DBU Fyns Love

Navn og formål 

§ 1 
Unionens navn er DBU Fyn. Den er stiftet den 10. juli 1904 og er medlem af DBU Bredde, Dansk Boldspil-Union (DBU) og derigennem Danmarks Idræts-Forbund (DIF). Unionens binavn er Fyns Boldspil-Union (FBU)

§ 2
Er at fremme, fastholde og udvikle fodboldspillet, herunder eFodbold, som den væsentligste fritidsbeskæftigelse i postnumrene 5000 - 5999 ved at skabe de bedst mulige vilkår og udfoldelsesmuligheder under mottoet:
“Fodbold for alle - hele året - hele livet”. 
Dette forudsætter: 
- at klubberne og deres ønsker sættes i centrum. 
- at de økonomiske ressourcer udnyttes mest effektivt. 
- at kvalitet, sundhed, velvære, lyst, ansvarlighed, holdninger, glæde og oplevelser er nøgleordene i udviklingen.

§ 3
Bestyrelsen repræsenterer foreningerne, høj- og efterskolerne officielt udadtil og kan fastsætte omfanget af propositionerne for de forskellige turneringsrækker og stævner. 
Turneringsreglerne kan foreslås ændret af såvel bestyrelsen som medlemmerne, men de må i intet tilfælde stride imod de for DBU Bredde / DBU gældende love og regler og skal godkendes af DBU Breddes bestyrelse.
Turneringsreglernes fortolkning afgøres af bestyrelsen.

Medlemmer 

§ 4
4.1 Som medlemmer kan optages fodboldspillende foreninger, samt høj- og efterskoler.. 
4.2 Foreninger og høj-og efterskoler, der ønsker at blive medlem, skal indsende skriftlig ansøgning om optagelse, bilagt foreningens eller høj- og efterskolens love.

Disse må ikke stride mod DBU Fyns love og bestemmelser, eller indeholde begrænsninger for optagelse af medlemmer på grund af alder, race, holdninger o.l.
Ansøgning skal indeholde oplysninger om:
1. Foreningens eller høj-eller efterskolens navn, adresse, telefonnummer og mail-adresse.
2. Foreningens medlemstal eller høj-og efterskolens elevtal.
3. Bekræftelse på adgang til reglementerede baneforhold.

Indmeldelsesgebyr kr. 1.000,-.
Bestyrelsen træffer afgørelse om optagelse senest på førstkommende bestyrelsesmøde.
Når en forening, høj- eller efterskole er godkendt som medlem, skal den – forinden tilmelding af hold – indbetale et depositum på kr. 5.000.-. Depositummet tilbagebetales, modregnet evt. gæld til unionen, når foreningen, høj- eller efterskolen udmeldes. 

§ 5
Foreningernes, høj- og efterskolernes love må ikke stride imod de for DBU Fyns, DBUs og DIFs  gældende love og regler. 
Foreningerne-, høj- og efterskolerne er forpligtiget til at meddele adresse- og vedtægtsændringer til DBU Fyn.

§ 6
Hvert år inden for en af DIF fastsat tidsfrist, skal der gives DIF oplysninger om antallet af samtlige aktive senior- og ungdomsspillere samt passive medlemmer. Meddeles oplysningerne ikke rettidigt, skal den pågældende forening, høj- og efterskole  - efter to modtagne rykkerskrivelser - betale kr. 20,- pr. aktivt medlem af sidst opgivne medlemstal til DIF.

Klubben idømmes endvidere en bøde på kr. 1.000,-.

§ 7.1
Udmeldelse skal for at være gyldig foretages skriftligt inden udgangen af DEC måned. Har en forening, høj- og efterskole ikke rettidigt og efter gentaget påkrav indbetalt forfaldent kontingent eller andre pligtige afgifter til DBU Fyn, kan den af bestyrelsen slettes som medlem.

§ 7.2
Sletning af medlem ved restance.
Hvis et medlem ikke har betalt forfaldent kontingent, forfalden bøde eller forfalden dommerafregning, fremsender unionen påkrav med oplysning om, at hvis indbetalingen ikke er modtaget inden 14 dage, vil bestyrelsen kunne slette den pågældende forening, høj- og efterskole som medlem af unionen.

§ 7.3
Eksklusion.
En forening, høj- og efterskole, der i væsentlig grad har tilsidesat sine medlemsforpligtelser, herunder ved ikke at overholde unionens love og bestemmelser samt beslutninger truffet af delegeretmødet, bestyrelsen eller udvalg, kan bestyrelsen ekskludere som medlem. 
Forinden bestyrelsen afgør, hvorvidt der skal foretages eksklusion, skal bestyrelsen have oplyst medlemmet begrundelsen for overvejelse af eksklusion og endvidere have givet det pågældende medlem adgang til at udtale sig. Afgørelsen skal begrundes og mindst 2/3 af bestyrelsen skal have stemt for den. 
Det ekskluderede medlem kan kræve spørgsmålet indbragt for et delegeretmøde. 
Krav herom skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsen inden 4 uger efter medlemmets modtagelse af underretning om eksklusion. 
Bestyrelsen afgør, hvorvidt der afholdes ekstraordinært delegeretmøde eller om sagen forelægges det førstkommende ordinære delegeretmøde. 
Eksklusionen skal optages som et særligt punkt på dagsordenen. Det pågældende medlem skal have adgang til at udtale sig på delegeretmødet. 
Hvis bestyrelsens afgørelse om eksklusion indbringes for et delegeretmøde, har afgørelsen ikke virkning, inden delegeretmødets afgørelse foreligger. 

Organer

§ 8
DBU Fyns organer er følgende:
1.  Delegeretmødet.
2.  Bestyrelsen
3.  Forretningsudvalget.
4.   Administrationschefen
5.   Børneudvalget
6.   Ungdomsudvalget
7.   Seniorudvalget
8.   Uddannelsesudvalget
9.  Dommerudvalget
10. Disciplinærudvalget
11. Appeludvalget   

Bestyrelsen kan nedsætte grupper til særlige opgaver.
I udvalgene 5 – 9 skal bestyrelsen have 1 repræsentant.

Delegeretmødet

§ 9
Det ordinære årlige delegeretmøde, der er DBU Fyns højeste myndighed, afholdes inden den 1. APRIL, og sammenkaldes af bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel, skriftligt til hver forening, høj- og efterskole
og direkte til foreningernes, høj- og efterskolernes postadresse. Indvarslingen skal indeholde meddelelse om tid og sted for mødets afholdelse samt dagsordenen for mødet. Regnskabet, hvor der er udført review, og forslag skal være medlemmerne i hænde senest 14 dage før delegeretmødet.

§ 10
Enhver forening, høj- og efterskolerne som lader sig repræsentere, og som skriftligt har anmeldt deltagelse senest 7 dage før mødets afholdelse, råder over 2 delegerede med stemmeret.
De delegerede skal være medlem af den forening, høj- og efterskole, de repræsenterer. 
DBU Fyns bestyrelse har stemmeret. 
Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt. 

§ 11
På delegeretmødet foretages følgende:
1. Valg af dirigent. 
2. DBU Fyns forperson eller dennes stedfortræder aflægger beretning for det forløbne år. Beretningen forelægges delegeretmødet til godkendelse. 
3. Regnskabet fremlægges til godkendelse, og budget for indeværende budgetår forelægges. 
4. Behandling af indkomne forslag. 
5. Valg af forretningsudvalgsmedlem (forperson, næstforperson eller medlem). 
6. Valg til bestyrelsen.
7. Valg af medlemmer til disciplinærudvalget
a) Valg af forperson i lige år. Valgperiode 2 år
b) Valg af 2 medlemmer i ulige år. Valgperiode 2 år
c) Valg af 2 medlemmer i lige år. Valgperiode 2 år  
8. Valg af medlemmer og suppleanter til Appeludvalget. 
a) Valg af forperson i ulige år. Valgperiode 2 år
b) Valg af 1 medlem i ulige år. Valgperiode 2 år
c) Valg af 1 medlem i lige år. Valgperiode 2 år
d) Valg af 2 suppleanter. Valgperiode 1 år. 
9. Eventuelt. 

Forslag af kandidater til bestyrelses- og suppleantposter kan på mødet fremsættes skriftligt og mundtligt. 
Ved valg af forperson, næstforperson og forretningsudvalgsmedlem skal vedkommende have over 50% af stemmerne for at blive valgt. 
Såfremt der er mere end 2 kandidater og een ikke har fået over 50% af stemmerne i første valgrunde, foretages ny afstemning blandt de to kandidater, der har fået flest stemmer. 
Dirigenten vælges af de delegerede med almindeligt stemmeflertal. Dirigenten kan ikke deltage i afstemninger selvom dirigenten repræsenterer en klub som delegeret eller i øvrigt er til stede som delegeret, jfr. § 10. 
Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåder.

Valgbar til disciplinær- og appeludvalg
DBU Fyns bestyrelses-, udvalgs- og gruppemedlemmer samt bestyrelses-, udvalgs- og gruppemedlemmer hos samarbejdsorganisationer, kan ikke vælges til udvalgene. 
Der må ikke være personsammenfald mellem udvalgene. 

§ 12
Forslag udover bestyrelsens, der ønskes behandlet på delegeretmødet, skal være DBU Fyn i hænde senest 4 uger før afholdelse af delegeretmødet, og forslagene afgøres ved simpel stemmeflerhed.
Til vedtagelse af ændringer af DBU Fyns love kræves, at mindst 2/3 af det tilstedeværende stemmetal afgives for forslaget. 
Til vedtagelse af DBU Fyns opløsning kræves dog, at mindst halvdelen af DBU Fyns klubber er repræsenteret, samt at mindst 2/3 af det tilstedeværende stemmetal afgives for forslaget. Er det fornødne antal klubber ikke repræsenteret, kan forslaget vedtages på et følgende - evt. ekstraordinært - delegeretmøde med 2/3 af det tilstedeværende stemmetal.

§ 13
Ved valg til tillidsposter skal den pågældende være til stede eller forinden mødet have afgivet skriftlig erklæring over for den forslagsstillende forening, høj- og efterskole eller DBU Fyn om villighed til at modtage valget.
Udover de delegerede har DBU Fyns udvalgsmedlemmer samt medlemmer af DBUs/DBU Breddes bestyrelse adgang til delegeretmødet - uden stemme- og taleret. 
DBU Fyns bestyrelse kan i særlige tilfælde give taleret. 
I særlige tilfælde kan DBU Fyns bestyrelse meddele andre adgangsret.

§ 14
Ekstraordinært delegeretmøde kan indkaldes af bestyrelsen. Bestyrelsen skal dog indkalde når mindst 1/6 af DBU Fyns foreninger, høj- og efterskoler forlanger det. Det indkaldes på samme måde som det ordinære delegeretmøde.

Bestyrelsen

§ 15
Bestyrelsen består af 9 medlemmer, der vælges på det årlige delegeretmøde. 
Alle valg betinger, at de pågældende har medlemskab til en foreningerne, høj- og efterskole under DBU Fyn. 
Forretningsudvalget der består af forperson, næstforperson og medlem vælges direkte på delegeretmødet og afgår på skift hvert 3. år. 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. 
Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, kan bestyrelsen udpege et nyt medlem, som kan indtræde indtil næste delegeretmøde, hvor vedkommende automatisk vil være på valg. 
Bestyrelsen kan beslutte at udbetale honorar, tabt arbejdsfortjeneste eller yde vikar-dækning til forpersonen, bestyrelses- og udvalgsmedlemmer.

§ 16
Bestyrelsen afholder møde mindst hver anden måned. 
Medlemmerne indkaldes af administrationschefen, eller når forpersonen eller mindst 4 medlemmer ønsker det, hvilket skal ske med 8 dages varsel, med mindre force majeure måtte foreligge. 
Alle spørgsmål, som falder ind under dens beføjelser og som den ikke selv henskyder til delegeretmødets beslutning afgøres med almindeligt stemmeflertal. Ved forpersonens forfald indtræder næstforpersonen i dennes sted med alle rettigheder og pligter. 
Fratræder forpersonen i årets løb, overtager næstforpersonen forpersonsposten, og bestyrelsen vælger af sin midte en ny næstforperson frem til førstkommende delegeretmøde. 
Fratræder næstforpersonen eller medlem af forretningsudvalget, vælger bestyrelsen af sin midte en ny næstforperson eller medlem frem til førstkommende delegeretmøde.

§ 17
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede, hvoraf den ene skal være forpersonen eller ved dennes forfald næstforpersonen. 
Bestyrelsen udpeger forperson og medlemmer til de faste udvalg.

Bestyrelsen kan nedsætte grupper til særlige opgaver. 

Bestyrelsen ansætter administrationschefen, der bærer det samlede administrative ansvar.

Bestyrelsen ansætter en statsautoriseret eller registreret revisor. 
Personale og revisorer kan ikke have sæde i bestyrelsen. 
Der føres referat fra delegeretmødet, bestyrelsesmøder og møder i udvalgene 5-9.

Tegningsret

Unionen tegnes af (1) forpersonen og næstforpersonen eller (2) af forpersonen eller næstforpersonen sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer eller (3) af adminstrationschefen sammen med forpersonen eller næstforpersonen eller (4) af den samlede bestyrelse.
Alle dispositioner over fast ejendom, herunder køb, salg og pantsætning kræver dog alle bestyrelsesmedlemmers underskrift.
Prokura kan meddeles af forpersonen og næstforpersonen i forening eller forperson eller næstforperson i forening med 4 bestyrelsesmedlemmer. 

§ 18
Forpersonen er født medlem af DBU Breddes bestyrelse. 
DBU Fyn repræsenteres i DBU Breddes repræsentantskab og i DBUs repræsentantskab af bestyrelsen og suppleanter til denne i h.t. det i DBU Breddes love § 6 og DBUs love § 8 anførte antal.
Evt. øvrige repræsentanter udpeges af DBU Fyns bestyrelse. Bestyrelsen vælger af sin midte øvrige repræsentant/er til DBU Breddes bestyrelse.

Økonomi

§ 19a
DBU Fyns regnskabsår løber fra den 01.01.- 31.12. 
Det årlige kontingent andrager kr. 300,- for hver forening, høj- og efterskole. 
Kontingentet erlægges samtidig med turneringsindskuddet for den almindelige turnering. 
Det er DBU Fyns bestyrelse, der fastsætter bøder og gebyrer m.v.

§ 19b
Lån kan ydes til klubberne til
a. Klubhusbyggeri. 
b. Anskaffelse af lysanlæg m.v. 
jfr. lånebetingelserne. 

Bestemmelser vedrørende forseelser

§ 20a
Når DBU Fyns bestyrelse mener, at en under DBU Fyn hørende forening, høj- og efterskole eller enkeltperson har overtrådt DBU Fyns love, reglementer og bestemmelser, eller har udvist usportslig eller usømmelig adfærd, kan der træffes følgende foranstaltninger overfor de pågældende: 
1. Tildeling af misbilligelser og advarsler. 
2. Idømmelse af bøder og erstatninger. 
3. Fradømmelse og tilkendelse af point i turnerings- / pokalkampe.
4. Suspension af hold i én eller flere kampe.
5. Disciplinær nedrykning af hold.
6. Udelukkelse på bestemt eller ubestemt tid fra deltagelse i kampe eller administration. 
7. Udelukkelse af DBU Fyn

Tab af amatørret afgøres af DBUs bestyrelse. 
Klubberne skal ved engagement af trænere afkræve disse en erklæring om, at de underkaster sig DBUs bestemmelser, uanset om de er medlem af nogen under DBU stående klub. 

§ 20b
Når DBU Fyns bestyrelse i henhold til § 20a rejser sag mod en forening, høj- og efterskole eller enkeltperson, er den involverede klub eller enkeltperson pligtig til straks at meddele alle oplysninger, som DBU Fyns bestyrelse måtte anse for nødvendigt at indhente til brug for behandling af sagen. 
DBU Fyns bestyrelse kan desuden forlange at få oplysning om eventuelle lignende sager i foreningen, høj- og efterskolen. 
Såfremt foreningen, høj- og efterskolen eller enkeltpersoner ikke straks meddeler de ønskede oplysninger, kan dette medføre udelukkelse på bestemt eller ubestemt tid, jfr. § 20a punkt 6. 

§ 20c
Disciplinærudvalget behandler som første instans de sager der er omtalt i § 20a og § 20b. 
DBU Fyns bestyrelse fastsætter nærmere procedureregler for sagernes behandling. Disse procedureregler skal meddeles klubberne. 
Disciplinærudvalgets og øvrige organers afgørelse kan indankes for Appeludvalget. Dette skal ske skriftligt. Anmodning herom skal, ledsaget af et depositum på kr. 1.000,-, være unionen i hænde senest på 14. dagen efter at afgørelsen er fremsendt til foreningen, høj- og efterskolen. 
Ved behandling af ankesager i Appeludvalget kan ingen medlemmer af det organ, hvis afgørelse er indanket, deltage. 
Anke af en afgørelse har ikke opsættende virkning, medmindre Appeludvalget bestemmer andet. 
Efter anmodning afgør Appeludvalget om mundtlig forhandling skal foretages inden afgørelse træffes.

Før en sags behandling tages der stilling til, hvorvidt der blandt det sagsbehandlende organs medlemmer foreligger inhabilitet. 
Unionens afgørelser skal indeholde henvisning til de lovbestemmelser, der er lagt til grund for afgørelsen, ligesom som denne efter skriftlig anmodning fra den involverede part skal begrundes.

§ 20d
Afgørelser truffet af Appeludvalget er endelige, dog kan afgørelser ankes til DBU i h.t. DBUs love § 31, eller når Appeludvalget under hensyntagen til sagens karakter giver tilladelse dertil.
Anke anmodning til DBU skal ske skriftligt til DBU Fyn og skal være foretaget senest 2 uger efter at afgørelsen er sendt til klubben. Ankesagen behandles efter de til enhver tid af DBU fastsatte regler herfor. Iværksat anke har ikke opsættende virkning med mindre DBU bestemmer andet. 

§ 20e
En ankesags behandling i DBUs bestyrelse og muligheden for at anke dennes afgørelse sker i henhold til DBUs love. 

§ 20f
DBU Fyns bestyrelse kan, såfremt den skønner det fornødent, fastsætte regler for erlæggelse af gebyrer for sagens behandling, jvf. § 20c, herunder protestsager vedrørende turneringsafvikling. 

§ 20g
Protester/anker skal være underskrevet af en af klubbens bestyrelsesmedlemmer og samtidig med afleveringen betales et af DBU Fyn fastsat gebyr. I modsat fald afvises protesten/anken.
Protester kan alene indgives af sagens parter. Parter i sagen er kampens to klubber eller deltagende klubber i samme pulje. 
Hvis protesten vedrører ikke-spilleberettigede spillere, kan protest endvidere indgives af den klub, der mener, at ligge inde med spillerens spillercertifikat. 
En disciplinær sanktion overfor en klub eller spiller/træner kan alene ankes af sagens parter. Parter i sagen er kampens to klubber, deltagende klubber i samme pulje, eller hvis sanktionen vedrører ikke spillerberettiget spiller af den klub, der mener, at ligge inde med spillerens spillercertifikat.

Emblemer / Hædersbevisninger 

§ 21
Unionen har følgende emblemer: 
1. Hædersbevisning. 
2. Sølvemblem. 
3. Guldemblem
4. Æresmedlem
5. Emblemer for dommere. 

Det er DBU Fyns bestyrelse, der fastsætter kriterier for tildeling af ovenstående emblemer/hædersbevisninger.

Over alle tildelte emblemer skal føres fortegnelse på DBU Fyns kontor, for guldemblemet med tilføjelse af vedkommendes fotografi og data. 

Andre bestemmelser

§ 22
Foreningerne, høj- og efterskolerne er pligtige til at efterkomme de bestemmelser, der træffes af delegeretmødet eller bestyrelsen og sørge for varetagelse af disse. 

§ 23 
Alle henvendelser og ansøgninger fra foreninger, høj- og efterskoler til DBU Bredde og DBU - undtaget spørgsmål vedrørende DBU administrerede turneringer - eller DIF skal fremsendes igennem DBU Fyn, der i øvrigt skal have lejlighed til at fremsætte udtalelser i alle sager vedrørende de under DBU Fyn hørende foreninger, høj- og efterskoler. 

§ 24
Uden DBUs samtykke må udsendelse i radio og fjernsyn af kampe - eller dele deraf - ikke finde sted. 

§ 25
Personer, der fungerer som lønnede trænere, kan ikke benyttes som dommere eller liniedommere, såfremt de modtager større honorar end de ifølge DBUs love amatørtrænere tilladte. 

§ 26
Velgørenhedskampe eller andre kampe, hvis indtægt ikke skal tilfalde de under DBU Fyn hørende klubber, må ikke finde sted uden DBUs samtykke. Ej heller må klubberne anvende spillere udenfor DBU til kampe, hvortil der tages entre eller andet, der kan sidestilles hermed. Overtrædelse af disse bestemmelser, der ikke omfatter kampe mod officielle hold af tjenstgørende militær eller skolehold, skal indberettes af DBU Fyn til DBU til behandling efter de gældende regler jfr. DBUs love § 4. 
I forbindelse med kampe mod udenlandske hold, skal klubberne til enhver tid overholde gældende bestemmelser fra DBU.

§ 27
Foreningerne, høj- og efterskolerne må ikke under nogen form udsætte eller skænke præmier eller gaver til spillerne, der ej heller må modtage præmier eller gaver udsat af andre, udover det som DBUs bestemmelser giver adgang til. 

§ 28
Hvor intet andet er foreskrevet i lovene, er bestyrelsen - under ansvar for delegeretmødet - berettiget til at træffe de fornødne afgørelser. 

§ 29
I tilfælde af DBU Fyns opløsning overgår dens ejendele og midler til DBU efter at eventuel gæld er betalt.