DBU Fyns Delegeretmøde: Onsdag den 1. marts 2017

DBU Fyns delegeretmøde er de fynske klubbers mulighed for at få direkte indflydelse på en række forhold omkring fynsk fodbold. Sæt derfor kryds i kalenderen den 1. marts 2017, så I kan gøre jeres indflydelse gældende.


____________________________________________________________

DBU Fyns Delegeretmøde afvikles onsdag d. 1. marts kl. 18.00 i Langeskov Hallen.
Der vil være spisning fra kl. 17.00-17.45. Selve mødet indledes kl. 18.00 med følgende dagsorden:

DAGSORDEN:
1: Valg af dirigent
2: DBU Fyns formand eller hans stedfortræder aflægger beretning for det forløbne år. Beretningen forelægges delegeretmødet til godkendelse.
3: Regnskabet fremlægges til godkendelse, og budget for indeværende budgetår forelægges.
4: Behandling af indkomne forslag.
5: Valg af forretningsudvalg. Afgående er: Hans Martin Møller.
6: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Afgående er: Mette Gregersen, Kim Johansen og Jakob Lyder
7: Valg af 2 medlemmer og 2 suppleanter til Appeludvalget. Afgående er: Michael Jensen, Torben Povlsen. Suppleanter: Søren Godskesen og Jan Bramsen
8: Eventuelt.

Som altid kan klubberne lade sig repræsentere af to stemmeberettigede personer. Der åbnes for tilmelding den 9. februar - nærmere info følger.

Forslag fra de fynske klubber
Sædvanen tro byder delegeretmødet på afstemning om en række forslag.  

Klubberne har mulighed for at stille forslag til behandling på delegeretmødet. De skal indsendes til DBU Fyn senest 1. februar.
Alle materialer til delegeretmødet offentliggøres senest 14 dage før afvikling af mødet.

Vel mødt til DBU Fyns delegeretmøde 2017.

Log ind