndag; b) Skærtorsdag/Langfredag; c) Påskelørdag/Påskesøndag/2. Påskedag; d) Fredag før pinse/Pinselørdag/Pinsesøndag/2. Pinsedag som én og samme spilledag.

 

§ 19.2

Reglerne i § 19.1 gælder ikke, hvor der afvikles stævne, op/nedrykningsspil eller lignende over en ugedag eller en fredag/lørdag/søndag, hvor samme hold spiller flere kampe samme spilledag, når spilleren deltager på samme hold.

 

§ 19.3

Børne- og ungdomsspillere kan frit benyttes i en kamp for sin egen årgang samtidig med at de deltager på ét hold i en ældre årgang inkl. på et seniorhold – her forudsat aldersgrænsen på fyldt 16 år for drenge/15 år for piger opfyldes. Ved frit forstås, at benyttelsen ikke har sportslige konsekvenser for nogen af holdene og at reglerne om op- og nedrykning af spillere mellem hold (”spilles fri”) samt om ikke at måtte deltage i mere end en kamp per spilledag ikke er gældende.  

 

§ 19.4

Spillere kan altid rykke op på et højere rangeret hold. For at rykke ned og spille på et lavere rangeret hold skal spilleren være løst. Herved forstås, at evt. karantæne skal være afsonet, og at spilleren – hvis han/hun i sin sidste kamp deltog på et højere rangeret hold - da er ”spillet fri” som angivet i § 19.7 til at spille på dette lavere rangerede hold.  Dette gælder ikke mellem to turneringsår.

 

§ 19.5

Reglen om at spillere skal spilles fri gælder ikke kampe for Ældre, der hverken løser eller binder spillere i forhold til øvrige turneringsrækker. Dog gælder reglen om at skulle spilles fri mellem hold i samme aldersklasse for Ældre.

 

§ 19.6

Det er tilladt frit at genbruge 1 spiller indenfor samme aldersgruppe i alle børne- og ungdomsrækker.
Ved frit forstås, at benyttelsen ikke har sportslige konsekvenser for nogen af holdene og at reglerne om op- og nedrykning af spillere mellem hold (spilles fri), samt om ikke at måtte deltage i mere end en kamp pr. spilledag, ikke er gældende.
Det samlede antal spillere der benyttes efter ovenstående samt efter reglerne i §8 må pr. stævne ikke overstige 1. 

 

§ 19.7

En spiller ”spilles fri” til at kunne deltage på lavere rangeret hold ved, at det højere rangerede hold (= hvor spilleren spillede sin forudgående kamp og derfor er bundet til) – spiller samme spilledag eller i mellemtiden har spillet en kamp, hvori spilleren lovligt kunne have deltaget, men ikke deltog.

 

§ 19.8

En fastlagt, men ikke-spillet kamp, hverken løser eller binder en spiller.

 

§ 19.9

Selv om reglerne formelt er overholdt, kan DBU Fyn gribe ind, hvis den skønner, at spillere bevidst er rykket ned på et lavere rangerende hold for at forstærke dette på unfair måde.

 

§ 20

Forhold omkring udvisning/bortvisning og karantæne

 

§ 20.1

Karantæner afsones – med mindre andet afgøres af DBU Fyn – alene i Futsalturneringen.
Dog gælder karantæne i en tidsbestemt periode samtlige turneringer incl. Futsal.  

 

§ 20.2

I forbindelse med udvisninger/bortvisninger – af spillere såvel som ledere/trænere – afsiger DBU Fyn en karantænedom på et antal kampe eller en tidsbestemt periode. Den udviste/bortviste må ikke benyttes/deltage i kamp før meddelelse om afgørelsen foreligger og indtil evt. karantæne er afsonet.

 

§ 20.3

Varigheden af en karantænedom på et antal spilledage udregnes efter det specifikke hold, hvor udvisning/bortvisning fandt sted, og den karantænedømte er først berettiget til igen at deltage på den spilledag, hvor det pågældende hold spiller sin næstfølgende kamp efter at antallet af karantæne dage er afsonet. Den karantænedømte må i denne periode ikke deltage i kamp for noget hold i den/de Futsalturnering(er), karantænen omfatter.

 

§ 20.4

Såvel klub som en udvist/bortvist, der på tidspunktet for karantænens ikrafttræden er myndig, har ansvar for, at karantæner afvikles retmæssigt og kan straffes, hvis dette ikke overholdes.

 

§ 20.5

Karantæne i en tidsbestemt periode gælder samtlige funktioner (spiller såvel som træner/leder), samtlige kampe, alle turneringer incl. Futsal og alle aldersklasser.

 

§ 20.6

En fastlagt, men ikke-spillet Futsalkamp, tæller ikke som karantæneafviklende.

 

§ 20.7

Afmeldes/tvangsudtrækkes holdet fra Futsalturneringen, afgør DBU Fyn på anmodning, hvorledes resterende karantænedage afsones.

 

§ 20.8

Resterende ikke-afsonede Futsal-karantænedage overføres til efterfølgende Futsalturneringsår.

 

§ 20.9

For personer, der forlader en klub med "ikke-afsonet" Futsal-karantænedag(e), gælder, at den resterende Futsal-karantænedom afsones i den nye klub på et tilsvarende rangeret eller nærmeste højere rangerede Futsal-hold, subsidiært den nye moderklubs 1. senior i Futsal. Den nye moderklubs Lokalunion afgør i tvivlstilfælde.

 

§ 20.10

En spiller, der det efterfølgende turneringsår rykker op i en ny aldersklasse med ikke-afsonede Futsal-karantænedage, afsoner de resterende Futsal-karantæne dage på det nærmest højere rangerede Futsal-hold, subsidiært aldersklassens 1. hold i Futsal.

 

§ 21

Kommentar til udvisning/bortvisning

 

§ 21.1

Klubbens eventuelle skriftlige kommentarer til udvisning/bortvisning skal være DBU Fyn i hænde senest 2. hverdag efter kampen.

 

§ 22

Planlægning af kampprogram

 

§ 22.1

Førstnævnte hold i turneringsprogrammet betegnes hjemmehold – sidstnævnte tilsvarende udehold.

 

§ 23

Flytning af kampe/stævner

 

§ 23.1

Futsal-kampe/stævner kan som udgangspunkt kun flyttes af DBU Fyn.

 

§ 23.2

Er der tale om en turneringsform, hvor holdene mødes i enkeltkampe med kun 1 kamp per spilledag, kan de to klubber i fællesskab rette anmodning om en flytning. DBU Fyn er berettiget til at opkræve et flyttegebyr i sådanne tilfælde.

 

§ 23.3

Skal en klub afgive to eller flere spillere til en af DBUs repræsentative kampe er den berettiget til at få flyttet en kamp på samme underlag som den repræsentative kamp afvikles på. Er der tale om ungdomsspiller(e), som i klubregi anvendes på seniorhold, har klubben ingen krav på en flytning af en seniorkamp. 

 

§ 24

Arrangement af kampe

 

§ 24.1

Stævnearrangøren har indberetningspligt, er ansvarlig for baneopstilling, skal levere bold og desuden have reservebold i beredskab.

 

§ 24.2

DBU Fyn udpeger stævnearrangør.
Førstnævnte hold betragtes som hjemmehold med hensyn til spilletrøjer.

 

§ 25

Dommere

 

§ 25.1

DBU Fyn påsætter dommere – med mindre stævnets kampe er meldt ud af DBU Fyn som ”døm-selv kamp”

 

§ 25.2

Stævnearrangøren stiller en tidtager med opgaver som angivet i Futsallovens § 5.

 

§ 25.3

Stævnearrangøren har pligt til at sørge for dommer til ”døm-selv kampe”. Spilles kampen ikke på grund af manglende dommer, træffer DBU Fyn en afgørelse, der også indeholder de eventuelle konsekvenser for holdene.

 

§ 25.4

Er kampens dommer ikke mødt eller mødt rettidigt, har holdene pligt til at vente minimum 15 minutter, således at der skabes mulighed for at fremskaffe en evt. erstatningsdommer. De to hold bør medvirke til, at kampen alligevel gennemføres - og førstnævnte hold i kampprogrammet indberetter – med mindre andet er bestemt af DBU Fyn - skriftligt såvel en dommerudeblivelse som en evt. manglende kampafvikling senest 1. hverdag efter spilledagen, hvorefter DBU Fyn træffer en afgørelse, der også indeholder de eventuelle konsekvenser for holdene.

 

§ 25.5

Såfremt en dommer ikke er i stand til at fuldføre en påbegyndt kamp, kan de to hold enes om at fuldføre kampen med en erstatningsdommer – men holdene er ikke forpligtet til at spille kampen til ende.

 

§25.6

Når kampen er sat i gang, er dommerhvervet at betragte som anerkendt af begge parter, og der kan ikke efterfølgende protesteres imod dette.

 

§ 26

Gennemførelse henholdsvis afbrydelse af kampe

 

§ 26.1

Stævnearrangøren har ansvaret for stævnets afvikling. Dog har tilrejsende klub(ber) medansvar for egne tilhængere.

 

§ 26.2

Dommeren har ret til at afbryde en kamp før tid. Sker det skal dommerens indberetning være DBU Fyn i hænde senest 2. hverdag efter kampen, hvorefter DBU Fyn træffer en afgørelse, der også indeholder de eventuelle konsekvenser for holdene.

 

§ 26.3

Hvis et hold eller en dommer overtræder reglerne før/under en kamp, berettiger dette ikke det andet hold/begge hold til at undlade at spille kampen, henholdsvis spille kampen til ende.

 

§ 26.4

Dommeren har ret til at påbyde trænere, holdledere såvel som tilhængere og andre tilskuere at opholde sig/ikke opholde sig på anviste steder op til banen.

 

§ 27

Aflysning af kamp

 

§ 27.1

Aflyser en halmyndighed et stævne og denne aflysning ikke tilgår DBU Fyn direkte, skal stævnearrangøren underrette DBU Fyn og øvrige klubber om aflysningen, så snart den er meddelt denne af halmyndigheden. Tilgår meddelelsen om aflysningen stævnearrangøren efter DBU Fyns træffetid, skal underretningen af DBU Fyn ske senest hverdagen efter, hvorefter DBU Fyn træffer en afgørelse, der også indeholder de eventuelle konsekvenser for holdene.

 

§ 28

Afbud til kamp

 

§ 28.1

En klub har mulighed for at melde afbud til en kamp/stævne.

 

§ 28.2

Hvis en klub en ugedag er ude af stand til at stille et af sine tilmeldte hold, skal det være lavest rangerende hold inden for pågældende kategori, der melder afbud - dog ikke gældende i laveste række i Herre-/ og Kvinderække, hvor holdene i denne sammenhæng betragtes som sideordnede. Ovenstående gælder heller ikke i børne- og ungdomsrækker.  

 

§ 28.3

Afbud registreres som og ligestilles resultatmæssigt med en udeblivelse.

 

§ 28.4

Melder et hold afbud – eller holdet udebliver – kan holdet opkræves et særligt gebyr.

 

§ 29

Udeblivelse til og udvandring fra kamp

 

§ 29.1

Et fremmødt hold samt dommer har pligt til at vente 15 minutter i forhold til fastsat kamptid. Når modstander frem og er klar til kamp inden for de 15 minutter, skal kampen afvikles. I modsat fald indberettes holdet som udeblevet og DBU Fyn kan efterfølgende afgøre, om det skal have videre konsekvenser for holdet.

 

§ 29.2

Et hold, som ikke møder med så mange spillere, at kampen kan begyndes, betragtes som udeblevet.

 

§ 29.3

Forlader et hold banen under en kamp, indberetter dommeren forholdet, hvorefter DBU Fyn træffer en afgørelse, der også indeholder de eventuelle konsekvenser for holdene.

 

§ 30

Banen

 

§ 30.1

Kampe afvikles på opstregede håndboldbaner uden yderligere markeringer og til håndboldmål. Det i Futsalloven angivne tekniske område afmærkes om muligt gennem opstilling af stole – ligesom de i Futsallovens § 1 angivne 5 meter-udskiftningszoner om muligt markeres med tape på sidelinjen.

 

§ 31

Kampens start og spillemæssige afvikling

 

§ 31.1

Reglerne for kampens start og spillemæssige afvikling er angivet i Futsalloven. DBU Fyn kan fastsætte begrænsninger såvel som supplerende bestemmelser i anvendelsen af Futsallovens angivelser i turneringer for Børn og Ungdom – disse skal være oplyst for deltagerne i forbindelse med kampprogram/stillingsførelse.

 

§ 31.2

En Futsal- kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 3 spillere, men spilles færdig uanset antallet af spillere på holdene.

 

§ 32

Spilletid og forlænget spilletid

 

§ 32.1

DBU Fyn fastsætter spilletiden i de enkelte rækker.

 

§ 32.2

I kampe, hvor der skal findes en vinder, anvendes forlænget spilletid på 2x5 minutter og om nødvendigt straffesparkskonkurrence som angivet i Futsalloven.

 

§ 33

Antal spillere

 

§ 33.1

Et Futsal-hold består af op til 14 spillere, hvoraf 5 må starte på banen – heraf 1 målmand. Regler for ind/udskiftning følger Futsallovens § 3.

 

§ 34

Boldstørrelse

 

§ 34.1

Der spilles med en Futsal-bold (Futsallovens § 2) af godkendt mærke. DBU Fyn kan fastsætte, at der anvendes en mindre størrelse Futsal-bold i rækker for børn og ungdom.

 

§ 35

Spilledragt, anførerbind, benskinner og forbud mod smykker m.v.

 

§ 35.1

Et holds ”mark” spillere skal være iført trøjer/overtræksveste af samme farve.

 

§ 35.2

Farven på målmandens trøje skal gøre det let at skelne ham/hende fra de øvrige spillere og dommeren. Dommeren skal undlade at starte kampen indtil forholdet er bragt i orden.

 

§ 35.3

Har de to holds spilletrøjer så stor farvelighed med hinanden, at det efter dommerens skøn er vanskeligt at skelne de to hold fra hinanden, skal sidstnævnte skifte til anden farve.

 

§ 35.4

Stiller førstnævnte hold op i anden trøjefarve end den i KlubOffice anmeldte overgår skiftepligten til denne.

 

§ 35.5

Stiller et hold op i sort eller anden mørk spilletrøje, der gør det vanskeligt at skelne spillerne fra en sortklædt dommer, skal holdet skifte til anden farve, hvis dommeren påbyder dette.

 

§ 35.6

Hvis et holds trøjer er påført numre, skal numrene være forskellige.

 

§ 35.7

Et holds spilledragt skal overholde det af DBU vedtagne reklameregulativ.

 

§ 35.8

Anføreren skal bære armbind, der klart adskiller sig fra spilletrøjen.

 

§ 35.9

Der skal spilles med ikke-afsmittende gummisko.

 

§ 35.10

Alle spillere skal bruge benskinner, der skal være helt dækket af strømperne

 

§ 35.11

Det er ikke tilladt spillerne at bruge udstyr/påklædning eller bære andet (f.eks. ringe og smykker), som er farligt for spilleren selv eller andre spillere. Det er til enhver tid dommeren, som har ret og pligt til at vurdere, om den konkrete udformning er farlig. Bliver dommeren opmærksom på, at forholdet ikke er i orden, skal de pågældende bortvises fra banen, indtil forholdet er bragt i orden.

 

§ 35.12

Reglen om, at "cykelshorts" og langærmede undertrøjer, som bæres under en kortærmet spilletrøje, skal have samme grundfarve som bukserne henholdsvis trøjerne, håndhæves ikke. Tilsvarende håndhæves krav om at strømpetape skal have samme farve som strømperne ikke.

 

 

Kampens indberetning

 

§ 36

Holdkort

 

§ 36.1

Der udfyldes elektroniske holdkort fra og med U13 og op. Holdkortet skal udfyldes før første kamp til stævnet og dette holdkort kopieres automatisk til holdets resterende kampe til stævnet.

 

§ 36.2

I nødstilfælde - ved teknisk problem under/ved indtastningen - skal DBU Fyn senest førstkommende hverdag orienteres herom.

 

§ 37

Resultatindberetning

 

§ 37.1

Resultatindberetning sker elektronisk. Stævnearrangøren skal indberette kampresultatet på spilledagen. Kun rækker med resultatføring er omfattet af kravet om resultatindberetning.

 

§ 38

Indberetning af advarsler og udvisninger

 

§ 38.1

Rødt kort betyder bortvisning for resten af dagen. 

 

§ 39

Økonomi, gebyrer, dommerhonorar, entregivende kampe

 

§ 39.1

I forbindelse med protester og anker skal indbetales et af DBU Fyn fastsat gebyr.

 

§ 40

Kampens økonomi

 

§ 40.1

Dommerudgifterne følger den til enhver tid gældende aftale om af omkostningsgodtgørelse fastlagt af DBU. Dommerudgifter faktureres klubbernes konto hos DBU Fyn.

 

§ 41

Overtrædelser, sanktioner samt protester og anker

 

§ 41.1

En leder der er vidende om, at hans/hendes klubs hold eller en spiller fra dette har overtrådt reglerne, er forpligtet til at indberette dette.

 

 

Forseelser, begået af spiller, træner/leder eller tilhænger fritager ikke en klub for sanktion.

 

§ 42

Sanktioner

 

§ 42.1

Mulige sanktioner er:

a)

Irettesættelse;

b)

Misbilligelse;

c)

Bøde;

d)

Udelukkelse;

e)

Karantæne;

f)

Taberdømning;

g)

Fradømmelse af point(s) og ansættelse af anden (normalt 0-3) og ringere målscore end den i en kamp tilspillede;

h)

Fratagelse af ret til at spille på hjemmebane;

i)

Annullering af kamp;

j)

Fratagelse af oprykningsret og/eller ret til at blive erklæret rækkevinder;

k)

Fratagelse af ret til at kunne deltage/søge deltagelse i specifikt angivne turneringsrækker i efterfølgende turneringshalvår.

 

§ 42.2

Protester over ikke spilleberettiget spiller samt protester over overtrædelse af aldersbestemmelserne skal være skriftlige og ledsaget af et protestgebyr på kr. 100,-. Hvis protesten vedrører kampe ved finalestævnet skal den være stævneledelsen i hænde inden holdet der protesteres mod, påbegynder sin næste kamp ved finalestævnet.

 

§ 42.3

Manglende besvarelse af DBU Fyns skriftlige forespørgsler inden for en samtidig fastsat tidsfrist kan sanktioneres med bøde, der kan fordobles ved hver efterfølgende rykker. 

 

§ 43

Protester og anker

 

§ 43.1

Protester/anker skal være underskrevet af en af klubbens angivne kontaktpersoner og samtidig med afleveringen betales et af DBU Fyn fastsat gebyr. I modsat fald afvises protesten/anken.

 

§ 43.2

Indsigelsen til karantænedomme skal indleveres senest 2. hverdag efter meddelelse er afsendt til klubben, og indsigelsen har aldrig opsættende virkning.

 

§ 43.3

Protester skal indleveres senest 2. hverdag efter kampen eller stævnet, når protesten vedrører bane eller arrangement af kampen. 
Protesten skal af anføreren – i børne- og ungdomskampe kan træner/holdleder foretræde for anføreren – være meddelt kampens dommer og modparten inden kampen.

 

§ 43.4

Protester skal indleveres senest 2. hverdag efter kampen eller stævnet, når protesten vedrører en/flere dommerkendelse(r). Protesten skal af anføreren – i børne- og ungdomskampe kan træner/holdleder foretræde for anføreren – være meddelt kampens dommer umiddelbart efter kendelsen. Bliver DBU Fyn efterfølgende bekendt med, at en dommer under en kamp har anvendt Futsalloven og/eller turneringsreglementet forkert, kan DBU Fyn altid træffe en afgørelse, der også indeholder eventuelle konsekvenser for holdene.

 

§ 43.5

Protester skal indleveres senest 8 ugedage efter kampen eller stævnet, når protesten vedrører andre forhold - denne frist er dog reduceret til 2 hverdage efter kampen eller stævnet, hvis der er tale om det pågældende holds sidste kamp i turneringsrækken eller der er tale om en pokalkamp, omkamp eller kvalifikationskamp. Er der tale om protest over benyttelse af ikke-spilleberettiget spiller(e) skal disse i protesten være angivet specifikt.

 

§ 43.6

DBU Fyns afgørelser angiver vilkår – evt. gebyr og tidsfrist - og retningslinjer for at anke. Anker afvises, hvis tidsfristen ikke er overholdt eller et gebyr ikke er rettidigt indbetalt – dog kan DBU Fyn vælge selv at tage en sag op - også efter udløbet af tidsfrister.

 

§ 43.7

Nedlagt protest/iværksat anke af en disciplinær afgørelse (f.eks. karantæne) har i intet tilfælde opsættende virkning, bortset fra de i DBUs love omfattede tilfælde.

 

§ 43.8

Tages en protest til følge returneres protestgebyr.

 

§ 43.9

Sanktioner af alvorligere karakter kan indankes for DBU jf. bestemmelserne i § 31.3 i DBUs love.

 

§ 43.10

Fristen for at indanke til DBU er 14 dage fra modtagelsen af DBU Fyns endelige afgørelse. Alle sager til DBU i forbindelse med anker skal indsendes gennem DBU .. .

 

§ 43.11

Alle sager er endeligt afgjort efter at de angivne ankeinstanser er udnyttet eller tidsfristerne udløbet.