Referat - Delegeretmøde 2021

Referat af delegeretmøde afholdt den 19. maj 2021 i Vissenbjerg Kultur og Idrætscenter med følgende:

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent.
2. DBU Fyns formand eller hans stedfortræder aflægger beretning for det forløbne år. Beretningen forelægges delegeretmødet til godkendelse.
3. Regnskabet fremlægges til godkendelse, og budget for indeværende budgetår forelægges.
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af forretningsudvalgsmedlem. Afgående er: Kaj Johansen.
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Afgående er: Mette Gregersen, Kim Johansen, Jakob Lyder.
7. Valg af medlemmer til disciplinærudvalget
    a) Valg af formand i lige år. Valgperiode 2 år. 
    b) Valg af 2 medlemmer i ulige år. Valgperiode 2 år
Afgående er Ole Mikkelsen og Jonas Egeberg Olsen.
   c) Valg af 2 medlemmer i lige år. Valgperiode 2 år.
8. Valg af medlemmer og suppleanter til Appeludvalget
    a) Valg af formand i ulige år. Valgperiode 2 år
Afgående er Søren Godskesen
    b) Valg af 1 medlem i ulige år. Valgperiode 2 år
Afgående er Claus Bo Larsen
    c) Valg af 1 medlem i lige år. Valgperiode 2 år.
    d) Valg af 2 suppleanter. Valgperiode 1 år.
Afgående er Ole Larsen og Bent Hjortebjerg.
9. Eventuelt

Formand Bjarne Christensen bød de delegerede velkommen til årets delegeretmøde. Der var møde 31 fynske klubber op. 

Ad. pkt. 1: Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Ib Ketelsen som dirigent, hvilket de delegerede bakkede op om.

Ad. pkt. 2: Formanden eller hans stedfortræder aflægger beretning for det forløbne år.
Formand Bjarne Christensen aflagde mundtlig beretning for det forgangne år. 
Beretningen indeholdt emner som corona, turneringsstruktur, reform, børnestrategi, Euro2020 og Qatar.

Beretningen blev godkendt af de delegerede.

Ad. pkt. 3: Regnskabet fremlægges til godkendelse, og budget for indeværende budgetår forelægges.
Claus Gramm Pedersen fremlagde årsrapport for 2020, og budget for indeværende år. 

Martin, Ubberud, spurgte til hvor stor en andel af de samlede indtægter, som sponsorater udgjorde.

Dette blev præciseret af Claus, hvorefter regnskab blev godkendt og budgettet taget til efterretning.

Ad. pkt. 4: Behandling af indkomne forslag

Forslag 1 Reform/fusion med DBU Jylland Vedtaget
Forslag 2 Turneringssamarbejde med DBU Jylland Vedtaget
Forslag 3 Landsdækkende turnering for U16 piger Vedtaget
Forslag 4 Regelforenkling - dispensationsspillere børne- og ungdomsspillere Vedtaget
Forslag 5 Udeblivelse/afbud Vedtaget
Forslag 6  Benyttelse af U19 spillere på seniorhold Vedtaget
Forslag der blev behandlet på DBU Fyns delegeretmøde
Indhold Udfald  

Kommentarer til forslag 

Forslag 1: Bjarne Christensen præsenterede reformforslaget samt indholdet heri.

Erik Knudsen, B1913, havde nogle spørgsmål og en bekymring omkring elementer i reformen, herunder blandt andet længere afstand fra union til klubber samt økonomien i det. 

Bjarne udtrykte forståelse for bekymringen og svarede fyldestgørende på spørgsmålene, hvorefter forslaget blev vedtaget. 

Forslag 4: John Emil Johansen præsenterede forslaget omkring dispensationsspillere. Der ønskes en regelforenkling samt et maksimum af antal spillere, der må bruges på dispensation pr. kamp. 

Dette afstedkom en god og sund debat, hvor flere klubfolk havde input. Der var både bekymring fra især de små klubbers mulighed for at stille hold, begrebsforvirring omkring de forskellige muligheder samt opbakning til forslaget. 

Efter afklarende spørgsmål og svar blev forslaget vedtaget. 

Forslag 6: Anders Madsen, KFUM, motiverede klubbens forslag omhandlende spillere, der frit kan anvendes på en højere årgang. Klubben ønsker divisions- og ligaspillere undtaget fra denne regel. 

Efter et enkelt afklarende spørgsmål fra Pernille, Kildemosen, omkring kvindefodbold samt en kommentar fra Rene, Odense Q, blev forslaget vedtaget. 

Ad. pkt. 5: Valg af forretningsudvalgsmedlem. 
Kaj Johansen blev genvalgt for en 3-årig periode som medlem af forretningsudvalget.

Ad. pkt. 6: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 
Der var genvalg til Mette Gregersen, Kim Johansen og Jakob Lyder. De tre blev valgt for en 2-årig periode.

Ad. pkt. 7: Valg af medlemmer til disciplinærudvalget 
Der var genvalg til Ole Mikkelsen for en 2-årig periode. 

Der var nyvalg til Casper Falkenberg, BK Posten, for en 2-årig periode. 

Ad. pkt. 8: Valg af medlemmer og suppleanter til Appeludvalget
Claus Bo Larsen blev genvalgt som medlem for en 2-årig periode
Som suppleanter for en 1-årig periode blev genvalgt Ole Larsen, Ringe, og Bent Hjortebjerg, Otterup.

Ad. pkt. 9: Eventuelt
Mathias Bjørnø, formand for FFK, takkede DBU Fyn for et godt samarbejde.
Klubberne har et ansvar for at få uddannet flere dommere. I værste fald kan vi stå med kampe uden uddannede dommere/kampledere.
Mathias pointerede, at gensidig respekt mellem dommere og klubber er alfa omega for det gode kampmiljø.

Lars, Tommerup, kom med en appel til forsamlingen om, at klubbernes trænere sætter sig ind i reglerne omkring brug af spillere og overholder disse.

Bjarne Christensen takkede dirigent Ib Ketelsen for at have guidet forsamlingen igennem delegeretmødet.