Referat - Delegeretmøde 2018

Referat af delegeretmøde afholdt den 28. februar 2018 i Langeskov-Hallen med følgende:

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. DBU Fyns formand eller hans stedfortræder aflægger beretning for det forløbne år. Beretningen forelægges delegeretmødet til godkendelse.
3. Regnskabet fremlægges til godkendelse, og budget for indeværende budgetår forelægges.
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af forretningsudvalgsmedlem. Afgående er: Kaj Johansen.
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Afgående er: John Emil Johansen, Ole Hansen, Paul-Ejner Haug
7. Valg af medlemmer til disciplinærudvalge
a) Valg af formand i lige år. Valgperiode 2 år. Afgående er Torben Hansen.
b) Valg af 2 medlemmer i ulige år. Valgperiode 2 år
c) Valg af 2 medlemmer i lige år. Valgperiode 2 år. Afgående er Jørgen Andersen og Jan Andersen.
8. Valg af medlemmer og suppleanter til Appeludvalget
a) Valg af formand i ulige år. Valgperiode 2 år
b) Valg af 1 medlem i ulige år. Valgperiode 2 år
c) Valg af 1 medlem i lige år. Valgperiode 2 år. Afgående er Jan Bramsen.
d) Valg af 2 suppleanter. Valgperiode 1 år. Afgående er Erik Rosengaard og Claus Bo Larsen.
9. Eventuelt

Formand Bjarne Christensen bød de delegerede velkommen til årets delegeretmøde. 

Ad. pkt. 1: Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Ib Ketelsen som dirigent, hvilket de delegerede bakkede op om.

Ad. pkt. 2: Formanden eller hans stedfortræder aflægger beretning for det forløbne år.
Beretningen forelægges delegeretmødet til godkendelse.
Formand Bjarne Christensen aflagde mundtlig beretning for det forløbne år. 
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

Ad. pkt. 3: Regnskabet fremlægges til godkendelse, og budget for indeværende budgetår forelægges.
Claus Gramm Pedersen fremlagde årsrapport for 2017, og budget for indeværende år. 
Regnskabet blev godkendt og budgettet taget til efterretning.

Ad. pkt. 4: Behandling af indkomne forslag

 

Forslag 1 Forhøjelse af depositum ved oprettelse af klub Vedtaget
Forslag 2 Brug af 1. års senior på U19 drenge Vedtaget
Forslag 3 Brug af 1. års senior på U18 piger Vedtaget
Forslag 4 Genbrug af U12 spillere Vedtaget
Forslag 5 Udvidet spilletid for M+55 Supermasters Vedtaget
Forslag 6  Udvidet spilletid for M+50 Masters Vedtaget
Forslag 7 Afskaffelse af fleksibel spilletid for "de gamle" Vedtaget
Forslag 8  Ændring af propositionerne for herre serie 1 og 2 Vedtaget - se bemærkning
Forslag 9  Principbeslutning om evt. ny organisering af dansk breddefodbold  Vedtaget 
Forslag 10  Fællesturnering med DBU Jylland  Vedtaget
Forslag 11  Bødestørrelser  Trukket da B1913 ikke var mødt op 
Forslag der blev behandlet på DBU Fyns delegeretmøde
Indhold Udfald


Bemærkning til forslag 8.
Ib Banggaard, KFUM's BK, opfordrede til at man i stedet for at skære i antallet af hold, udvidede sæsonen til at vare til midt november. 
Ole Larsen, Ringe Boldklub, bakkede op om KFUM's forslag, og opfordrede DBU Fyns bestyrelse til at gå i dialog med de fynske kommuner om brugen af baner.
Med denne opfordring, som formand Bjarne Christensen kvitterede for, blev forslaget godkendt. 

Ad. pkt. 5: Valg af forretningsudvalgsmedlem. 
Kaj Johansen blev genvalgt for en 3-årig periode som medlem af forretningsudvalget.

Ad. pkt. 6: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 
Der var genvalg til John Emil Johansen, Ole Hansen og Paul-Ejner Hauge. De tre blev valgt for en 2-årig periode.

Ad. pkt. 7: Valg af medlemmer til disciplinærudvalget 
Torben Hansen, Hårby, blev valgt som formand for en 2-årig periode. 
Jørgen Andersen, ØB, og Jan Andersen, Lumby, blev valgt som medlemmer for en 2-årig periode.

Ad. pkt. 8: Valg af medlemmer og suppleanter til Appeludvalget
Søren Godskesen, MG&BK, blev valgt som formand for en 1-årig periode
Erik Rosengaard, SUB Ullerslev, blev valgt som medlem for en 2-årig periode
Claus Bo Larsen blev valgt som medlem for en 1-årig periode
Som suppleanter for en 1-årig periode blev valgt Ole Larsen, Ringe, og Bent Hjortebjerg, Otterup.

Ad. pkt. 9: Eventuelt
Claus Gramm Pedersen orienterede forsamlingen om fodboldpas og konsekvenserne for fynsk fodbold. Han opfordrede klubberne til at sikre at der indhentes rigtige oplysninger på deres medlemmer. 
De fynske klubber vil løbende blive orienteret om processen ligesom Jacob Skov vil aflægge alle formandsklubber et besøg og orientere om fodboldpas. 

Mathias Bjørnø, formand fra FFK, håbede på en god sæson på de fynske fodboldbaner uden vold og trusler imod de fynske dommere.

Bjarne Christensen takkede dirigent Ib Ketelsen for at have guidet forsamlingen igennem delegeretmødet.

Mødet sluttede med et trefoldigt leve for unionen.

Delegeretmødet blev optaget på lydspor, der kan rekvireres ved administrationen.