Turneringsreglement - Indefodbold

Turneringens navn og arrangør.

§1 Navnet er DBU Fyns indefodboldturnering (i det nedenstående benævnt "turneringen"). Turneringen arrangeres af DBU Fyn.

Turneringens formål.

§2 Turneringens formål er:

- at udvikle og fremme fodboldspillet i DBU Fyn gennem tilbud om indefodbold.

- at hjælpe klubberne med at fastholde medlemmernes interesse for fodbold-
spillet mellem to udendørs sæsoner.

Turneringsområde

§3 Turneringens geografiske område er følgende kommuner: Assens, Nordfyns, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nyborg, Odense, Svendborg, Ærø.

Reglerne er gældende for alle DBU Fyns medlemsklubber og ved alle turneringer afholdt af DBU Fyn.

Turneringsåret

§4 Turneringsåret er november, december, januar, februar og marts.

Perioden november, december udgør 1. turneringshalvdel.

Perioden januar, februar, marts udgør 2. turneringshalvdel.

Turneringsform og afvikling

§5

5.1 Turneringen er kun åben for DBU Fyns medlemsklubber.

5.2 Turneringen kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, udskrives på anden måde end beskrevet i dette reglement. DBU Fyns bestyrelse skal godkende en sådan ændring.

5.3 Turneringen tilrettelægges af DBU Fyn og afvikles med klubberne som stævnearrangører.

Tilrettelæggelse og afvikling sker under ansvar over for dette reglement.

5.4 Samtlige rækker er inddelt i puljer med 4-8 hold.

Spilletiden varierer på grundlag af rækkens mest forekommende puljestørrelse fra 5 til 8 minutter pr. kamp. Denne spilletid kan i særlige tilfælde fraviges.

5.5 Efter 2. turneringshalvdel deltager de bedst placerede hold i hver ungdomsrække, efter nærmere bestemmelse, i finalestævnet. Ved finalestævnet spilles om det fynske mesterskab i indefodbold for ungdom. Finalestævnet kan, efter ansøgning, tildeles klubber, der råder over fornøden halkapacitet. 

For så vidt angår senior og "de gamle" afholdelse der et FM stævne hvortil der er fri tilmelding. 

Der spilles ikke finalestævne i børnefodbold hvor der ej heller bliver kåret fynske mestre i de enkelte rækker. 

5.6 Der skal før hver kampdag udfyldes elektronisk holdkort.

Spillernes fødselsår angives.

"De gamle" skal ikke udfylde holdkort. 

5.7 Hvis en spilledag, på grund af vejr- eller halforhold, ikke kan gennemføres normalt forbeholder turneringsledelsen sig ret til at annullere/udsætte den pågældende spilledag.

Ved annullering af en spilledag tilbagebetales startgebyret.

5.8 Overtrædelse af dette reglement berettiger ikke nogen klub til ikke at spille de ansatte kampe.

5.9 Overtrædelse af dette reglement kan medføre:

1. Irettesættelse.

2. Annullering af spillede kampe, med evt. fastsættelse af nye.

3. At kamp kan erklæres tabt og evt. vundne points kan tildeles modparten.

4. Klubben idømmes bødestraf.

5. Udelukkelse af hold.

6. Udelukkelse af klub. (Skal altid godkendes af DBU Fyns bestyrelse.)

Aldersgrænser

§6 
 
6.1 Aldersgrænser følger ude turneringen.

6.2 I rækker for Drenge Børn og Ungdom må – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom - deltage piger, der må være op til ét år ældre end aldersgrænsen angiver.

I rækker for Børn og Ungdom er der mulighed for – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom - at benytte et begrænset antal spillere født i sidste kvartal af årgangen ældre end den pågældende aldersklasse. Det er en forudsætning at spillerne fremgår af holdkortet med angivelse af deres fulde fødselsdata. Begrænsningen ligger i, at antallet af spillere, der benyttes efter ovenstående, spillere der opnår dispensation fra aldersgrænserne samt spillere genbrugt jf. § 8.6, pr. stævne ikke må overstige 1.

Dispensation til i Ungdom og Børn at kunne benytte navngivne spillere, der ikke opfylder aldersgrænserne, - udover det i ovenstående tilladte, - kan kun opnås efter begrundet ansøgning. Samtidig med en imødekommelse afgøres om og i givet fald hvilke sportslige konsekvenser, der er knyttet til tilladelsen. En given tilladelse gælder kun pågældende klub og pågældende turneringsår – ønsker en klub ikke at gøre brug af den i hele turneringsåret, skal dette meddeles DBU Fyn skriftligt og inden første kamp i pågældende turneringshalvår.
Godkendte dispensationer til udeturneringen gælder også indeturneringen. Bemærk dog begrænsning i antallet af spillere der må benyttes pr. stævne. Jf. ovenstående. 

6.3 Hold der overtræder aldersgrænserne idømmes bøde og fratages evt. vundne point i den/de spilledage hvor den ulovlige spiller har deltaget.

6.4 Hold der benytter en ikke spilleberettiget spiller idømmes bøde og fratages evt. vundne point i den/de spilledage hvor spilleren har deltaget.

6.5 Hvis fradømmelsen af point betyder, at holdet ikke bliver placeret i den højest rangerede række for den pågældende aldersgruppe, mister holdet retten til at kvalificere sig til finalestævnet.

Turneringsrækker

§7

7.1 Turneringen udskrives for følgende rækker og der er fri tilmelding.

7.1.1 Herre-senior 

7.1.2 Old-boys & veteraner.

7.1.3 Superveteraner & Masters.

7.1.4 U16 drenge.

7.1.5 U15 drenge.

7.1.6 U14 drenge.

7.1.7 U13 drenge.

7.1.8 U12 drenge.

7.1.9 U11 drenge.  

7.1.10 U10 drenge. 

7.1.11 U9 drenge.

7.1.12 U8 drenge.

7.1.13 U7 drenge.

7.1.14 U5 og U6 mix.

7.1.15 Kvinde-senior.

7.1.16 U16 piger.

7.1.17 U15 piger.

7.1.18 U14 piger.

7.1.19 U13 piger.

7.1.20 U12 piger.

7.1.21 U11 piger.

7.1.22 U9-U10 piger.

7.1.23 U7-U8 piger.

7.2 Efter 1. turneringshalvdel ombrydes turneringerne i ungdomsfodbold og på grundlag af placeringen i 1. halvturnering udarbejdes en ny puljeinddeling. Evt. efteranmeldte hold placeres i laveste kategori indenfor aldersklassen. 

Spillerne

§8

8.1 I U5 mix, U6 mix,  U7 drenge samt U7/U8 piger rækken må holdet bestå af 3 spillere og indtil 2 udskiftningsspillere (max. 5 spillere). I U8 drenge, U9 drenge, U10 drenge B+C samt U9/U10 piger må holdet bestå af 5 spillere og indtil 3 udskiftningsspillere (max. 8 spillere). I alle øvrige rækker inkl. U10 drenge A består et hold af 4 spillere plus indtil 3 udskiftningsspillere (max. 7 spillere).

8.2 En spiller må i samme turneringshalvdel kun deltage for en klub i DBU Fyns turneringer.

8.3 Børne- og ungdomsspillere kan frit benyttes i en kamp for sin egen årgang samtidig med at de deltager på ét hold i en ældre årgang inkl. på et seniorhold – her forudsat aldersgrænsen på fyldt 16 år for drenge/15 år for piger opfyldes. Ved frit forstås, at benyttelsen ikke har sportslige konsekvenser for nogen af holdene og at reglerne om op- og nedrykning af spillere mellem hold (”spilles fri”) samt om ikke at måtte deltage i mere end en kamp per spilledag ikke er gældende.

Fleksibilitetsreglen gælder også for aldersdispensationsspillere, der i henhold til § 6.2 må benyttes på hold i årgangen yngre end sin egen. Her betyder fleksibilitetsreglen, at disse spillere kan benyttes i en kamp for sin egen årgang samtidig med, at de deltager på ét lavere rangerende hold i årgangen under deres egen årgang.   

8.4 En spiller må ikke samme weekend deltage på mere end et hold i samme årgang. Se dog §8.6.

8.5 Spillerne må ikke flyttes fra højere til lavere rangerende hold i samme turnering indenfor samme turneringshalvdel.

8.6 Det er tilladt frit at genbruge 1 spiller indenfor samme aldersgruppe i alle børne- og ungdomsrækker.
Ved frit forstås, at benyttelsen ikke har sportslige konsekvenser for nogen af holdene og at reglerne om op- og nedrykning af spillere mellem hold (spilles fri), samt om ikke at måtte deltage i mere end en kamp pr. spilledag, ikke er gældende.
Det samlede antal spillere der benyttes efter ovenstående samt efter reglerne i §6.2 må pr. stævne ikke overstige 1. 

8.7 Turneringsledelsen forbeholder sig ret til at skride ind hvis ombytning af spillere mellem 1. og 2. turneringshalvdel i samme turnering har karakter af usportslig optræden.

8.8 Ved et holds 1. spilledag i en turneringshalvdel må der ikke benyttes spillere, der i samme turneringshalvdel har spillet kampe på andre hold i samme turnering.

8.9 Spillerne skal være orienteret om spilleregler og reglement.

8.10 Turneringsledelsen kan i ganske særlige tilfælde give dispensation fra ovenstående bestemmelser.

DBU Fyns særregler til §8

Hold, der er bagud med tre mål, må sætte én ekstra spiller på banen. Ved reducering, så holdet er bagud med mindre end tre mål, tages én spiller ud igen. Hvis holdet er bagud med seks    

mål, kan det have to ekstra spillere på banen. Denne regel gælder kun børnefodbold. 

Klubskifte

§9 

9.1 En spiller er spilleberettiget for den klub han/hun spillede for i DBU Fyns udendørsturnering i efteråret.

9.2 Hvis en spiller ønsker at spille indefodbold/futsal for en anden klub end den han/hun spillede for i DBU Fyns udendørsturnering i efteråret skal den nye klub:

- enten have modtaget et elektronisk DBU spillercertifikat.

- eller spilleren skal have opnået en supplerende spilletilladelse. Dette skal ske elektronisk via KlubOffice. 

9.3 En spiller må i samme turneringshalvdel kun spille indefodbold for een klub.

9.4 Ved klubskifte i forbindelse med overgang mellem udendørs fodbold og indefodbold og omvendt gælder normalt ingen karantænedage. Bestemmelserne i § 21 er dog altid gældende.

9.5 Hvis finalestævnet ligger senere end en evt. skæringsdato for klubskifte må en spiller deltage i finalestævnet for den klub han har repræsenteret i indeturne-ringen.

Spilledragten

§10

10.1 Et holds spillere skal bære ensartede trøjer.

I U8 drenge, U9 drenge, U10 drenge B +C samt U9/U10 piger skal målmanden dog bære en trøje, der klart adskiller ham/hende fra de øvrige spillere og dommeren.

10.2 Fodtøjet skal være sportssko, som ikke må være snavsede eller afsmittende.

Det er dommeren og/eller halinspektøren der afgør om fodtøjet må benyttes.

10.3 Dommeren kan bortvise de spillere, der overtræder 10.1 eller 10.2, indtil forholdet er bragt i orden.

10.4 Har to holds spilledragter så stor lighed, at det kan være vanskeligt at skelne mellem holdene, udleveres overtrækstrøjer til det hold, der er nævnt sidst i turneringsplanen.

Diskvalificerede / bortviste spillere

§11

11.1 Gult kort betyder udvisning for ”resten af kampen”. Spilleren må erstattes af en anden spiller efter scoring.

11.2 Rødt kort betyder bortvisning for ”resten af dagen”.

Ved bortvisning af en spiller for ”resten af dagen” skal spilleren forlade det område i hallen hvor spillepladsen befinder sig. Spilleren må erstattes af en anden spiller i holdets resterende kampe. Dommeren skal indberette bortvisningen til DBU Fyn, der herefter afgør om spilleren skal idømmes karantæne i indeturneringen samt afgør om forseelsen er af en sådan karakter at det skal have konsekvenser i den kommende udendørs turnering.

11.3 Hvis klubben ønsker at kommentere bortvisningen skal dette ske skriftligt og være DBU Fyn i hænde senest 2 hverdage efter bortvisningen.

Kampenes afvikling

§12

12.1 Turneringen spilles efter de af DFU udarbejdede og af DBU/DBU Fyn godkendte spilleregler og med de af DBU Fyn vedtagne ændringer, som er beskrevet i § 17.

12.2 Spilledag og spillested fremgår af turneringplanen.

12.3 Spilletiden varierer på grundlag af rækkens mest forekommende puljestørrelse fra 5 til 8 minutter pr. kamp. Denne spilletid kan i særlige tilfælde fraviges. 

12.4 Med hensyn til scoring i ’sidste sekund’ er dommerens afgørelse gældende.

12.5 Det i turneringsplanen førstnævnte hold stiller op på den af stævneledelsen anviste banehalvdel, og sætter bolden i spil.

12.6 Et hold skal møde i så god tid, at det kan stille omklædt, når der kaldes på banen.

Holdkort skal være indtastet elektronisk senest 10 minutter før puljens første kamp. For sent indtastning af holdkort kan medføre at holdet udelukkes fra pågældende kampdag.

12.7 Er et hold ikke klar, når kampen skal begynde, er kampen tabt, og mod denne afgørelse kan der ikke protesteres.

12.8 Udebliver et hold fra en pulje skal stævneledelsen lægge 1 minut til den oprindelige spille tid. Dog kan kamptiden maksimalt blive 8. minutter.

12.9 Har et hold tilladelse fra turnerings- eller stævneledelse om ændring af spilletidspunkter, godtages protest fra modstanderne ikke.

12.10 Boldstørrelse 5 skal benyttes i U15 drenge, U16 drenge, U17 drenge, U18 piger, U16 piger, U19 drenge, senior-, oldboys- og superveterankampe.

Boldstørrelse 3 benyttes i U6, U7, U8. Boldstørrelse 4 benyttes i øvrige rækker.

Indberetning af resultater

§13

Det er stævneledelsens ansvar at indberette resultater straks efter stævnedagens afslutning enten via KlubOffice eller App.

Pointsberegning og placering i turneringen

§14

14.1 Vunden kamp giver 3 point, uafgjort kamp giver 1 point og tabt kamp giver 0 point.

14.2 Holdene placeres efter antal opnåede point, hvor det hold med flest point placeres øverst.

14.3 Stillingen udregnes efter følgende prioritering: 

1) færrest udeblivelser

2) bedste målforskel i samtlige kampe

3) flest scorede mål i samtlige kampe

4) flest kamppoint i indbyrdes kampe

5) bedste målforskel i indbyrdes kampe

6) flest scorede mål i indbyrdes kampe

7) flest vundne kampe. 

8) omkamp med normal spilletid. Er denne kamp uafgjort ved spilletids ophør, fortsættes uden afbrydelse til først scorede mål. 

Udeblivelser, afbud og udtrækninger

§15

15.1 Uanset om der er sendt afbud eller ej, betragtes et hold som udeblevet, hvis det ikke møder frem til en spilledag.

15.2 Udebliver et hold fra en spilledag, opkræves klubben, udover startgebyret, altid en bøde af minimum samme størrelse som startgebyret. Jf. § 20. Hvis afbud indrapporteres til DBU Fyn senest onsdag kl. 9.00 onsdag før stævnet, bortfalder bøden.

15.3 Udebliver et hold fra finalestævnet opkræves klubben en bøde på kr. 1000,-.

15.4 Ved udtrækning af et hold opkræves klubben, udover startgebyret for de resterende spilledage i turneringshalvdelen, et udtrækningsgebyr på kr. 200,-. Udtrækning af hold skal ske skriftlig til DBU Fyn.

Protester

§16

16.1 Mener anføreren for et hold, at dommeren under en kamp har gjort en urigtig anvendelse af spillereglerne, skal der umiddelbart efter kendelsen, på spillepladsen, overfor dommeren nedlægges protest. Dommeren og anføreren forelægger herefter protesten for stævnelederen. For ungdomshold til og med U11 drenge og piger kan den ansvarlige træner/ holdleder træde i stedet for anføreren. Protesten skal nedlægges, inden bolden bliver sat i spil igen.

16.2 Protester over dommerkendelser afgøres alene af stævnelederen og dennes afgørelse er endelig. Skriftlige protester til DBU Fyn vil blive afvist, da det ikke er muligt senere at arrangere evt. omkampe.

Hvis stævnelederen giver medhold i en protest over en dommerkendelse spilles omkampen med det samme og dommeren dømmer vederlagsfrit. Kampene skal spilles, selvom protest er nedlagt.

16.3 Protester over ikke spilleberettiget spiller samt protester over overtrædelse af aldersbestemmelserne skal være skriftlige og ledsaget af et protestgebyr på kr. 100,-. Hvis protesten vedrører kampe i 1. eller 2 turneringshalvdel skal den være DBU Fyn i hænde senest 2 hverdage efter holdets sidste spilledag i turneringshalvdelen.

Hvis protesten vedrører kampe ved finalestævnet skal den være stævneledelsen i hænde inden holdet, der protesteres mod, påbegynder sin næste kamp ved finalestævnet.

16.4 Øvrige protester skal være skriftlige og ledsaget af et protestgebyr på kr.100,-. Protest og gebyr afleveres til stævnelederen, der sørger for at protesten kommer DBU Fyn i hænde.

16.5 Tages en protest til følge returneres protestgebyret.

Undtagelser/tilføjelser til spillereglerne for små mål

§17

17.1 I U5 mix, U6 mix, U7 drenge og U7/U8 pigerækken skal et hold have 3 spillere på banen samt indtil 2 udskiftningsspillere.

I U8 drenge, U9 drenge og U10 drenge B + C rækken skal et hold have 5 spillere på banen samt indtil 3 udskiftningsspillere. Det skal præciseres at U9/U10 piger skal have 5 spillere på banen samt indtil 3 udskiftningsspillere. I U10 drenge A skal et hold have 4 spillere på banen og ingen målmand.

17.2 En udvist U5, U6, U7, U8, U9, U10 og U11 spiller og yngre må erstattes med en anden spiller.

Hallernes ordensreglement

§18

18.1 Hallernes ordensreglement skal i alle tilfælde overholdes af de deltagende spillere og ledere.

18.2 Hvis enkelte spillere bortvises fra hallen på grund af overtrædelse af ordensreglementet, berettiger dette ikke til afbud for holdet.

18.3 Hvis et holds spillere bortvises fra hallen på grund af overtrædelse af ordensreglementet, betragtes holdet som udeblevet og klubben idømmes en bøde. Stævneledelsen indberetter bortvisningen til DBU Fyn.

Turnerings- og stævneledelse

§19

19.1 Alle spørgsmål vedrørende turneringen afgøres af DBU Fyn.

19.2 DBU Fyn forbeholder sig ret til at fastsætte eller ændre spilletider, spilletidspunkter eller spillesteder.

19.3 DBU Fyn kan uddelegere sine rettigheder til stævneledelsen.

19.4 Hvor dette reglement måtte stride mod fodboldlovens bestemmelser, er dette reglements bestemmelser gældende.

Økonomi

§20

20.1 Startgebyr pr. spilledag samt øvrige gebyrer/bøder fremgår af økonomioversigten på DBU Fyns hjemmeside.

Karantæne / udelukkelse

§21

21.1 Karantæner idømt i udefodbold er normalt indefodbolden uvedkommende, ligesom karantæner idømt i indefodbold normalt er udefodbolden uvedkommende.

21.2 Ikke udståede karantæner på fem spilledage og derover skal behandles af DBU Fyn Disciplinær, der afgør om spilleren må benyttes i indeturneringen.

21.3 En spiller, leder eller træner, der er udelukket i en tidsbestemt periode, må i denne periode ikke benyttes i indeturneringen.

21.4 Forseelser, der medfører karantæner i indeturneringen, kan af DBU Fyn Disciplinær vurderes til at være af en sådan karakter, at det skal have konsekvenser i den kommende udendørs turnering.

Opdateret onsdag den 3. november 2021