Referat - Delegeretmøde 2022

Referat af delegeretmøde afholdt den 2. marts 2022 i Vissenbjerg Kultur og Idrætscenter med følgende:

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent.

 2. DBU Fyns formand eller hans stedfortræder aflægger beretning for det forløbne år. Beretningen forelægges delegeretmødet til godkendelse.

 3. Regnskabet fremlægges til godkendelse, og budget for indeværende budgetår forelægges.

 4. Behandling af indkomne forslag.

 5. Valg af forretningsudvalgsmedlem.
  Afgående er: Bjarne Christensen

 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
  Afgående er: John-Emil Johansen, Ole Hansen og Paul-Ejnar Hauge
  Desuden udtræder Jakob Lyder af bestyrelsen.

 7. Valg af medlemmer til disciplinærudvalget
  a) Valg af formand i lige år. Valgperiode 2 år
  Afgående er: Torben Hansen
  b) Valg af 2 medlemmer i ulige år. Valgperiode 2 år
  c) Valg af 2 medlemmer i lige år. Valgperiode 2 år
  Afgående er: Jørgen Andersen og Jan Andersen

 8. Valg af medlemmer og suppleanter til Appeludvalget
  a) Valg af formand i ulige år. Valgperiode 2 år
  b) Valg af 1 medlem i ulige år. Valgperiode 2 år
  c) Valg af 1 medlem i lige år. Valgperiode 2 år
  Afgående er: Erik Rosengaard 
  d) Valg af 2 suppleanter. Valgperiode 1 år
  Afgående er: Ole Larsen og Bent Hjortebjerg.

 9. Eventuelt


Formand Bjarne Christensen bød de delegerede velkommen til årets delegeretmøde. Der var mødt 31 fynske klubber op. 

Ad. pkt. 1: Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Ib Ketelsen som dirigent, hvilket de delegerede bakkede op om.

Ad. pkt. 2: Formanden eller hans stedfortræder aflægger beretning for det forløbne år.
Formand Bjarne Christensen aflagde mundtlig beretning for det forgangne år. 
Beretningen indeholdt emner som genstart af fodbolden, medlems- og trænerudvikling, udviklingen i DBU Fyn og DBU Bredde og respekt og samarbejde.

Erik Knudsen, B1913 spurgte ind til, om de tanker der lå bag den faldne breddereform ville blive ført videre og taget op igen? Bjarne svarede, at man ville bruge de gode drøftelser, der havde været i processen til fortsat at kigge på, hvordan lokalunionerne kan arbejde sammen fremover til gavn for dansk breddefodbolde som helhed.

Erik Knudsen spurgte desuden ind til en status på projektet om et nationalt fodboldcenter placeret ved SDU i Odense. Bjarne svarede, at der fortsat er stor optimisme blandt de involverede parter i forhold til at få det realiseret.

Beretningen blev godkendt af de delegerede.

Ad. pkt. 3: Regnskabet fremlægges til godkendelse, og budget for indeværende budgetår forelægges.
Claus Gramm Pedersen fremlagde årsrapport for 2021, og budget for indeværende år. 

Mikkel Thomsen, SUB Ullerslev, spurgte indtil, hvordan budgetposten for bøder og gebyrer, var fastsat. Claus Gramm redegjorde for, at den havde ligget nogenlunde stabilt på samme niveau i de seneste år.

Erik Knudsen, B1913, spurgte til, om øget online mødeaktivitet var indtænkt i budgettet i forhold til udvalgs- og bestyrelsesarbejde og appellerede til, at man tager de gode erfaringer fra onlinemøder under coronanedlukningen med videre. Claus Gramm forklarede, at de frivillige hos DBU Fyn primært ønsker at mødes fysisk, men at det selvfølgelig er noget, man er opmærksom på, når det giver mening, og der derfor kan komme en besparelse i forhold til budget på den konto.

Regnskabet blev godkendt og budgettet taget til efterretning.

Ad. pkt. 4: Behandling af indkomne forslag

Alle 16 forslag blev vedtaget. Få overblikket over dem her.

Se de fulde forslagstekster her.

Kommentarer til forslag 

Forslag 4: Jens Gervil, Otterup B&IK, spurgte ind til om forslaget gælder for begge hold eller kun det hold, som ikke melder afbud/udebliver? Det blev præciseret, at karantæneafsoning uden kamp kun gælder for spillere på det hold, der IKKE melder afbud.

Forslag 10: Kim Briede, Vissenbjerg G&IF: Spurgte ind til, hvad der sker hvis en spiller får rødt kort i en kamp lørdag, og holdet skal spille igen søndag?

Det blev præciseret, at udvisning altid giver minimum én kamps karantæne, og derfor skal spilleren under alle omstændigheder afsone karantæne i den efterfølgende kamp, selvom der endnu ikke ligger en formel strafudmåling fra DBU Fyn.

Forslag 15:

Kirstine Stokvad Månsson, Ryslinge BK, motiverede klubbens forslag og opfordrede alle fremmødte klubber til at stemme.

Flemming Andersen, Fortuna Svendborg, appellerede til, at man i Kvinde Senior 7M i stedet for at sætte en ekstra spiller ind, hvis man er bagud med 3 mål, tager en spiller ud i stedet (det hold der er foran).

Erik Knudsen, B1913, opfordrede de fremmødte klubber til at stemme for forslaget.

Mikkel Thomsen, SUB Ullerslev, spurgte ind til Ryslinge BK's holdning til ideen om. at det hold der er foran med 3 mål, tager en spiller ud, i stedet for at det hold der er bagud sætter en ekstra spiller ind. 

Carina Larsen, Vissenbjerg G&IF, spurgte ind til om Ryslinge BK ville fastholde forslaget på trods af, at samme regel er gældende i den nyoprettede Herre Senior 7M-række. Det ønskede Ryslinge BK.

Forslag 16:

Kirstine Stokvad Månsson, Ryslinge BK, motiverede klubbens forslag.

Robin Birch, Skamby BK, spurgte ind til hvornår forslaget kunne træde i kraft?
Svaret var foråret 2022.

Ad. pkt. 5: Valg af forretningsudvalgsmedlem. 
Bjarne Christensen blev genvalgt for en 3-årig periode som medlem af forretningsudvalget.

Ad. pkt. 6: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 
Der var genvalg til John-Emil Johansen og Ole Hansen for to år. 
Helene Hagsten Pedersen blev valgt ind for to år i stedet for Paul-Ejner Hauge.
Henrik Gaunsbæk blev valgt ind for et år i stedet for Jakob Lyder.

Ad. pkt. 7: Valg af medlemmer til disciplinærudvalget 
Der var genvalg til formand Torben Hansen og Jan Andersen. Begge for en 2-årig periode. 

Der var nyvalg til Rene Luther Sørensen (Vissenbjerg BK) for 2 år. Han afløser Jørgen Andersen. 

Ad. pkt. 8: Valg af medlemmer og suppleanter til Appeludvalget
Brian Fussing, strib IF, blev valgt ind for en 2-årig periode. Han afløser Erik Rosengård.
Som suppleanter for en 1-årig periode blev Ole Larsen, Ringe BK, og Bent Hjortebjerg, Otterup B&IK genvalgt.

Ad. pkt. 9: Eventuelt
Erik Knudsen, B1913, spurgte til hvordan DBU Fyn forholder sig til DBU’s samarbejde med Sportmaster i forbindelse med Ukraine/Rusland konflikten?
Bjarne Christensen svarede, at bestyrelsen ville tage emnet op.

Mikael Jensen, Fynsk Fodbolddommerklub, Takkede DBU Fyn og dommerudvalget for godt samarbejde. Derudover opfordrede Mikael Jensen de fynske fodboldklubber til at bidrage til rekrutteringen af nye dommere. De fynske dommere forbereder/træner og glæder sig til den kommende forårssæson.

Jesper Møller, DBU, takkede Ryslinge BK for at bidrage med klubforslag til delegeretmødet. Der er pt. en god stemning i dansk fodbold – tak til de mange frivillige. Han afsluttede med at overrække prisen ”Årets Fodboldaktivitet” for Store Børnedag til DBU Fyn og de fynske fodboldklubber.   

Bjarne Christensen takkede dirigent Ib Ketelsen for at have guidet forsamlingen igennem delegeretmødet.