Turneringsreglement- DBU Fyn

Spring hurtigt til:

§7 Aldersklasser
§8 Regler for at benytte spillere, der ikke opfylder aldersgrænser
§11 Pointgivning, stilling samt rækkevinder
§16 Spilletilladelse ved klubskifte mellem DBU-klubber
§19 Op- og nedrykning af spiller fra et hold til et andet
§20 Udvisning/bortvisning og karantæne
§25 Flytning af kampe
§27 Dommere
§28 Afbrydelse af kampe
§30 Afbud til kamp
§31 Udeblivelser til og udvandring fra kamp
§34 Spilletid og forlænget spilletid
§39 Holdkort
§43 Kampes økonomi
§46 Protester og anker

 

§1 Gyldighed
§ 1.1 Gælder for alle turneringer, stævner og enkeltkampe på græs/kunstgræs som udskrives af DBU Fyn. Dog undtaget herfra Børn (U12 og nedefter) der spiller efter "DBU Fyns rammer for Børne Fodbold".

§ 1.2 Alle henvendelser, ansøgninger og indberetninger rettes til DBU Fyn.

§ 1.3 Lokalunionen eller lokalunionerne i fællesskab kan vedtage særskilte reglementer for futsal og indefodbold. Forefindes der ikke sådanne reglementer gælder "Fælles Turneringsergler" med de af hensyn til spillet nødvendige ændringer og tilføjelser i til afsnittene "III Turneringsordning og deltagelse i turneringer", "VI Spilleberettigelse, op/nedrykning mellem hold samt karantæne" og "VII Fastsættelse af kampe og kampens afvikling" også for turneringer, stævner og enkeltkampe på andet underlag end græs/kunstgræs som udskrives, gennemføres og administreres af en af DBUs Lokalunioner eller flere af disse i fællesskab.

§ 1.4 For DBU Fyn Gælder Dette reglement med de i spillereglerne for Indefodbold angivne præciseringer og afvigelser.

§2 Dispensationer fra regler
§ 2.1 DBU Fyn afgør ansøgninger fra klub/klubber om dispensation fra de i dette reglement angivne regler

§3 Rækker administreret af andre end DBU Fyn
§ 3.1 For hold i DBUs rækker, gælder de for pågældende række fastsatte turneringspropositioner.

§ 3.2 Fællesrækken Kvinde Vest administreres af DBU Jylland. Her gælder turneringsreglementet for DBU Jylland med de præciseringer og afvigelser, der er indeholdt i turneringsbestemmelserne for denne række.

 

II. Turneringsår

§4 Turneringsår og turneringsdele
§ 4.1 Turneringsåret starter 1. juli og slutter 30. juni efterfølgende år – opdelt i to turneringshalvår (efterår og forår).

§ 4.2 En turneringsrække består af én eller flere turneringsdele. En turneringsdel defineres som, hvor alle hold har mødt hinanden én gang.

III. Turneringsordning og deltagelse i turneringer

§5 Turneringsdeltagelse
§ 5.1 En DBU Fyn-klub kan ansøge om deltagelse i en turnering udskrevet af en anden DBU lokalunion. Ansøgningen rettes til DBU Fyn der behandler ansøgningen og ved imødekommelse fremsender til den Lokalunion, der administrerer pågældende turnering til endelig godkendelse.

§ 5.2 Efter aftale mellem DBU Fyn og DBU Jylland kan hold fra DBU Fyns bedste Ungdomsrækker kvalificere sig til deltagelse i DBU Jyllands rækker uden forudgående at skulle indhente den i § 5.1 angivne tilladelse.

§6 Turneringsformer
§ 6.1 Ordinære turneringer er fortløbende og med mindst én turneringsdel.

§ 6. 2 Pokalturneringer afvikles på Cup-basis, hvor hver kamp skal have en vinder og kun rundens vindere går videre i turneringen frem til en finale.

§ 6.3 Holdstørrelsen er angivet for de enkelte turneringsrækker – er intet angivet er holdstørrelsen11:11

§7 Aldersklasser
§ 7.1 Herre Senior er alene for herrer og kvinder, og spillere skal være fyldt 16 år på spilledagen. Rækker betegnes alene "Herre".

§ 7.2 Kvinde Senior er alene for kvinder og spillere skal være fyldt 15 år på spilledagen. Rækker betegnes alene "Kvinde".

§ 7.3 Ungdom er U13 til og med U19 og opdelt i Drenge henholdsvis Piger. Piger kan benyttes i alle rækker for Drenge. U19 er for spillere, der ikke må være fyldt 18 år før 1/1 det år turneringsåret starter - og så fremdeles.

§ 7.4 I Ældre gælder følgende aldersgrænser:
K+29 (Old Girls) er for kvinder, der på spilledagen er fyldt 29 år.
M+30 (Junior Old Boys) er for herrer og kvinder, der i turneringsåret fylder eller er fyldt 30 år
M+32 (Old Boys) er for herrer og kvinder, der på spilledagen er fyldt 32 år.
M+38 (Veteraner) er for herrer og kvinder, hvis deltagere skal være fyldt eller fylder 38 år i indeværende sæson.
M+45 (Super Veteraner) er for herrer og kvinder, hvis deltagere skal være fyldt eller fylder 45 år i indeværende sæson.
M+50 (Masters) er for herrer og kvinder, hvis deltagere skal være fyldt eller fylder 50 år i indeværende sæson.
M+55 (Super Masters) er for herrer og kvinder, hvis deltagere skal være fyldt eller fylder 55 år i indeværende sæson.
M+60 (Grand Old Masters) er for herrer og kvinder, hvis deltagere skal være fyldt eller fylder 60 år i indeværende sæson.

§8 Regler for at benytte spillere, der ikke opfylder aldersgrænser
§ 8.1 I rækker for Ældre må – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom – per kamp benyttes følgende for unge spillere:
Junior Old Boys: ingen.
Old Boys og Veteraner: op til 3 spillere, der på spilledagen er op til 3 år for unge.
Super Veteraner, Masters, Super Masters, Grand Old Masters: op til 4 spillere, der på spilledagen er op til 5 år for unge.

§ 8.2 I rækker for Drenge Ungdom må – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom - deltage piger, der må være op til ét år ældre end aldersgrænsen angiver.

§ 8.3 I rækker for Ungdom er der mulighed for – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom - at benytte et begrænset antal spillere født i sidste kvartal af årgangen ældre end den pågældende aldersklasse. Desuden kan der uden ansøgning benyttes spillere, hvor klubben ikke kan tilbyde et for spilleren aldersvarende hold - spillerene må maks. være 2 år for gamle.  Begrænsningen ligger i, at antallet af spillere, der benyttes efter ovenstående, spillere der efter § 8.4 opnår dispensation fra aldersgrænserne samt spillere genbrugt jf. § 19.9, pr. kamp ikke må overstige 1 i 3:3/5:5, 2 i 8:8 og 3 i 11:11.

§ 8.4 Dispensation til i Ungdom at kunne benytte navngivne spillere, der ikke opfylder aldersgrænserne, - udover det i § 8.1 til 8.3 tilladte, - kan kun opnås efter begrundet ansøgning. Samtidig med en imødekommelse afgøres om og i givet fald hvilke sportslige konsekvenser, der er knyttet til tilladelsen. En given tilladelse gælder kun pågældende klub og pågældende turneringsår – ønsker en klub ikke at gøre brug af den i hele turneringsåret, skal dette meddeles DBU Fyn skriftligt og inden første kamp i pågældende turneringshalvår.

Bemærk der gælder andre dispensationsregler end de ovennævnte i fællesrækkerne med DBU Jylland. Se dispensationsreglerne her.

§ 8.5 I U19 drenge kan – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom – frit anvendes spillere (1 års seniorer), som er født i året før U19 drenges almindelige aldersgruppe.
Ved frit forstås, at benyttelsen ikke har sportslige konsekvenser for nogen af holdene og at reglerne om op- og nedrykning af spillere mellem hold ("spilles fri") samt om ikke at måtte deltage i mere end en kamp per spilledag ikke er gældende.
Der kan max. anvendes 5 spillere pr. kamp, som er født i året før U19 drenges almindelige aldersgruppe.

§ 8.6 I U17 pige kan – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom – frit anvendes spillere, som er født i året før U17 piges almindelige aldersgruppe.
Ved frit forstås, at benyttelsen ikke har sportslige konsekvenser for nogen af holdene og at reglerne om op- og nedrykning af spillere mellem hold ("spilles fri") samt om ikke at måtte deltage i mere end en kamp per spilledag ikke er gældende.
Der kan max. anvendes 5 spillere pr. kamp, som er født i året før U17 piges almindelige aldersgruppe.

§9 Eftertilmelding af hold
§ 9.1 DBU Fyn har ikke fastsat en frist for at eftertilmelde hold og få disse optaget.

§10 Afmelding og tvangsudtrækning af hold
§ 10.1 Afmelding af hold kan kun ske ved skriftlig henvendelse fra en af klubbens angivne kontaktpersoner. Klubben skal samtidig kunne dokumentere, at den har orienteret førstkommende modstander om afmeldingen.

§ 10.2 Hvis en klub vil udtrække et hold, skal det ikke nødvendigvis være klubbens lavest rangerede hold inden for den pågældende kategori.

Udtrækkes et hold, der ikke er klubbens lavest rangerede, vil det dog få den konsekvens for klubbens lavere rangerede hold, at disse ikke kan rykke op i den indeværende sæson

Gælder dog ikke for hold i laveste Herre 11:11Kvinde 11:11, hvor holdene i denne sammenhæng betragtes som sideordnede.

§ 10.3 Et hold, der afmeldes/tvangsudtrækkes i sin ordinære turneringsrække, kan ikke fortsætte i en pokalturnering udskrevet for samme aldersgruppe.

§ 10.4 Afmeldte/tvangsudtrukne holds klub hæfter fortsat for erstatninger og bøder.

§11 Pointgivning, stilling samt rækkevinder
§ 11.1 Der tildeles 3 point for sejr henholdsvis 1 point til hvert hold ved uafgjort og 0 point ved nederlag.

§ 11.2 Ved udeblivelse med eller uden afbud tildeles det ikke-udeblevne hold 3 point og målscoren 3-0 – det udeblevne hold anføres som udeblevet og tildeles 0 point og målscoren 0-3.

§11.3 DBU Fyn afgør, om en klubs lavere rangerede hold i samme aldersgruppe som det udeblevne hold, skal taberdømmes 0-3, hvis de har gennemført deres kamp samme ugedag. Dette gælder dog ikke kampe i laveste Herre 11:11/Kvinde 11:11 hvor holdene i denne sammenhæng betragtes som sideordnede.

§ 11.4 DBU Fyn afgør tildeling af point og målscore i ikke-spillede kampe, ikke-færdigspillede kampe samt i kampe, hvor turneringsreglerne konstateres overtrådt.

§ 11.5 I stillinger rangeres de gennemførende hold i en pulje efter faldende antal point. Har to eller flere hold i puljen opnået samme antal point rangeres holdene i prioriteret rækkefølge. Ved prioritering forstås, at når hold er indplaceret ud fra et af de nævnte punkter, går man kun videre til næste punkt med de hold, der herefter er tilbage; og man går aldrig tilbage i rækkefølgen af punkter.

§ 11.6 I turneringsrækker med lige antal turneringsdele (holdene mødes indbyrdes to eller fire gange) er prioriteringen 1) færrest udeblivelser 2) flest kamppoint i indbyrdes kampe 3) bedste målforskel i indbyrdes kampe 4) flest scorede mål i indbyrdes kampe 5) flest scorede mål på udebane i indbyrdes kampe 6) bedste målforskel i samtlige kampe 7) flest scorede mål i samtlige kampe 8) flest scorede mål på udebane i samtlige kampe 9) flest vundne kampe.

§ 11.7 I turneringsrækker med ulige antal turneringsdele (holdene mødes indbyrdes en eller tre gange) er prioriteringen 1) færrest udeblivelser 2) bedste målforskel i samtlige kampe 3) flest scorede mål i samtlige kampe 4) flest kamppoint i indbyrdes kampe 5) bedste målforskel i indbyrdes kampe 6) flest scorede mål i indbyrdes kampe 7) flest vundne kampe.

§ 11.8 Hvor flere turneringspuljer er ligestillede fastsættes rangering på tværs efter i prioriteret rækkefølge 1) bedste placering i puljen 2) færrest udeblivelser 3) flest point per registrerede kampe (”pointgennemsnit”) 4) bedste målforskel per registrerede kampe (”målgennemsnit”) 5) flest scorede mål per registrerede kampe.

§ 11.9 Er det ikke ud fra ovenstående muligt at rangere ét eller flere hold afgør DBU Fyn – ud fra andre kriterier (f.eks. Fair Play relateret) eller ved lodtrækning – den endelige rangering.

§ 11.10 Udgår et hold inden holdets 4. kamp i turneringen annulleres samtlige holdets kampe og holdet optræder ikke i stillingsoversigten med mindre Lokalunionen fastsætter andet.

§ 11.11 Udgår et hold efter at have spillet mindst 4 kampe i turneringen bibeholder holdet sine indspillede point og målscore og de resterende kampe medregnes som tabt 0-3. Holdet placeres sidst i stillingsoversigten med resulterende point- og målscore medregnet de kampe, hvor holdet er regnet som taber med 0-3 med mindre lokalunionen fastsætter noget andet.

§ 11.12 Hold, der udebliver fra en kamp, kan ikke blive puljevinder, men bevarer sin ret til at kvalificere sig til oprykning.

 

VI. Spilleberettigelse, op/nedrykning mellem hold samt karantæne

§12 Moderklub
§ 12.1 En spillers moderklub er den seneste klub, som spilleren lovligt repræsenterer i turneringskamp på græs/kunstgræs - eller hvor spilleren repræsenterer flere klubber, da den af klubberne, der er i besiddelse af spillerens spillercertifikat.

§ 12.2 En spiller kan i samme turneringshalvår kun deltage for én moderklub i turneringer, stævner og enkeltkampe på græs/kunstgræs - og spilleren skal være medlem af denne moderklub og optaget i dennes spillerregistrering. Et klubskifte til en ny moderklub kan tidligst finde sted, således at spilletilladelse opnås her fra først følgende halvår.

§ 12.3 Fristen for klubskifte gælder ikke for deltagelse i DBU Fyn Futsal og DBU Fyn Indefodbold. Spillereglerne for disse angiver de præcise vilkår for at fravige reglerne om spilletilladelse.

§13 Deltagelse for andre klubber
§ 13.1 Ved indgået aftale mellem flere klubber om at stille hold i fællesskab, kan spilleren deltage for moderklubben samt for de hold, der er omfattet af fællesskabet - men ikke for andre hold hos ikke-moderklub i fællesskabet.

§ 13.2 I turneringer for Ældre kan lokalunionen tillade, at der benyttes spillere fra anden klub under forudsætning af, at spilleren er medlem af begge klubber, og at spillerens moderklub giver sin skriftlige accept. En spiller kan dog kun deltage for én klub i samme aldersklasse (det vil sige, at spilleren eksempelvis kan spille M+30 i en klub og M+40 i en anden, men ikke i eksempelvis M+30 i to forskellige klubber).

§ 13.3 I turneringer for herre- og kvindesenior er det tilladt i 7:7, at benytte spillere fra anden klub under forudsætning af, at spilleren er medlem af begge klubber, og at spillerens moderklub giver sin skriftlige accept. Moderklubben er den klub, hvor spilleren spiller 11:11. Moderklubben må ikke selv deltage med et 7:7 hold i turneringen.

§ 13.4 En klub kan ansøge om tilladelse – supplerende spilletilladelse – til at benytte en ungdomsspiller fra en anden klub, såfremt særlige forhold gør det aktuelt. Forholdet kræver spillerens moderklubs skriftlige accept og tilladelsen gælder kun pågældende klub og kun pågældende halvår.

§14 Deltagelse i repræsentative kampe
§ 14.1 Klubber er pligtige til at stille udtagne spillere til rådighed ved DBUs repræsentative kampe (gælder alle hold inkl. Futsal) og de pågældende spillere må ikke deltage for klubben i den af DBU samtidig angivne periode. Afbud til den repræsentative kamp frigiver ikke spilleren til deltagelse i kamp for sin klub, med mindre DBU giver sin tilladelse.

§15 DBUs amatørbestemmelser
§ 15.1 Der må som udgangspunkt kun deltage spillere, der opfylder DBUs amatørbestemmelser.

§ 15.2 For klubber, hvis 1. hold deltager i DBUs Herre-DM, må der på klubbens 2. senior samt 1. og 2. hold i Drenge for spillerens alder deltage spillere med en spillerkontrakt godkendt af DBU. Deltager klubben med et hold i Future Cup i fodbold, kan kontraktspillere, der på spilledagen opfylder alderskriterierne som senior, kun deltage på et 2. senior i Herre Fynserien og kun, hvis spilleren på spilledagen ikke er fyldt 21 år.t

§ 15.3 For klubber, hvis 1. hold deltager i DBUs Kvinde-DM gælder, at der på klubbens 2. senior samt 1. og 2. hold i Piger for spillerens alder må deltage spillere med en spillerkontrakt godkendt af DBU.

§ 15.4 Det er tilladt trænere og ledere, der ikke opfylder DBUs amatørbestemmelser, at deltage – dog ikke på et 1. senior i den klub, der betaler deres løn.

§16 Spilletilladelse ved klubskifte mellem DBU-klubber
§16.1 En spiller kan aldrig opnå tilladelse til at spille for et hold i en ny klub, hvis pågældende hold mangler tre eller færre kampe i turneringsrækken. Gælder dog ikke i ungdomsrækkerne.

§ 16.2 En spiller skal have aktiveret sit fodboldpas for at være spilleberettiget i kampe omfattende dette reglement.

§ 16.3 En spiller, der ikke tidligere har spillet fodbold under DBU eller lokalunionerne, skal tildeles et elektronisk spillercertifikat ved sin indmeldelse. Dette sker automatisk, når spilleren oprettes i første moderklub under DBU/DBUs lokalunioner. Klubben har ved indmeldelse af en sådan spiller pligt til at sikre sig, at spilleren ikke er oprettet i DBU/DBUs lokalunioners database i forvejen.

§ 16.4 Dispensationer ved klubskifter udstedt af DBU gælder også DBU Fyns turneringer.

§ 16.5 Hvis en spiller vil skifte til at spille kamp for en ny moderklub, skal der udfærdiges et elektronisk DBU spillercertifikat. Spilleren - for ikke-myndige spillere dennes forældre/værge - har pligt til at oplyse den nye moderklub om navnet på den tidligere, nu afgivende moderklub

§ 16.6 Den nye moderklub rekvirerer via KlubOffice fra afgivende moderklub spillerens elektroniske DBU-spillercertifikat. Først når dette er modtaget i den nye moderklub kan spilleren deltage for sin nye moderklub. Under forudsætning af, at pågældende er registreret og godkendt af LU.

§ 16.7 Afgivende moderklub skal elektronisk udfylde og og oversende spillercertifikatet via KlubOffice til den nye moderklub - idet et spillercertifikat dog lovligt kan tilbageholdes med henvisning til, at spilleren er i restance med op til 6 måneders kontingent. Det er en forudsætning for tilbageholdelsen, at afgivende moderklub kan dokumentere, at man i tilstrækkeligt omfang har forsøgt at opkræve den pågældende restance på det tidspunkt, den opstod. Retten til at tilbageholde spillercertifikatet ved restance med op til 6 måneders kontingent bortfalder dog, hvis moderklubben har slettet spilleren helt i Kluboffice og ikke blot udmeldte denne.

§ 16.8 Reagerer den afgivne moderklub ikke inden for en frist på 7 dage, kan den nye moderklubs Lokalunion på anmodning udstede spillercertifikat.

§17 Spilleberettigelse ved skifte fra ikke-DBU klub samt for ikke-danske statsborgere
§ 17.1 En spiller kan aldrig opnå tilladelse til at spille for et hold i en ny klub, hvis pågældende hold mangler tre eller færre kampe i turneringsrækken. Gælder dog ikke i børne- og ungdomsrækkerne.

§ 17.2 Ved klubskifte fra en grønlandsk klub til en DBU Fyn-klub, skal denne kontakte DBU Fyn, der for at udstede en spillertilladelse skal have dokumentation på, at spilleren ikke er i kontingentrestance til sin tidligere grønlandske klub.

§ 17.3 Anmodning om spilletilladelse fra danske statsborgere, der senest har spillet i udenlandske – incl. færøske – klubber, samt fra ikke-danske statsborgere – uanset om disse har spillet i udenlandske klubber eller ej – skal indsendes til DBU, der også fastsætter regler og procedure herfor. Spilleren må ikke deltage i kamp, før klubben har modtaget tilladelsen fra DBU – evt. en midlertidig tilladelse.

§ 17.4 Spillere, som på tidspunktet for indmeldelse i klubben ikke er fyldt 10 år, er undtaget og må spille med det samme.

§18 Rangering af en klubs hold
§ 18.1 Rangeringen af turneringsrækker angiver, hvilke hold der er højere rangeret i forhold til andre – og er bestemmende for, om en spiller betragtes som rykket op eller ned ved holdskifte i forhold til spillerens sidst spillede kamp.

§ 18.2  For Herre og Drenge Ungdom gælder følgende rangering:
Superligaen – 1. division - 2. division – Danmarksserien – > U19 Drenge Liga (DBU) – Divisionen (DBU) – > Fynsserien – Serie 1 – > U19 Drenge Liga 1 – U19 Drenge Liga 2 – > "De gamle" – > Serie 2 – > U17 Drenge Liga (DBU) – Divisionen (DBU) – > Serie 3 – > Serie 4 – Serie 5 – > U19 Drenge Liga 3 – > U17 Drenge Liga 1 – Liga 2 – Liga 3 – Liga 4 – > U16 Drenge Liga 1 – Liga 2 – Liga 3 – Liga 4 – Liga 5 – > U15 Drenge Liga Ligaen (DBU) – Liga 1 – Liga 2A – Liga 2B – Liga 3 – Liga 4 – Liga 5 > U14 Drenge Liga 1 – Liga 2A – Liga 2B – Liga 3 – Liga 4 – Liga 5 > U13 Drenge Liga 1 – Liga 2A – Liga 2B – Liga 3 – Liga 4 – Liga 5 – Liga 6. 

§ 18.3 For Kvinde og Piger Ungdom gælder følgende rangering:
Kvinde Elitedivisionen – 1. division – U19 Piger DM (DBU) - Kvindeserie Vest – Fynsserien – U16 Piger DM – – Serie 1 – Serie 2 – Serie 3 - U17 Piger Liga 1 - U17 Piger Liga 2 > U15 Piger Liga 1 - U15 Piger Liga 2 - U15 Piger Liga 3 > U14 Piger Liga 1 - U14 Piger Liga 2 - U14 Piger Liga 3 > U13 Piger Liga 1 > U13 Piger Liga 2 > U13 Piger Liga 3. 

§ 18.4 Ældre indgår kun i en rangering inden for egen aldersgruppe: Mester – Række A – Række B.

§ 18.5 Deltager en klub med mere end ét hold i samme række er den indbyrdes rangering mellem disse fastlagt gennem den fortløbende nummerering, hvor laveste nummer betragtes som højest rangeret hold.

§ 18.6 For piger, der deltager på både pige- og drengehold, er rangering i prioriteret rækkefølge 1) aldersklasse 2) Drenge for samme aldersgruppe rangeres højere end Piger uanset rækkebetegnelser og holdstørrelser.

§19 Op- og nedrykning af spiller fra et hold til et andet
§ 19.1 En spiller må kun deltage i én tællende turneringskamp på samme spilledag. Hver ugedag er én spilledag – dog betragtes henholdsvis
a) fredag/lørdag/søndag;
b) Skærtorsdag/Langfredag;
c) Påskelørdag/Påskesøndag/2. Påskedag;
d) Fredag før pinse/Pinselørdag/Pinsesøndag/2. Pinsedag som én og samme spilledag.

§ 19.2 Reglerne i §19.1 gælder ikke, når spilleren deltager på samme hold.

§ 19.3 Spillere kan samme spilledag – uden krav om forudgående ansøgning og uden at det har sportslige konsekvenser for resultater – deltage både i kamp for Ældre og for ét seniorhold i Herre Serie 2/Kvinde Fynserien og lavere.

§ 19.4 I Herre Serie 3 og lavere kan frit benyttes op til tre spillere fra andre af klubbens hold rangeret lavere end Serie 2. Ved frit forstås, at benyttelsen ikke har sportslige konsekvenser for nogen af holdene og at reglerne om op- og nedrykning af spillere mellem hold (”spilles fri”) samt om ikke at måtte deltage i mere end en kamp per spilledag ikke er gældende.

§ 19.5 På herresenior hold kan der frit anvendes kvinde seniorspillere, forudsat aldersgrænsen for herre seniorspillere på 16 år er opfyldt. Reglen er gældende for spillere på hold i Kvinde Albaniserien - Kvinde Serie 3, samt Kvinde senior 9:9/7:7.
Ved frit forstås, at benyttelsen ikke har sportslige konsekvenser for nogen af holdene og at reglerne om op- og nedrykning af spillere mellem hold (”spilles fri”) samt om ikke at måtte deltage i mere end en kamp per spilledag ikke er gældende.

§ 19.6 I Kvinde Serie 1 og lavere kan frit benyttes op til tre spillere fra andre af klubbens hold rangeret lavere end Fynsserien. Ved frit forstås, at benyttelsen ikke har sportslige konsekvenser for nogen af holdene og at reglerne om op- og nedrykning af spillere mellem hold (”spilles fri”) samt om ikke at måtte deltage i mere end en kamp per spilledag ikke er gældende. I Kvinde Serie 1 kan frit benyttes op til tre spillere fra andre af klubbens hold rangeret lavere end Kvindeserie Vest. Ved frit forstås, at benyttelsen ikke har sportslige konsekvenser for nogen af holdene og at reglerne om op- og nedrykning af spillere mellem hold (”spilles fri”) samt om ikke at måtte deltage i mere end en kamp per spilledag ikke er gældende.

§ 19.7 Spillere kan frit deltage i kampe både for ét hold i 11:11/ såvel som for ét hold 8:8//7:7 i sin aldersgruppe. Ved frit forstås, at benyttelsen ikke har sportslige konsekvenser for nogen af holdene og at reglerne om op- og nedrykning af spillere mellem hold (”spilles fri”) samt om ikke at måtte deltage i mere end en kamp per spilledag ikke er gældende.

§ 19.8 Ungdomsspillere kan frit benyttes i en kamp for sin egen årgang samtidig med at de deltager på ét hold i en ældre årgang inkl. på et seniorhold – her forudsat aldersgrænsen på fyldt 16 år for drenge/15 år for piger opfyldes. Ved frit forstås, at benyttelsen ikke har sportslige konsekvenser for nogen af holdene og at reglerne om op- og nedrykning af spillere mellem hold (”spilles fri”) samt om ikke at måtte deltage i mere end en kamp per spilledag ikke er gældende.

Fleksibilitetsreglen gælder med en enkelt skærpelse også for aldersdispensationsspillere, der i henhold til §§ 8.2,8.3 og 8.4 må benyttes på hold i årgangen yngre end sin egen. Her betyder fleksibilitetsreglen, at disse spillere kan benyttes i en kamp for sin egen årgang samtidig med, at de deltager på ét lavere rangerende hold i årgangen under deres egen årgang. Skærpelsen er, at reglerne i §19.16 omkring nedrykning af spillere i en turneringsrækkes 2 sidste kampe gælder for disse spillere med et krav om, at spillerne skal have deltaget – det er ikke tilstrækkeligt at have været spilleberettiget – i det angivne antal kampe.

Bemærk ovenstående gælder ikke for spillere, der har deltaget/spillet kamp på et hold placeret i DBU's
Danmarksturnering (DBUs Liga og Divisioner). 

§ 19.9 Det er tilladt frit at genbruge op til 3 spillere indenfor aldersgrupperne U13-U19, der spiller 11:11, og op til 2 spillere indenfor samme aldersgruppe, der spiller8:8.
Ved frit forstås, at reglerne om op- og nedrykning af spillere mellem hold (”spilles fri”) samt maks. en kamp pr. spilledag ikke er gældende.
Dog med den tilføjelse/skærpelse, at spilleren skal komme fra nærmest højere rangerede hold indenfor samme aldersgruppe.

Det samlede antal spillere der benyttes efter ovenstående samt efter reglerne i §8.3 og §8.4 må pr. kamp ikke overstige 1 i 3:3/5:5, 2 i 8:8 og 3 i 11:11.

§ 19.10 Spillere må samme spilledag - uden krav om forudgående ansøgning og uden at det har sportslige konsekvenser for resultater – deltage både i kamp i ”Åben Række” og for hold i sin egen aldersgruppe.

§ 19.11 Spillere kan altid rykke op på et højere rangeret hold. For at rykke ned på et lavere rangeret hold skal spilleren være løst. Herved forstås, at evt. karantæne skal være afsonet, og at spilleren – hvis han/hun i sin sidste kamp deltog på et højere rangeret hold - da er ”spillet fri” som angivet i § 19.14. Dette gælder også mellem 2 turneringshalvår såvel som mellem 2 turneringsår.

§ 19.12 For spillere under 21 år samt reserve-målvogter, der sidst er anvendt som udskiftningsspiller i Herre-DM, Herre Danmarksserien henholdsvis Kvinde-DM, gælder lempeligere regler, som er angivet i DBUs propositioner for disse rækker.

§ 19.13 For kampe for Ældre må spillere indtil Serie 2 frit benyttes. For Ældre som spiller Serie 1 eller højere gælder de almindelige nedrykningsregler. Dog gælder reglen om at skulle spilles fri mellem hold i samme aldersklasse for ældre.

§ 19.14 En spiller ”spilles fri” til at kunne deltage på lavere rangeret hold ved, at det højere rangerede hold (= hvor spilleren spillede sin forudgående kamp og derfor er bundet til) – spiller samme spilledag eller i mellemtiden har spillet en kamp, hvori spilleren lovligt kunne have deltaget, men ikke deltog.

I rækker hvor der er indført brug af spillerlister anses spillere i spillefri sammenhæng for at kunne have deltage lovligt i en kamp, selv om de ikke er påført disse spillerlister.

Spilleren kan også "spilles fri" til nedrykning fra det højere rangere hold ved, at det lavere rangerende hold, spilleren oprindeligt kom fra og som spilleren ønsker at spille for igen, spiller en kamp, hvor spilleren ikke er med.

§ 19.15 En spiller kan i Senior kun spilles fri til de to næst efter rangerede seniorhold i klubbens seniorholds indbyrdes rangering. Deltager spilleren ikke i et af disse holds førstkommende kamp, hvortil han/hun var spillet fri, betragtes han/hun i ”spilles fri”- sammenhæng som deltager. Under forudsætning af, at § 19.1 er overholdt og under forudsætning af, at holdene spiller, sker ”spilles fri” til at deltage på stadig lavere rangerede seniorhold efter samme vilkår. Undtaget er dog laveste Herre 11M/Kvinde 11M, hvor holdene i denne sammenhæng betragtes som sideordnede.

§ 19.16 En fastlagt, men ikke-spillet kamp, på grund af modstanderens udeblivelse eller afbud, løser en spiller fra det pågældende hold.

Der skal udfyldes holdkort, som hvis kampen skulle have været spillet.

§ 19.17 Nedrykning af spillere fra højere rangeret hold i en turneringsrækkes sidste to kampe kan kun finde sted, hvis pågældende spiller inden disse sidste to kampe har deltaget i eller været spilleberettiget i mindst det neden for angivne antal kampe på samme eller lavere rangeret hold i det samme halvår, som turneringsrækken afsluttes. Spillere anses ikke for rykket ned på et lavere rangerende hold i holdets 3. sidste kamp, uagtet han/hun ikke deltog i denne kamp:

Turneringsrækken omfatter 6 kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 1 kamp
Turneringsrækken omfatter 7 kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 2 kampe
Turneringsrækken omfatter 8-10 kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 3 kampe
Turneringsrækken omfatter 11 kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 4 kampe
Turneringsrækken omfatter 12-13 kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 5 kampe
Turneringsrækken omfatter 14 eller flere kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 6 kampe

Holdene i laveste Herre 11:11/Kvinde 11:11 betragtes som sideordnede i denne sammenhæng.

For hold der i samme halvår afvikler 2 eller flere turneringsrækker pga. ombrydning gælder, at antallet af kampe i begge/alle turneringsrækker lægges sammen, når holdets antal samlede kampe i halvåret skal gøres op.

§ 19.18 Selv om reglerne formelt er overholdt, kan DBU Fyn gribe ind, hvis den skønner, at spillere bevidst er rykket ned på et lavere rangerende hold for at forstærke dette på unfair måde.

§20 Forhold omkring udvisning/bortvisning og karantæne
§ 20.1 I forbindelse med udvisninger/bortvisninger – af spillere såvel som ledere/trænere – afsiger DBU Fyn en karantænedom på et antal spilledage eller en tidsbestemt periode. Den udviste/bortviste må ikke benyttes/deltage i kamp før meddelelse om afgørelsen foreligger og indtil evt. karantæne er afsonet.

§ 20.2 Varigheden af en karantænedom på et antal spilledage udregnes efter det specifikke hold, hvor udvisning/bortvisning fandt sted, og den karantænedømte er først berettiget til igen at deltage på den spilledag, hvor det pågældende hold spiller sin næstfølgende kamp efter at antallet af karantænedage er afsonet. Den karantænedømte må i denne periode ikke deltage i kamp for noget hold i den/de turnering(er), karantænen omfatter.

§ 20.3 Såvel klub som en udvist/bortvist, der på tidspunktet for karantænens ikrafttræden er myndig, har ansvar for, at karantæner afvikles retmæssigt og kan straffes, hvis dette ikke overholdes.

§ 20.4 Karantæne i en tidsbestemt periode gælder samtlige funktioner (spiller såvel som træner/leder), samtlige kampe, alle turneringer og alle aldersklasser.

§ 20.5 Karantæne på seks eller flere spilledage gælder alle kampe i samtlige turneringer og afsones i de førstkommende kampe for pågældende hold uanset hvilken turnering de afvikles i.

§ 20.6 Karantæne på fem eller færre spilledage tildelt i den ordinære turnering gælder alle kampe i den ordinære turnering og afsones alene i den ordinære turnering - dog gælder, at karantæne tildelt i den ordinære turnering for Ældre alene gælder kampe for Ældre.

§ 20.7 Karantæne på fem eller færre spilledage tildelt i en pokalkamp eller DBUs U21 turnering afsones alene i samme turnering. DBU Fyns pokalturneringer betragtes her som en helhed, således at karantænen gælder samtlige pokalkampe i perioden – men afsones alene på det hold, hvor udvisninger/bortvisningen fandt sted.

§ 20.8 Ikke afviklede karantænedage i pokalturneringen overføres til samme holds deltagelse i den ordinære turnering, herunder til DBUs ungdomsrækker.

§ 20.9 Ikke afviklede karantænedage i DBUs U21-turnering overføres for spillere til klubbens bedste hold for den pågældende spillers årgang og for ledere/trænere til 1. senior.

§ 20.10 En fastlagt, men ikke-spillet kamp på grund af modstanderens udeblivelse med/uden afbud, tæller som karantæneafviklende.

§ 20.11 Afmeldes/tvangsudtrækkes holdet fra turneringen, afgør DBU Fyn på anmodning, hvorledes resterende karantænedage afsones.

§ 20.12 Resterende ikke-afsonede karantænedage overføres til efterfølgende turneringsår.

§ 20.13 For personer, der forlader en moderklub med "ikke-afsonet" karantænedag(e), gælder, at den resterende karantænedom afsones i den nye moderklub på et tilsvarende rangeret eller nærmeste højere rangeret hold, subsidiært den nye moderklubs 1. senior. Den nye moderklubs Lokalunion afgør i tvivlstilfælde.

§ 20.14 En spiller, der det efterfølgende turneringsår rykker op i en ny aldersklasse med ikke-afsonede karantænedage, afsoner de resterende karantænedag(e) på det nærmest højere rangerede hold, subsidiært aldersklassens 1. hold.

§ 20.15 For spillere, der har opnået tilladelse til at deltage for anden klub udover sin moderklub, gælder at karantæneperioden har virkning i begge klubber. De involverede klubber har gensidig orienteringspligt over for hinanden om forholdet.

§21 Kommentarer til udvisning/bortvisning
§ 21.1 Klubbens skriftlige kommentarer til udvisning/bortvisning skal være DBU Fyn i hænde senest 2. hverdag efter kampen.

 

VII. Fastsættelse af kampe og kampes afvikling

§22 Planlægning af kampprogram
§ 22.1 Førstnævnte hold i turneringsprogrammet betegnes hjemmehold – sidstnævnte tilsvarende udehold.

§ 22.2 Der skal minimum være afsat 15 minutter fra forrige kamps afslutning (beregnet efter fuld spilletid og 5 minutters halvlegspause) til næste kamps start på samme bane. For pokalkampe skal afsættes minimum 60 minutter (beregnet efter fuld ordinær spilletid).

§ 22.3 Kampstart skal fastsættes så tidligt, at kampen kan færdigspilles inden solnedgang – med mindre kampen er fastsat/aftalt til afvikling på bane med el-lys.


§23 Brug af kunstgræsbaner
§ 23.1 Kampe kan afvikles på kunstgræsbaner, der opfylder DBUs krav til banens spilfunktionelle egenskaber. Underlaget skal være enten udelukkende naturligt, udelukkende kunstigt eller en integreret kombination af kunstigt og naturligt materiale (hybrid). Det er af sikkerhedshensyn ikke tilladt at anvende to forskellige rene overflader på en bane, f.eks. kunstgræs i målfelterne og naturligt græs på den øvrige bane. Derimod kan det være tilladt at anvende en blanding af naturligt græs og kunstgræs (hybrid) i f.eks. målfeltet og naturligt græs på den øvrige bane – hvis der ikke er synlig eller mærkbar overgang mellem de to overflader.

§24 Fratagelse af hjemmebane
§ 24.1 Har en kamp i en turneringsdel ikke kunnet gennemføres på grund af et holds udeblivelse/udvandring kan holdet fratages hjemmekamp i et indbyrdes opgør i næstfølgende turneringsdel. Ønsker modstanderholdet at anmode om dette skal det skriftligt meddeles DBU Fyn senest 8 dage efter pågældende kamp.

§25 Flytning af kampe
§ 25.1 Flytning af dommerpåsatte Herre kampe i Serie 3 og højere kræver DBU Fyns accept og er evt. ledsaget af et gebyr. Anmodningen fremsendes elektronisk senest 10 hverdage før såvel oprindelige som ønskede spilledato, og flytning har først virkning, når accept fremgår i KlubOffice eller på anden vis tilgår klubberne.

§ 25.2 Flytning af øvrige dommerpåsatte kampe sker ved fremsendelse af anmodning/accept over KlubOffice mellem de involverede klubber og flytning har først virkning, når accept fremgår i KlubOffice eller på anden vis tilgår klubberne. Dog skal alle kampe, der ønskes flyttet til en lørdag som ny spilledag, flyttes efter reglerne i § 25.1

§ 25.3 For kampe, hvor DBU Fyn har meddelt ikke at påsætte dommere - ”døm-selv-kampe” - sker flytning af kampe ved fremsendelse af anmodning/accept over KlubOffice mellem de involverede klubber. Kan der ikke opnås enighed mellem de to hold fastsætter DBU Fyn spilletidspunkt og –sted.

§ 25.4 Flytning til efter holdets sidste programsatte kamp i en turneringsrække såvel som flytning af en kamp fra et halvår til et andet kan almindeligvis ikke accepteres. DBU Fyn vil på egen foranledning kunne foretage sådanne flytninger.

§ 25.5 DBU Fyn kan fastsætte et ændret spilletidspunkt med et varsel på otte dage til klubberne i alle dommerpåsatte kampe.

§ 25.6 DBU Fyn kan ændre hjemmebane i enhver kamp. De hermed forbundne udgifter fordeles som udgangspunkt af DBU Fyn med halvdelen til hver.

§ 25.7 Skal en klub afgive to eller flere spillere til en af DBUs repræsentative kampe (gælder alle landshold inkl. Futsal) er den berettiget til gebyrfrit at få en kamp flyttet. Er der tale om ungdomsspiller(e), som i klubregi anvendes på seniorhold, har klubben ingen krav på flytning af en seniorkamp.

§26 Arrangement af kampe
§ 26.1 Kamparrangøren er ansvarlig for baneopstilling, skal levere bold og desuden have reservebold i beredskab samt levere flagene til evt. linjedommere.

§ 26.2 Hjemmehold er kamparrangør med mindre DBU Fyn – f.eks. ved angivelse af andet spillested og anden arrangørklub i KlubOffice - har fastsat andet. Er kampen fastsat til neutral bane møder begge hold med mindst én bold og førstnævnte hold betragtes som hjemmehold med hensyn til spilletrøjer, indberetningspligt m.v.

§ 26.3 Ved kampe hos klubber, der anvender flere anlæg, skal hjemmeholdet sørge for, at det præcise spillested er angivet i KlubOffice – eller på anden måde sikre sig, at udeholdet og dommeren er bekendt med spillestedet.

§ 26.4 Kampe med påsat dommertrio skal afvikles på indhegnede baner, - som minimum med til lejligheden opsat snor.

For kunstgræsbaner gælder, at overgangen mellem flisebelægning og kunstgræsunderlaget fungerer som ”indhegning” og her stilles ikke krav om opsat snor.

§ 26.5 Hvis begge hold er enige, kan en kamp spilles på grusbane eller kunstgræsbane, der ikke opfylder DBUs krav til banens spilfunktionelle egenskaber.

Hvis begge hold er enige, kan en kamp spilles i el-lys.

§ 26.6 I særlige tilfælde kan DBU Fyn afgøre, at en kamp skal spilles på kunstgræsbane og i el-lys, - evt. også på neutral bane.

§27 Dommere
§ 27.1 DBU Fyn påsætter dommere til følgende rækker - øvrige kampe er ”døm-selv” kampe.

§ 27.2 Hjemmeholdet har pligt til at sørge for dommer til ”døm-selv kampe”. Spilles kampen ikke på grund af manglende dommer, træffer DBU Fyn en afgørelse, der også indeholder de eventuelle konsekvenser for holdene.

§ 27.3 Både hjemme- og udehold skal stille en ”linjedommer”, hvis kampens dommer ønsker det.

§ 27.4 Er kampens dommer ikke mødt eller mødt rettidigt, har holdene pligt til at vente minimum 30 minutter, således at der skabes mulighed for at fremskaffe en evt. erstatningsdommer. De to hold har pligt til at medvirke positivt til at kampen alligevel gennemføres - og hjemmeholdet indberetter såvel en dommerudeblivelse som en evt. manglende kampafvikling senest 1. hverdag efter spilledagen, hvorefter DBU Fyn træffer en afgørelse, der også indeholder de eventuelle konsekvenser for holdene.

§ 27.5 Såfremt en dommer ikke er i stand til at fuldføre en påbegyndt kamp, kan de to hold enes om at fuldføre kampen med en erstatningsdommer – men holdene er ikke forpligtet til at spille kampen til ende.

§ 27.6 Når kampen er sat i gang, er dommerhvervet at betragte som anerkendt af begge parter, og der kan ikke efterfølgende protesteres imod dette.

§28 Gennemførelse henholdsvis afbrydelse af kampe
§ 28.1 Kamparrangøren har ansvaret for kampens afvikling. Dog har tilrejsende klub(ber) medansvar for egne tilhængere.

§ 28.2 Dommeren har ret til at afbryde en kamp før tid. Sker det på grund af uvejr, kan dommeren beslutte. hvornår og om kampen kan genoptages umiddelbart efter afbrydelsen. Ved afbrydelse skal dommerens indberetning være DBU Fyn i hænde senest 2. hverdag efter kampen. Ved afbrydelse på grund af uvejr dog 1. hverdag efter kampen.

Indberetningen skal indeholde angivelse af stillingen i kampen, resterende spilletid samt oplysninger om eventuelt udviste spillere, hvorefter DBU Fyn afgør, om kampen skal færdigspilles. spilles om, betragtes som færdigspillet (resultat ved afbrydelsen skal være gældende) - evt. helt udgå.

§ 28.3 Hvis et hold eller en dommer overtræder reglerne før/under en kamp, berettiger dette ikke det andet hold/begge hold til at undlade at spille kampen, henholdsvis spille kampen til ende.

§ 28.4 Dommeren har ret til at påbyde officials såvel som tilskuere at opholde sig på de af dommeren anviste steder op til banen.

§29 Aflysning af kampe
§ 29.1 Aflyser en banemyndighed en kamp, skal arrangørklubben underrette modstander samt DBU Fyn om aflysningen, så snart den er meddelt denne af banemyndigheden. Tilgår meddelelsen om aflysningen arrangørklubben efter DBU Fyns træffetid, skal underretningen af DBU Fyn ske senest hverdagen efter, hvorefter DBU Fyn træffer en afgørelse, der også indeholder de eventuelle konsekvenser for holdene.

§ 29.2 De to hold har syv dage - for pokalkampe to dage - til i enighed at fremsende forslag til nyt spilletidspunkt. I modsat fald fastsætter DBU Fyn tidspunkt og -sted.

§30 Afbud til kamp
§ 30.1 Hvis en klub en ugedag er ude af stand til at stille et af sine tilmeldte hold, skal det være lavest rangerende hold inden for pågældende kategori, der melder afbud - dog ikke gældende i laveste Herre 11M/Kvinde 11M, hvor holdene i denne sammenhæng betragtes som sideordnede, samt i ungdomsrækker.

En ansøgning om dispensation i henhold til § 2.1 skal være DBU Fyn i hænde senest 8 dage efter kampdatoen.

§ 30.2 Afbud registreres som og ligestilles resultatmæssigt med en udeblivelse.

§31 Udeblivelser til og udvandring fra kamp
§ 31.1 Et fremmødt hold samt dommer har pligt til at vente 15 minutter i forhold til fastsat kamptid. Når modstander frem og er klar til kamp inden for de 15 minutter, skal kampen afvikles. I modsat fald indberettes holdet som udeblevet og DBU Fyn kan efterfølgende afgøre, om det skal have videre konsekvenser for holdet.

§ 31.2 Forlader et hold banen under en kamp, indberetter dommeren forholdet, hvorefter DBU Fyn træffer en afgørelse, der også indeholder de eventuelle konsekvenser for holdene.

§32 Banen
§ 32.1 Kravene til en fodboldbane er angivet i Fodboldloven – men for at opnå ensartede turneringsvilkår er indført krav om standardstørrelse for 11:11 kampe i Senior = 105m x 68m. Det accepteres, at alle 11:11 kampe afvikles på baner med mål = 102m x 65 m, såfremt der er tale om baner anlagt før 2012.

§ 32.2 Krav til banestørrelse, opmærkning, mål, markeringer for spil med mindre holdstørrelse end 11:11indgår i spillereglerne for disse.

§33 Kampens start og spillemæssige afvikling
§ 33.1 Reglerne for kampens start og spillemæssige afvikling er angivet i Fodboldloven. Der er fastsat begrænsninger såvel som supplerende bestemmelser i anvendelsen af Fodboldlovens angivelser i turneringer for Ungdom og ved spil med holdstørrelser mindre end 11:11 – og disse begrænsninger og supplerende bestemmelser indgår i spillereglerne for disse.

§ 33.2 En 11:11 kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 7 spillere, men spilles færdig uanset antallet af spillere på holdene.

§ 33.3 I 11:11 kampe for U15 Piger og yngre tages hjørnespark fra et punkt på mållinjen 9,15 meter fra hjørneflaget.

§34 Spilletid og forlænget spilletid
§ 34.1 Spilletiden er 90 minutter i 11:11 kampe for Senior samt U19 drenge og U19 piger.

§ 34.2 Spilletiden er 80 minutter for 11:11 kampe for U18 Piger, U17 Drenge, U16 Drenge og U16 Piger.

§ 34.3 Spilletiden er 70 minutter for 11:11 kampe for Junior Old Boys, Old Boys, Veteran, Superveteran, U15 Drenge og U15 Piger, U14 Drenge og U14 Piger.

§ 34.4 Spilletiden er 60 minutter for øvrige 11:11 kampe.

§ 34.5 Spilletid for "De gamle"
Junior oldboys: 2x35
Veteraner: 2x35
Superveteraner: 2x35
Masters: 2x35
Supermasters: 2x35
Grand old masters: 2x30

§ 34.6 Halvlegspausen må ikke overstige 5 minutter uden dommerens tilladelse – men må dog aldrig overstige 15 minutter.

§ 34.7 I kampe, hvor der skal findes en vinder, anvendes forlænget spilletid og om nødvendigt straffesparkskonkurrence med mindre DBU Fyn har fastsat andet i det konkrete tilfælde. Den forlængede spilletid spilles umiddelbart efter den ordinære spilletid og er i 90 minutters-kampe 30 minutter - 2 halvlege à 15 minutter – og i øvrige kampe 20 minutter - 2 halvlege à 10 minutter.

§35 Antal spillere og officials
§ 35.1 Der tillades i 11:11 kampe op til tre reserver og alle spillere kan udskiftes og sættes ind igen.

§ 35.2 Et hold må maksimalt have tre reserver og fem officials med på reservebænken. Disse op til tre reserver og fem officials betragtes som spillet vedkommende jf. Fodboldlovens bestemmelser.

§36 Særlige spilleregler for 11:11, 7:7, 5:5 og 3:3
§ 36.1 DBU Fyn har udfærdiget spilleregler for 7:7 Senior og Ældre.

§ 36.2 DBU Fyn har udfærdiget spilleregler for 8:87 Ungdom.

§37 Boldstørrelse
§ 37.1 I 11:11 kampe for U16 Piger/U14 Drenge og yngre anvendes en mindre og lettere bold end Fodboldloven foreskriver.

§38 Påklædning, anførerbind, benskinner og forbud mod smykker m.v.
§ 38.1 Et holds markspillere skal være iført trøjer/overtræksveste af samme farve.

§ 38.2 Farven på målmandens trøje skal gøre det let at skelne ham/hende fra de øvrige spillere og dommeren. Dommeren skal undlade at starte kampen indtil forholdet er bragt i orden.

§ 38.3 Har de to holds spilletrøjer så stor farvelighed med hinanden, at det efter dommerens skøn er vanskeligt at skelne de to hold fra hinanden, skal udeholdet skifte til anden farve.

§ 38.4 Stiller hjemmeholdet op i anden trøjefarve end den i KlubOffice anmeldte overgår skiftepligten til hjemmeholdet.

§ 38.5 Stiller et hold op i sort eller anden mørk spilletrøje, der gør det vanskeligt at skelne spillerne fra en sortklædt dommer, skal holdet skifte til anden farve, hvis dommeren påbyder dette.

§ 38.6 Hvis et holds trøjer er påført numre, skal numrene være forskellige.

§ 38.7 Officials og reserver skal bære overtræksveste eller anden ens beklædning, således at dommerne før kampen kan sikre sig, hvem der er spillet vedkommende.

§ 38.8 Et holds spilledragt skal overholde det af DBU vedtagne reklameregulativ. *

§ 38.9 Anføreren skal bære armbind, der klart adskiller sig fra spilletrøjen.

§ 38.10 Alle spillere skal bruge benskinner, der skal være helt dækket af strømperne og udgøre en rimelig grad af beskyttelse. En benskinne skal være designet til netop dette formål for at være lovlig.

§ 38.11 Det er ikke tilladt spillerne at bruge udstyr eller bære andet (f.eks. ringe, armbånd og smykker), som er farligt for ham/hende selv eller andre spillere. Dog tillades det i kampe omfattet af dette reglement, at spillere kan tildække smykker (øreringe, piercinger og festivalarmbånd) med tape, såfremt dommeren vurderer denne tildækning bevirker, at disse ikke længere udgør en fare for spilleren selv eller andre.

Bliver dommeren opmærksom på, at forholdet ikke er i orden, skal de pågældende spillere forlade banen, indtil forholdet er bragt i orden.

§ 38.12 Fodboldlovens krav om, at hovedbeklædning skal være sort eller samme farve som spillertrøjens mest fremtrædende farve, samt at "cykelshorts", langærmede undertrøjer samt strømpetape, skal have samme grundfarve som bukserne/kortærmede spilletrøjer/strømper, håndhæves ikke. Fodboldlovens bestemmelser om, at skadede spiller skal forlade banen efter endt behandling i visse situationer, håndhæves ikke i kampe omfattet af dette reglement. I kampe omfattet af dette reglement er det tilladt en spiller at spille i lange bukser.

VIII. Kampens indberetning

§39 Holdkort
§ 39.1 Begge hold skal udfylde holdkortet inden det angivne tidspunkt for kampens start i de rækker, hvor lokalunionen har besluttet, at disse skal udfyldes. Lokalunionen fastsætter regler for, hvem der skal fremgå af holdkortet. Som minimum skal samtlige spillere og 1 official (træner) fremgå.

§ 39.2 Efter en kamps afslutning slettes evt. ubenyttede reservespillere elektronisk fra holdkortet inden 7 timer efter det i KlubOffice angivne tidspunkt for kampens start. I modsat fald vil disse spillere i forhold til op/nedrykning af spillere være bundet af kampen uagtet de ikke har deltaget på banen.

§40 Resultatindberetning
§ 40.1 Resultatindberetning sker i KlubOffice, på App, via KampKlar eller MitDBU. Hjemmeholdet skal indberette kampresultatet på spilledagen.

§41 Advarsler og udvisninger
§ 41.1 Ved en advarsel (gult kort) tildeles en tidsbegrænset udvisning på 10 minutter.
I 7:7-/8:8-mands kampe medfører en advarsel (gult kort) en tidsbegrænset udvisning på 5 minutter.
Såfremt en tidsbegrænset udvist spiller modtaget sin anden advarsel eller direkte udvisning (rødt kort), mens han/hun er tidsbegrænset udvist, fortsætter holdet med en spiller færre resten af kampen. En spiller, som får sin anden tidsbegrænset udvisning (efter udløbet af den første), kan erstattes af en anden spiller efter udløbet af den anden periode. Spilleren, som har modtaget sin anden tidsbegrænset udvisning, kan ikke længere deltage i spillet og er udvist (rødt kort).

§ 41.2 Ved udvisning (rødt kort) skal dommeren indberette denne senest 2. hverdag efter kampen.

 

IX. Økonomi, gebyrer, dommerhonorar, entregivende kampe

§42 Gebyr ved protester og anker
§ 42.1 I forbindelse med protester og anker skal det af DBU Fyn fastsatte gebyr indbetales/overføres særskilt til DBU Fyn.

§43 Kampes økonomi
§ 43.1 Arrangørklubben kan tage entre til kampe med mindre at DBU Fyn i det konkrete tilfælde har pålagt kamparrangøren andre/særlige entre bestemmelser.

§ 43.2 En tilrejsende klub har krav på gratis adgang til kampe, hvori klubben deltager, for 20 personer incl. spillertruppen. Der skal altid gives gratis adgang til indehavere af DBU Fyns og DBUs særlige adgangshjemler samt til indehavere af de af banens kommunale myndighed udstedte adgangskort.

§ 43.3 Dommerudgifterne følger den til enhver tid gældende aftale om omkostningsgodtgørelse. I forbindelse med ”dobbeltkampe” gælder følgende:

a) Flere kampe for samme dommer alene i Senior/Ældre/U19 Drenge: samlede dommerudgifter deles
b) Flere kampe for samme dommer alene i U17 Ungdom og yngre: samlede dommerudgifter deles
c) Flere kampe for samme dommer fra både a) og b): dommers samlede kilometergodtgørelse tilskrives alene kamp(e) under a)

Dommerudgifter faktureres holdenes konto hos DBU Fyn.

§ 43.4 Arrangørklubben afholder alle øvrige udgifter ved kamparrangementer – ligesom tilrejsende klub selv afholder sine rejseudgifter. DBU Fyn har afsat en særlig pulje omkring hold fra Ærø og kampe på Ærø.

X. Overtrædelser, sanktioner samt protester og anker


§44 Overtrædelser
§ 44.1 En leder der er vidende om, at hans/hendes klubs hold eller en spiller fra dette har overtrådt reglerne, er forpligtet til at indberette dette.

§ 44.2 Forseelser, begået af spiller, træner/leder eller tilhænger fritager ikke en klub for sanktion.

§45 Sanktioner
§ 45.1 Mulige sanktioner er
a) Irettesættelse;
b) Misbilligelse;
c) Bøde – vejledende bødestørrelser;
d) Udelukkelse;
e) Karantæne;
f) Taberdømning;
g) Fradømmelse af point(s) og ansættelse af anden (normalt 0-3) og ringere målscore end den i en kamp tilspillede;
h) Fratagelse af ret til at spille på hjemmebane;
i) Annullering af kamp;
j) Fratagelse af oprykningsret og/eller ret til at blive erklæret rækkevinder;
k) Fratagelse af ret til at kunne deltage/søge deltagelse i specifikt angivne turneringsrækker i efterfølgende turneringshalvår.

§ 45.2 Såfremt en klub benytter ulovlige spillere og meddeler DBU Fyn forholdet med angivelse af spillernes navne senest 2. hverdag efter kampens afvikling vil DBU Fyn undlade at opkræve den ellers dermed forbundne bøde. Det er en forudsætning, at benyttelsen fremgår af holdkortet og at DBU Fyn i forbindelse med behandling af en sag ikke forinden har bedt om disse oplysninger. Holdet vil samtidig blive taberdømt 0-3.

§ 45.3 Manglende besvarelse af DBU Fyns skriftlige forespørgsler inden for en samtidig fastsat tidsfrist kan sanktioneres med bøde, der kan fordobles ved hver efterfølgende rykker.

§46 Protester og anker
§ 46.1 Protester/anker skal være underskrevet af en af klubbens angivne kontaktpersoner og samtidig med afleveringen betales et af DBU Fyn fastsat gebyr. I modsat fald afvises protesten/anken.

§ 46.2 Anker til karantænedomme skal indleveres senest 2. hverdag efter meddelelse er afsendt til klubben.

§ 46.3 Protester skal indleveres senest 2. hverdag efter kampen, når protesten vedrører bane eller arrangement af kampen. Protesten skal af anføreren – i ungdomskampe kan træner/holdleder foretræde for anføreren – være meddelt kampens dommer og modparten inden kampen.

§ 46.4 Protester skal indleveres senest 2. hverdag efter kampen, når protesten vedrører en/flere dommerkendelse(r). Protesten skal af anføreren – i ungdomskampe kan træner/holdleder foretræde for anføreren – være meddelt kampens dommer umiddelbart efter kendelsen. Bliver DBU Fyn efterfølgende bekendt med, at en dommer under en kamp har anvendt Fodboldloven forkert, kan DBU Fyn altid træffe en afgørelse, der også indeholder eventuelle konsekvenser for holdene.

§ 46.5 Protester skal indleveres senest 8 ugedage efter kampen, når protesten vedrører andre forhold - denne frist er dog reduceret til 2 hverdage efter kampen, hvis der er tale om det pågældende holds sidste kamp i turneringsrækken eller der er tale om en pokalkamp, omkamp eller kvalifikationskamp. Er der tale om protest over benyttelse af ikke-spilleberettiget spiller(e) skal disse i protesten være angivet specifikt.

§ 46.6 DBU Fyns afgørelser angiver vilkår – evt. gebyr og tidsfrist - og retningslinier for at anke. Protester/anker afvises, hvis et gebyr ikke er indbetalt. DBU Fyn afgør om protester/anker, der er indleveret efter tidsfristen, skal realitetsbehandles.

§ 46.7 Nedlagt protest/iværksat anke af en disciplinær afgørelse (f.eks. karantæne) har i intet tilfælde opsættende virkning, bortset fra de i DBUs love omfattede tilfælde.

§ 46.8 DBU Fyn afgør om det indbetalte gebyr skal tilbagebetales efter end behandling. Dog sker altid tilbagebetaling, hvis en protest/anke efterkommes fuldt ud.

§ 46.9 Sanktioner af alvorligere karakter kan indankes for DBU. Det gælder a) Bøder, erstatninger m.v. over kr. 5.000; b) Udelukkelse på mere end 11 spilledage; c) Udelukkelser af mere end 6 måneders varighed. DBU Fyn skal ved andre sager/sanktioner give sin tilladelse til at disse kan indankes for DBU.

§ 46.10 Fristen for at indanke til DBU er 14 dage fra modtagelsen af DBU Fyns endelige afgørelse. Alle sager til DBU i forbindelse med anker skal indsendes gennem DBU Fyn. Det gælder også sager fra DBU Fyn-klub, der måtte deltage i en af DBU Jylland administreret række.

§ 46.11 Alle sager er endeligt afgjort efter at de angivne ankeinstanser er udnyttet eller tidsfristerne udløbet.