Turneringsreglement fællesturnering Fyn-Jylland

§ 1 Gyldighed
1.1 Gælder for fællesturneringen mellem DBU Jylland og DBU Fyn.

1.2 Fællesrækken Kvindeserie Vest afvikles i samarbejde mellem DBU Jylland og DBU Fyn og administreres af DBU Jylland.
Her gælder Turneringsreglementet for DBU Jylland med de præciseringer og afvigelser, der er indeholdt i turneringsbestemmelserne for denne række.

1.3 DBU Jylland og DBU Fyn afvikler fællesturnering i nogle rækker. Puljer administreres af begge lokalunioner. Her gælder dette fælles turneringsreglement for alle deltagende hold, uanset pulje.
Se hvilke rækker der er omfattet her.
Alle henvendelser, ansøgninger og indberetninger rettes til DBU Jylland eller DBU Fyn afhængigt af, hvilken lokalunion der administrerer den pågældende pulje.

§ 2 Dispensationer fra regler
2.1 DBU Jylland/DBU Fyn afgør ansøgninger fra klub/klubber om dispensation fra de i dette reglement angivne §§.

§ 3 Rækker administreret af andre end DBU Jylland
3.1 For hold, der deltager i DBUs rækker, gælder de for pågældende række fastsatte turneringspropositioner.

§ 4 Turneringsår og turneringsdele
4.1 Turneringsåret starter 1. juli og slutter 30. juni efterfølgende år – opdelt i to turneringshalvår (efterår og forår).

4.2 En turneringsrække består af én eller flere turneringsdele. En turneringsdel defineres som, hvor alle hold har mødt hinanden én gang.

§ 6 Turneringsformer
6.1 Ordinære turneringer er fortløbende og med mindst én turneringsdel.

6.2 Pokalturneringer afvikles på Cup-basis, hvor hver kamp skal have en vinder og kun rundens vindere går videre i turneringen frem til en finale.

6.3 Holdstørrelsen er angivet for de enkelte turneringsrækker – er intet angivet er holdstørrelsen 11M.

§ 7 Aldersklasser
7.1 Herre Senior er for herrer og kvinder, og spillere skal være fyldt 16 år på spilledagen. Rækker betegnes alene ”Herre”.
Muligheden for at anvende kvinder på herrehold er et pilotprojekt i DBU Jylland (og i DBU Fyn). Projektet løber fra 1.7.2023 til 30.06.2025.

7.2 Kvinde Senior er alene for kvinder og spillere skal være fyldt 15 år på spilledagen. Rækker betegnes alene ”Kvinde”.

7.3 Ungdom er U13 til og med U19 – Børn er yngre – og opdelt i Drenge henholdsvis Piger. Piger kan benyttes i alle rækker for Drenge. U19 er for spillere, der ikke må være fyldt 18 år før 1/1 det år turneringsåret starter - og så fremdeles. 

7.4 I Ældre gælder følgende aldersgrænser:   
K+29 er for kvinder, der på spilledagen er fyldt 29 år.

M+32 er for herrer og kvinder, der på spilledagen er fyldt 32 år.
M+40 er for herrer og kvinder, der på spilledagen er fyldt 40 år.
Muligheden for at anvende kvinder på M+32 og M+40 hold, og øvrige M+hold, er et pilotprojekt i DBU Jylland (og i DBU Fyn). Projektet løber fra 1.7.2023 til 30.06.2025.

§ 8 Regler for at benytte spillere, der ikke opfylder aldersgrænser
8.1 I rækker for Børn og Ungdom er der mulighed for og uden at der skal ansøges herom at benytte et begrænset antal spillere født i perioden fra 1. juli til 31. december året før den pågældende aldersgruppe = halvårsspillere. . Halvårsspillere anføres på holdkortet som øvrige spillere.
Begrænsningen ligger i, at antallet af spillere, der benyttes efter ovenstående sammen med de spillere, hvortil der efter § 8.3 gennem ansøgning opnås dispensation fra aldersgrænserne, per kamp ikke må overstige 1 i 3:3/5:5, 2 i 8:8 og 3 i 11:11.

8.2 Som et forsøg gældende i efterårsturneringen 2023 og forårsturneringen 2024 er det i U13 Drenge Liga 1 og U14 Drenge Liga 1 tilladt at benytte tre spillere født efter den 1.1 i årgangen ældre. De tre spillere skal opfylde de fastsatte kriterier for PHV dispensation, og forinden brug af disse spillere, skal klubben have opnået skriftlig godkendelse for dette hos DBU.
Derudover er det tilladt at benytte en spiller født efter den 1.1 i årgangen ældre.
Reglen kaldes 3+1.
Disse spillere skal fremgå af holdkortet med angivelse af deres fulde fødselsdato.
Fleksibilitetsreglen gælder også for disse spillere efter de vilkår, der er angivet i § 19.3.

8.3 I U17 Piger kan, uden at der skal ansøges herom, anvendes spillere, der er født i året før U17 Pigers almindelige
aldersgruppe. Der kan max. anvendes 5 spillere pr. kamp, som er født i året før U17 Pigers almindelige aldersgruppe
Fleksibilitetsreglen gælder også for disse spillere efter de vilkår, der er angivet i § 19.3.

8.4 I rækker for Drenge Ungdom må, uden at der skal ansøges herom, deltage piger, der må være op til ét år ældre end aldersgrænsen angiver.

8.5 Dispensation til i Ungdom og Børn at kunne benytte navngivne spillere, der ikke opfylder aldersgrænserne, - udover det i §§ 8.1-8.4 tilladte, - kan kun opnås efter begrundet ansøgning. Samtidig med en imødekommelse afgøres om og i givet fald hvilke sportslige konsekvenser, der er knyttet til tilladelsen. En given tilladelse gælder kun pågældende klub og pågældende turneringsår. DBU Jylland/DBU Fyn kan i konkrete tilladelser indføre skærpede betingelser, herunder kortere perioder end et helt turneringsår.
Anvendelse af spiller(e), der er tildelt dispensation, skal markeres på holdkortet under Dispensation.

§ 9 Eftertilmelding af hold
9.1 Fristen for at eftertilmelde hold og få disse optaget er inden turneringsdelens 4. runde påbegyndes.

§ 10 Afmelding og tvangsudtrækning af hold
10.1 Afmelding af hold kan kun ske ved skriftlig henvendelse fra en af klubbens angivne kontaktpersoner. Klubben skal samtidig kunne dokumentere, at den har orienteret førstkommende modstander om afmeldingen.

10.2 Hvis en klub vil afmelde et hold, skal det være klubbens lavest rangerede hold inden for den pågældende kategori - gælder dog ikke for hold i laveste Herre 11:11/Kvinde 11:11, hvor holdene i denne sammenhæng betragtes som sideordnede.

10.3 Et hold, der afmeldes/tvangsudtrækkes af sin ordinære turneringsrække, kan ikke fortsætte i en pokalturnering udskrevet for samme aldersgruppe.

10.4 Afmeldte/tvangsudtrukne holds klub hæfter fortsat for erstatninger og bøder.
Hvis en kamp ikke har kunnet gennemføres på grund af et holds udeblivelse eller udtrækning, på grund af at et hold ikke er klar til at spille til den fastsatte tid eller på grund af at et hold har forladt banen under en kamp, skal holdets klub afholde de udgifter, der har været forbundet med arrangementet. Endvidere skal modpartens rejseudgifter i anledning af kampen - eller returkampen, hvis den er spillet - afholdes af det udeblevne/udtrukne holds klub.

§ 11 Pointgivning, stilling samt rækkevinder
11.1 Der tildeles 3 point for sejr henholdsvis 1 point til hvert hold ved uafgjort og 0 point ved nederlag.

11.2 Ved udeblivelse med eller uden afbud tildeles det ikke-udeblevne hold normalt 3 point og målscoren 3-0 – det udeblevne hold anføres som udeblevet og tildeles 0 point og målscoren 0-3.

11.3 DBU Jylland/DBU Fyn afgør, om en klubs lavere rangerede hold i samme aldersgruppe som det udeblevne hold, skal taberdømmes 0-3, hvis de har gennemført deres kamp samme ugedag. Dette gælder dog ikke kampe i laveste Herre 11.11/ Kvinde 11:11, hvor holdene i denne sammenhæng betragtes som sideordnede.  

11.4 DBU Jylland/DBU Fyn afgør tildeling af point og målscore i ikke-spillede kampe, ikke-færdigspillede kampe samt i kampe, hvor turneringsreglerne konstateres overtrådt.

11.5 I stillinger rangeres de gennemførende hold i en pulje efter faldende antal point. Har to eller flere hold i puljen opnået samme antal point rangeres holdene i prioriteret rækkefølge. Ved prioritering forstås, at når hold er indplaceret ud fra et af de nævnte punkter, går man kun videre til næste punkt med de hold, der herefter er tilbage; og man går aldrig tilbage i rækkefølgen af punkter.

11.6 I turneringsrækker med lige antal turneringsdele (holdene mødes indbyrdes to eller fire gange) er prioriteringen 1) færrest udeblivelser 2) flest kamppoint i indbyrdes kampe 3) bedste målforskel i indbyrdes kampe 4) flest scorede mål i indbyrdes kampe 5) flest scorede mål på udebane i indbyrdes kampe 6) bedste målforskel i samtlige kampe 7) flest scorede mål i samtlige kampe 8) flest scorede mål på udebane i samtlige kampe 9) flest vundne kampe.

11.7 I turneringsrækker med ulige antal turneringsdele (holdene mødes indbyrdes en eller tre gange) er prioriteringen 1) færrest udeblivelser 2) bedste målforskel i samtlige kampe 3) flest scorede mål i samtlige kampe 4) flest kamppoint i indbyrdes kampe 5) bedste målforskel i indbyrdes kampe 6) flest scorede mål i indbyrdes kampe 7) flest vundne kampe. 

11.8 Hvor flere turneringspuljer er ligestillede fastsættes rangering på tværs efter i prioriteret rækkefølge 1) bedste placering i puljen 2) færrest udeblivelser 3) flest point per registrerede kampe (”pointgennemsnit”) 4) bedste målforskel per registrerede kampe (”målgennemsnit”) 5) flest scorede mål per registrerede kampe.

11.9 Er det ikke ud fra ovenstående muligt at rangere ét eller flere hold afgør DBU Jylland/DBU Fyn – ud fra andre kriterier (f.eks. Fair play relateret) eller ved lodtrækning – den endelige rangering.

11.10 Udgår et hold inden holdets 4. kamp i turneringen annulleres samtlige holdets kampe og holdet optræder ikke i stillingsoversigten.

11.11 Udgår et hold efter 4. spillerunde, bibeholder holdet sine indspillede point og målscore og de resterende kampe medregnes som tabt 0-3. Holdet placeres sidst i stillingsoversigten med resulterende point- og målscore medregnet de kampe, hvor holdet er regnet som taber med 0-3.

I rækker, hvor der spilles 5 eller færre kampe, gælder følgende:
11.12 Udgår et hold inden holdets 3. kamp i turneringen, annulleres samtlige holdets kampe, og holdet optræder ikke i stillingsoversigten.

11.13 Udgår et hold efter 3. spillerunde, bibeholder holdet sine indspillede point og målscore, og de resterende kampe medregnes som tabt 0-3. Holdet placeres sidst i stillingsoversigten med resulterende point- og målscore medregnet de kampe, hvor holdet er regnet som taber med 0-3.

§ 12 Moderklub
12.1 En spillers moderklub er den seneste klub, som spilleren lovligt repræsenterer i turneringskamp på græs/kunstgræs - eller hvor spilleren repræsenterer flere klubber, da den af klubberne, der er i besiddelse af spillerens spillercertifikat.

12.2 En spiller kan i samme turneringshalvår kun deltage for én moderklub i turneringer, stævner og enkeltkampe på græs/kunstgræs. Spilleren skal være medlem af denne moderklub og være registreret og godkendt af DBU Jylland/DBU Fyn. Et klubskifte til en ny moderklub kan tidligst finde sted, således at spilletilladelse opnås her fra først følgende halvår.

§ 13 Deltagelse for andre klubber
13.1 Ved indgået aftale mellem flere klubber om at stille hold i fællesskab, kan spilleren deltage for moderklubben samt for de hold, der er omfattet af fællesskabet - men ikke for andre hold hos ikke-moderklub i fællesskabet.

13.2 I Turneringer for Ældre kan DBU Jylland. at der benyttes spillere fra anden klub, under forudsætning af, at spilleren er medlem af begge klubber samt registreret og godkendt af DBU Jylland for begge klubber. En spiller kan dog kun deltage for én klub i samme turnering aldersklasse for Ældre (det vil sige, at spilleren eksempelvis kan spille M+32 i en klub og M+40 i en anden, men ikke i eksempelvis M+32 i to forskellige klubber).

13.3 En spiller, der i sin moderklub spiller på 11:11/8:8-hold (central turnering), kan deltage på hold for en anden klub i den regionale turnering, hvor der ikke spilles på 11:11/8:8-hold (central turnering).
Spilleren skal være medlem af begge klubber, registreret og godkendt af DBU Jylland/DBU Fyn for begge klubber (ved tildeling af supplerende spilletilladelse).

13.4 En klub kan få tilladelse til at benytte en børne- eller ungdomsspiller fra en anden klub, såfremt særlige forhold gør det aktuelt. Tilladelsen gælder pågældende klub og kun for pågældende halvår. Spilleren skal endvidere være medlem af begge klubber, registreret og godkendt af DBU Jylland/DBU Fyn og evt. anden lokalunion for begge klubber (ved tildeling af supplerende spilletilladelse).
I forbindelse med en opnået tilladelse kan der gives dispensation fra § 19.1.

§14 Deltagelse i repræsentative kampe
14.1 Klubber er pligtige til at stille udtagne spillere til rådighed ved DBUs repræsentative kampe (gælder alle landshold inkl. Futsal) og de pågældende spillere må ikke deltage for klubben i den af DBU samtidig angivne periode. Afbud til den repræsentative kamp frigiver ikke spilleren til deltagelse i kamp for sin klub, med mindre DBU giver sin tilladelse.

§ 15 DBUs amatørbestemmelser
15.1 Der må som udgangspunkt kun deltage spillere, der opfylder DBUs amatørbestemmelser.

15.2 For klubber, hvis 1. hold deltager i DBUs Herre-DM, må der på klubbens 2. herresenior samt 1. og 2. hold i drengeungdom deltage spillere med en spillerkontrakt godkendt af DBU. Deltager klubben med et hold i Future Cup i fodbold, kan kontraktspillere, der på spilledagen opfylder alderskriterierne som senior, kun deltage på et 2. herresenior i Lokalunionens øverste Herre-række og kun, hvis spilleren på spilledagen ikke er fyldt 21 år.

15.3 For klubber, hvis 1. hold deltager i DBUs Kvinde-DM, gælder, at der på klubbens 2. senior samt 1. og 2. hold i Piger må deltage spillere med en spillerkontrakt godkendt af DBU.

15.4 Det er tilladt trænere og ledere, der ikke opfylder DBUs amatørbestemmelser, at deltage - dog ikke på et 1. senior i den klub, der betaler deres løn. 

§ 16 Spilletilladelse inkl. ved klubskifte mellem DBU klubber
16.1 En spiller kan aldrig opnå tilladelse til at spille for et hold i en ny klub, hvis pågældende hold mangler tre eller færre kampe i turneringsrækken. Gælder dog ikke i børne- og ungdomsrækker. Se dog §12.2.

16.2 Dispensationer ved klubskifter udstedt af DBU gælder også DBU Jyllands og DBU Fyns turneringer.

16.3 En spiller skal have aktiveret sit Fodboldpas for at være spilleberettiget i kampe omfattet af dette reglement.

16.4 En spiller, der ikke tidligere har spillet fodbold under DBU eller lokalunionerne, skal tildeles et elektronisk spillercertifikat ved sin indmeldelse. Dette sker automatisk, når spilleren oprettes i sin første moderklub under DBU/DBU's lokalunioner. Klubben har ved indmeldelse af en sådan spiller pligt til at sikre sig, at spilleren ikke er oprettet i DBU's/DBU's lokalunioners database i forvejen. 

16.5 Hvis en spiller vil skifte til at spille kampe for en ny moderklub, skal der udfærdiges et elektronisk DBU-spillercertifikat. Spilleren - for ikke-myndige spillere dennes forældre/værge - har pligt til at oplyse den nye moderklub om navnet på den tidligere, nu afgivende moderklub.

16.6 Den nye moderklub rekvirerer via KlubOffice fra afgivende moderklub spillerens elektroniske DBU-spillercertifikat. Først når dette er modtaget i den nye moderklub kan spilleren deltage for sin nye moderklub. Under forudsætning af, at pågældende er registreret og godkendt af LU.

16.7 Den afgivende moderklub skal udfylde og oversende spillercertifikatet via Kluboffice til den nye moderklub – idet et spillercertifikat dog lovligt kan tilbageholdes med henvisning til, at spilleren er i restance med op til 6 måneders kontingent. Det er en forudsætning for tilbageholdelsen, at afgivende moderklub kan dokumentere, at man i tilstrækkeligt omfang har forsøgt at opkræve den pågældende restance på det tidspunkt, den opstod.
Retten til at tilbageholde spillercertifikatet ved restance med op til 6 måneders kontingent bortfalder dog, hvis moderklubben har slettet spilleren helt i Kluboffice og ikke blot udmeldt denne.

16.8 Reagerer den afgivende moderklub ikke indenfor en frist på 7 dage, kan den nye moderklubs Lokalunion på anmodning udstede spillercertifikatet.

§ 17 Spilletilladelse ved skifte fra ikke-DBU klub samt for ikke-danske statsborgere
17.1 En spiller kan aldrig opnå tilladelse til at spille for et hold i en ny klub, hvis pågældende hold mangler tre eller færre kampe i turneringsrækken. Gælder dog ikke i børne- og ungdomsrækker.

17.2 Ved klubskifte fra en grønlandsk klub til en DBU Jylland/DBU Fyn-klub, skal denne kontakte DBU Jylland/DBU Fyn, der for at udstede en spillertilladelse skal have dokumentation på, at spilleren ikke er i kontingentrestance til sin tidligere grønlandske klub.

17.3 Anmodning om spilletilladelse fra danske statsborgere, der senest har spillet i udenlandske – inkl. færøske – klubber, samt fra ikke-danske statsborgere – uanset om disse har spillet i udenlandske klubber eller ej - skal indsendes til DBU, der også fastsætter regler og procedure herfor. Spilleren må ikke deltage i kamp, før klubben har modtaget tilladelsen fra DBU – evt. en midlertidig tilladelse. 

17.4 Spillere, som på tidspunktet for indmeldelse i klubben ikke er fyldt 10 år, er undtaget og må spille med det samme.

§ 18 Rangering af en klubs hold
18.1 Rangeringen af turneringsrækker angiver, hvilke hold der er højere rangeret i forhold til andre – og er bestemmende for, om en spiller betragtes som rykket op eller ned ved holdskifte i forhold til spillerens sidst spillede kamp.

Link til indrangering DBU Jylland § 18.2 og § 18.3

Link til indrangering DBU Fyn § 18.2 og § 18.3

18.4 Deltager en klub med mere end ét hold i samme række er den indbyrdes rangering mellem disse fastlagt gennem den fortløbende nummerering, hvor laveste nummer betragtes som højest rangerede hold. 

§ 19 Op- og nedrykning af spiller fra et hold til et andet
19.1 En spiller må kun deltage i én turneringskamp på samme spilledag. Hver ugedag er én spilledag – dog betragtes henholdsvis a) fredag/lørdag/søndag; b) Skærtorsdag/Langfredag; c) Påskelørdag/Påskesøndag/2. Påskedag; d) Fredag før pinse/Pinselørdag/Pinsesøndag/2. Pinsedag som én og samme spilledag.
Reglerne i § 19.1 gælder ikke, når spilleren deltager på samme hold.

19.2 For DBU's Pokalturneringer for Senior og Ældre, gælder de samme bestemmelser for op- og nedrykning - "spilles fri" - til deltagelse i DBU Jyllands turneringer som for kampe omfattet af Fælles Turneringsregler.

19.3 I ungdomsrækker gælder fleksibilitetsreglen, hvorefter spillere med enkelte udvidelser og undtagelser frit kan benyttes i en kamp for sin egen årgang samtidig med, at de deltager på ét højere rangerende hold i klubbens årgange over deres egen årgang. Ved frit forstås, at reglerne om op- og nedrykning af spillere mellem hold (”spilles fri”) samt om ikke at måtte deltage i mere end en kamp per spilledag ikke er gældende.
Hvis klubben ikke har et hold i spillerens egen årgang, betragtes klubbens nærmeste ældre årgang som spillerens årgang.
Se side med spørgsmål/svar her.

Udvidelserne er som følger:
a. For deltagelse på herrehold (senior) gælder fleksibilitetsreglen spillere fyldt 16 år på spilledagen.
b. For deltagelse på kvindehold (senior) gælder fleksibilitetsreglen spillere fyldt 15 år på spilledagen.

Undtagelserne er som følger:
a. Spilleren må ikke være omfattet af karantæne.  
b. Spilleren må ikke senest have deltaget i eller afsonet karantæne på et hold i en af DBU administreret turnering.
- der findes dog muligheder for at flekse mellem DBU-turneringer og DBU Jylland/Fyn-turneringer:
Danmarksturneringen for herreungdomsfodbold DBU's § 17.2
Danmarksturneringen for kvindeungdomsfodbold DBU's § 17.2
samt DBU's propositioner for  Herre-DMHerre-DS og Kvinde-DM

Spilleren må kun anvendes på hold, der er højere rangeret jf. §§ 18.2 og 18.3.

Fleksibilitetsreglen gælder med en enkelt skærpelse også for halvårsspillere og de op til et år for gamle spillere, der i henhold til §§ 8.1-8.4 må benyttes på hold i årgangen yngre end sin egen.
Fleksibilitetsreglen giver lov til, at disse spillere kan benyttes i en kamp for sin egen årgang samtidig med, at de deltager på ét lavere rangerende hold i årgangen under deres egen årgang.
Skærpelsen er, at reglerne i § 19.13 omkring nedrykning af spillere i en turneringsrækkes 2 sidste kampe gælder for disse spillere med et krav om, at spillerne skal have deltaget – det er ikke tilstrækkeligt at have været spilleberettiget - i det angivne antal kampe inden de sidste 2 kampe.
Hvis klubben ikke har et hold i halvårsspillerens eller helårsspillerens egen årgang, betragtes den yngre årgang som spillerens årgang, og spilleren må benyttes på denne årgang og på ét højere rangerende hold i klubbens årgange herover.

19.4 Pigespillere kan uden forudgående ansøgning benyttes på ét pigehold, selvom de deltager/har deltaget i kamp for ét drengehold, blot de opfylder de normale regler for spilledeltagelse.

19.5 I Serie 5 Herrer og Serie 2 Kvinder kan frit benyttes op til 3 spillere fra klubbens nærmeste højere rangerede DBU Jylland-seniorhold. Ved frit forstås, at reglerne om op- og nedrykning af spillere mellem hold (”spilles fri”) samt om ikke at måtte deltage i mere end en kamp per spilledag ikke er gældende.
Undtaget er spillere, der ikke er spilleberettiget p.g.a. karantæne.

19.6 Spillere kan altid rykke op på et højere rangeret hold (se dog §19.1). For at rykke ned og spille på et lavere rangeret hold skal spilleren være løst. Herved forstås, at evt. karantæne skal være afsonet, og at spilleren – hvis han/hun i sin sidste kamp deltog på et højere rangeret hold - da er ”spillet fri” som angivet i § 19.10 og 19.11 til at spille på dette lavere rangeret. Dette gælder også mellem 2 turneringshalvår såvel som mellem 2 turneringsår.
En spiller, der det efterfølgende turneringsår aldersmæssigt rykker op i en ny aldersklasse, der ikke har et højere rangerende hold end det hold, spilleren senest spillede på, er spilleberettiget på aldersklassens 1. hold.

19.7 Reglen om at spillere skal spilles fri gælder ikke kampe for Ældre, der hverken løser eller binder spillere i forhold til øvrige turneringsrækker. Dog gælder reglen om at skulle spilles fri mellem hold i samme aldersklasse for Ældre.

19.8 Reglen om at skulle være spillet fri gælder ikke deltagelse i ungdomspokalkampe. Her må alle, der opfylder aldersbetingelserne deltage frit – forudsat de ikke har karantæne gældende i pokalturneringen - og vil heller ikke skulle spilles fri for efterfølgende at kunne benyttes i den ordinære turnering.

19.9 For spillere under 21 år (som ved det seneste årsskifte op til turneringsåret var under 21 år) samt for reserve-målvogtere, der sidst er anvendt som udskiftningsspiller i Herre-DM, Herre-Danmarksserien henholdsvis Kvinde-DM, gælder lempeligere regler, som er angivet i DBUs propositioner for disse rækker.

19.10 En spiller ”spilles fri” til at kunne deltage på lavere rangeret hold ved, at det højere rangerede hold (= hvor spilleren spillede sin forudgående kamp og derfor er bundet til) – spiller samme spilledag eller i mellemtiden har spillet en kamp, hvori spilleren lovligt kunne have deltaget, men ikke deltog.
I rækker hvor der er indført brug af spillerlister anses spillere i spillefri sammenhæng for at kunne have deltage lovligt i en kamp, selv om de ikke er påført disse spillerlister.
Spilleren kan også "spilles fri" til nedrykning fra det højere rangerede hold ved, at det lavere rangerede hold, spilleren oprindeligt kom fra og som spilleren ønsker at spille for igen, spiller en kamp, hvor spilleren ikke er med.

19.11 En spiller kan i Senior kun spilles fri til det seniorhold, der følger næst efter i klubbens seniorholds indbyrdes rangering. Deltager spilleren ikke i dette holds førstkommende kamp, hvortil han/hun var spillet fri, betragtes han/hun i ”spilles fri”- sammenhæng som deltager. Under forudsætning af, at § 19.1 er overholdt og under forudsætning af, at holdene spiller, sker ”spilles fri” til at deltage på stadig lavere rangerede seniorhold efter samme vilkår. Undtaget er dog Serie 5 Herrer og Serie 2 Kvinder, hvor holdene i denne sammenhæng betragtes som sideordnede.

19.12 En fastlagt, men ikke-spillet kamp, hverken løser eller binder en spiller.
En fastlagt, men ikke-spillet kamp, på grund af modstanderens udeblivelse med/uden afbud, løser en spiller fra det pågældende hold.
Der skal udfyldes holdkort, som hvis kampen skulle have været spillet.

19.13 Nedrykning af spillere fra højere rangerede hold i en turneringsrækkes sidste to kampe kan kun finde sted, hvis pågældende spiller inden disse sidste to kampe har deltaget i eller været spilleberettiget i mindst det neden for angivne antal kampe på samme eller lavere rangerede hold i det samme halvår, som turneringsrækken afsluttes:
Spillere anses ikke for rykket ned på et lavere rangeret hold i de 2 sidste kampe, såfremt den pågældende spiller var spilleberettiget på dette lavere rangerende hold i holdets 3. sidste kamp i turneringsrækken, uagtet han/hun ikke deltog i denne kamp.

Turneringsrækken omfatter 6 kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 1 kamp
Turneringsrækken omfatter 7 kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 2 kampe 
Turneringsrækken omfatter 8-10 kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 3 kampe 
Turneringsrækken omfatter 11 kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 4 kampe 
Turneringsrækken omfatter 12-13 kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 5 kampe
Turneringsrækken omfatter 14 eller flere kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 6 kampe

For hold der i samme halvår afvikler 2 eller flere turneringsrækker pga. ombrydning gælder, at antallet af kampe i begge/alle turneringsrækker lægges sammen, når holdets antal samlede kampe i halvåret skal gøres op.

For halvårsspillere, 1. års seniorer og de op til et år for gamle spillere, der i henhold til §§ 8.1-8.5 må benyttes på hold i årgangen yngre end sin egen gælder den skærpelse, at disse spillere ved nedrykning i en af de to sidste kampe for det yngre hold, skal have deltaget i det angivne antal kampe inden de to sidste kampe – det er ikke tilstrækkeligt at have været spilleberettiget.

Holdene i Serie 5 Herrer og Serie 2 Kvinder betragtes som sideordnede i denne sammenhæng.

19.14 Selv om reglerne formelt er overholdt, kan DBU Jylland/DBU Fyn gribe ind, hvis den skønner, at spillere bevidst er rykket ned på et lavere rangerende hold for at forstærke dette på unfair måde.

§ 20 Forhold omkring udvisning/bortvisning og karantæne
20.1 I forbindelse med udvisninger/bortvisninger – af spillere såvel som ledere/trænere – afsiger DBU Jylland/DBU Fyn en karantænedom på et antal spilledage eller en tidsbestemt periode. Den udviste/bortviste må ikke benyttes/deltage i kamp før meddelelse om afgørelsen foreligger og indtil evt. karantæne er afsonet.

20.2 Varigheden af en karantænedom på et antal spilledage udregnes efter det specifikke hold, hvor udvisning/bortvisning fandt sted, og den karantænedømte er først berettiget til igen at deltage på den spilledag, hvor det pågældende hold spiller sin næstfølgende kamp efter at antallet af karantænedage er afsonet. Den karantænedømte må i denne periode ikke deltage i kamp for noget hold i den/de turnering(er), karantænen omfatter.

20.3 Såvel klub som en udvist/bortvist, der på tidspunktet for karantænens ikrafttræden er myndig, har ansvar for, at karantæner afvikles retmæssigt og kan straffes, hvis dette ikke overholdes.

20.4 Karantæne i en tidsbestemt periode gælder samtlige funktioner (spiller såvel som træner/leder), samtlige kampe, alle turneringer og alle aldersklasser. 

20.5 Karantæne på seks eller flere spilledage gælder alle kampe i samtlige turneringer og afsones i de førstkommende kampe for pågældende hold uanset hvilken turnering de afvikles i.

20.6 Karantæne på fem eller færre spilledage tildelt i den ordinære turnering gælder alle kampe i den ordinære turnering og afsones alene i den ordinære turnering.

20.7 Karantæne på fem eller færre spilledage tildelt i en pokalkamp eller DBUs U21 turnering afsones alene i samme turnering. DBU Jyllands pokalturneringer betragtes som en helhed, således at karantænen gælder samtlige pokalkampe i perioden – men afsones alene på det hold, hvor udvisningen/bortvisningen fandt sted.

20.8 Ikke afviklede karantænedage i pokalturneringen overføres til samme holds deltagelse i den ordinære turnering, herunder til DBUs ungdomsrækker.

20.9 Ikke afviklede karantænedage i DBUs U21-turnering overføres for spillere til klubbens bedste hold for den pågældende spillers årgang og for ledere/trænere til 1. senior.

20.10 En fastlagt, men ikke-spillet kamp, tæller ikke som karantæneafviklende.
En fastlagt, men ikke-spillet kamp, på grund af modstanderens udeblivelse med/uden afbud, tæller som karantæneafviklende.

20.11 Afmeldes/tvangsudtrækkes holdet fra turneringen, afgør DBU Jylland/DBU Fyn på anmodning, hvorledes resterende karantænedage afsones.

20.12 Resterende ikke-afsonede karantænedage overføres til efterfølgende turneringsår.

20.13 For personer, der forlader en moderklub med "ikke-afsonet" karantænedag(e), gælder, at den resterende karantænedom afsones i den nye moderklub på et tilsvarende rangeret eller nærmeste højere rangeret hold, subsidiært den nye moderklubs 1. senior. Den nye moderklubs Lokalunion afgør i tvivlstilfælde.

20.14 En spiller, der det efterfølgende turneringsår rykker op i en ny aldersklasse med ikke-afsonede karantænedage, afsoner de resterende karantænedag(e) på det nærmest højere rangerede hold, subsidiært aldersklassens 1. hold.

20.15 For spillere, der har opnået tilladelse til at deltage for anden klub udover sin moderklub gælder, at karantæneperioden har virkning i begge klubber. De involverede klubber har gensidig orienteringspligt over for hinanden om forholdet.

§ 21 Kommentarer til udvisning/bortvisning
21.1 Klubbens skriftlige kommentarer til udvisning/bortvisning skal være DBU Jylland/DBU Fyn i hænde senest 2. hverdag efter kampen.

§ 22 Planlægning af kampprogram
22.1 Førstnævnte hold i turneringsprogrammet betegnes hjemmehold – sidstnævnte tilsvarende udehold. 

22.2 Har en klub flere hold i samme pulje, skal disse holds indbyrdes opgør fastsættes så tidligt som muligt i turneringen og senest til 21 dage efter starten af turneringsdelen.

22.3 Der skal minimum være afsat 15 minutter fra forrige kamps afslutning (beregnet efter fuld spilletid og 5 minutters halvlegspause) til næste kamps start på samme bane. For pokalkampe skal afsættes minimum 60 minutter (beregnet efter fuld ordinær spilletid).

22.4 Kampstart skal fastsættes så tidligt, at kampen kan færdigspilles senest 15 minutter efter solnedgang – med mindre kampen er aftalt/fastsat til afvikling på bane med el-lys.

22.5 Den arrangerende klub meddeles en tidsfrist, - fremsendes af DBU Jylland/DBU Fyn samtidig med kampene, - til i KlubOffice at bestemme spilletidspunkt for kampe. De nærmere vilkår er som følger:

Den arrangerende klub har pligt til at indtaste forslag om spilletidspunkt på kampene inden turnering starter.
b. Kampe kan kun placeres på andre dage end søndag i den af DBU Jylland/DBU Fyn programsatte weekend - henholdsvis Skærtorsdag, 2. påskedag, Kr. Himmelfartsdag og 2. pinsedag - hvis de involverede klubber er enige herom. 
c. Ved kampe, hvor der intet tidspunkt fremgår af turneringsprogrammet, skal den arrangerende klub senest 28 dage før den i programmet angivne spilledato fremsende forslag til modparten. 
d. Hvis den arrangerende klub ikke overholder denne frist, skal udeholdet senest 21 dage før den angivne spilledato fremsende hjemmeholdet sit ønskede spilletidspunkt.
e. For 1. spilledag i en turneringshalvdel er fristen dog henholdsvis. 21 dage i ”c” og 14 dage i ”d”.
f. Hvis ingen af klubberne overholder disse tidsfrister, kan DBU Jylland/DBU Fyn annullere kampen, eller fastsætte spilletidspunktet i KlubOffice.

22.6 For Senior ligger kampene i sidste spillerunde fast og afvikles på følgende tidspunkter (undtaget herfra er dog Herre Serie 5 samt Kvinde Serie 1 og 2, der ikke har fast afviklingstidspunkt):

Forår og efterår:
lørdag kl. 12.00: Herre Serie 2
lørdag kl. 14.30: Herre Serie 3
søndag kl.12.00: Herre Serie 4
søndag kl.14.30: Herre Jyllandsserien og Herre Serie 1 samt Kvindeserie Vest og Jyllandsserien Kvinder
Ved enighed klubberne imellem kan kampe i sidste spillerunde flyttes til et tidligere tidspunkt - søndagskampene i sidste spillerunde bør dog ikke flyttes til om lørdagen (altså dagen før).

22.7 Såvel klubben, der eftertilmelder et hold, som de øvrige hold i puljen skal senest 14 dage efter at have modtaget bekræftelse på eftertilmeldingen i KlubOffice fremsende forslag om spilletidspunkt for sine hjemmekampe til modparten. Efter denne frist bestemmer den tilrejsende klub spilletidspunktet uden forhandling og skal senest 21 dage efter at have modtaget besked om eftertilmeldingen i KlubOffice fastsætte dette. Hvis ingen af klubberne overholder disse tidsfrister, kan DBU Jylland/DBU Fyn annullere kampen. Ligeledes kan DBU Jylland/DBU Fyn annullere eller erklære kampen tabt, hvis ikke henholdsvis tilrejsende og arrangerende klub senest 12 dage før kampen i KlubOffice har accepteret spilletidspunktet.

§ 23 Brug af kunstgræsbaner
23.1 Kampe kan afvikles på kunstgræsbaner, der opfylder DBUs krav til banens spilfunktionelle egenskaber.
Underlaget skal være enten udelukkende naturligt, udelukkende kunstigt eller en integreret kombination af kunstigt og naturligt materiale (hybrid). Det er af sikkerhedshensyn ikke tilladt at anvende to forskellige rene overflader på en bane, f.eks. kunstgræs i målfelterne og naturligt græs på den øvrige bane. Derimod kan det være tilladt at anvende en blanding af naturligt græs og kunstgræs (hybrid) i f.eks. målfeltet og naturligt græs på den øvrige bane – hvis der ikke er synlig eller mærkbar overgang mellem de to overflader.

§ 24 Fratagelse af hjemmebane
24.1 Har en kamp i en turneringsdel ikke kunnet gennemføres på grund af et holds udeblivelse med/uden afbud eller udvandring kan holdet fratages hjemmekamp i et indbyrdes opgør i næstfølgende turneringsdel. Ønsker modstanderholdet at anmode om dette skal det meddeles DBU Jylland skriftligt senest 8 dage efter pågældende kamp.

§ 25 Flytning af kampe
25.1 Den arrangerende klub kan senest 28 dage før kampens afvikling ifølge turneringsprogrammet ændre spilletidspunktet ved meddelelse via KlubOffice til modparten, når de generelle regler om spilledato overholdes. For 1. spilledag i en turneringshalvdel er fristen dog 21 dage.

Udeholdet kan senest 28 dage før kampens afvikling ifølge turneringsprogrammet fastholde sin ret til at spille søndag (henholdsvis Skærtorsdag, 2. påskedag, Kr. Himmelfartsdag og 2. pinsedag) ved meddelelse via Klub Office til modparten. En anmodning fra udeholdet senest 28 dage før kampens afvikling ifølge turneringsprogrammet om at få en kamp flyttet, anses som rettidig i forhold til at fastholde sin ret til at spille søndag (henholdsvis Skærtorsdag, 2. påskedag, Kr. Himmelfartsdag og 2. pinsedag), uanset første anmodning om kampflytning angår et andet spilletidspunkt.
For 1. spilledag i en turneringshalvdel er fristen dog 21 dage.

I de tilfælde, hvor turneringsprogrammet udsendes senere end 21/28 dage før kampen, og ingen af klubberne har mulighed for at fastholde sin ret til at spille søndag (henholdsvis Skærtorsdag, 2. påskedag, Kr. Himmelfartsdag og 2. pinsedag), skal kravet fremsættes via KlubOffice senest 3 dage efter modtagelsen af turneringsprogrammet.

Herefter fastsætter den arrangerende klub spilletidspunktet og meddeler dette via KlubOffice til udeholdet senest 21 dage før kampens afvikling. For 1. spilledag i en turneringshalvdel er fristen dog hhv. 21 og 14 dage.

Hvis den arrangerende klub ikke overholder denne frist, skal udeholdet senest h.h.v. 21 og 14 dage før den angivne spilledato skriftligt meddele hjemmeholdet spilletidspunktet.

Kampe placeret på midt-ugedage, kan kun flyttes, hvis parterne er enige herom.

Ved overskridelse af de her angivne frister kan spilletidspunkterne kun ændres ved enighed mellem klubberne. I ganske særlige tilfælde kan DBU Jylland/DBU Fyn afgøre, at en kamp skal afvikles anden spilledato/tidspunkt end det programfastsatte.

25.2 I tilfælde af, at DBU Jylland/DBU Fyn må meddele klubberne, at det ikke er muligt at påsætte en dommer til en kamp i en turneringsrække hvor DBU Jylland/DBU Fyn ellers har meddelt at stille dommere, kan klubberne enes om at flytte kampen. I modsat fald påhviler det hjemmeholdet at finde en person til at dømme kampen, hvorefter begge hold er forpligtet til at gennemføre kampen.

25.3 Flytning til efter holdets sidste programsatte kamp i en turneringsrække såvel som flytning af en kamp fra et halvår til et andet kan ikke accepteres. DBU Jylland/DBU Fyn vil på egen foranledning kunne foretage sådanne flytninger.

25.4 Skal en klub afgive to eller flere spillere til en af DBUs repræsentative kampe kampe (gælder alle landshold inkl. Futsal) er den berettiget til at få flyttet en kamp på samme underlag som den repræsentative kamp afvikles på. Er der tale om ungdomsspiller(e), som i klubregi anvendes på seniorhold, har klubben ingen krav på flytning af en seniorkamp.

§ 26 Arrangement af kampe
26.1 Kamparrangøren er ansvarlig for baneopstilling, skal levere bold og desuden have reservebold i beredskab samt levere flagene til evt. linjedommere.

26.2 Hjemmehold er kamparrangør med mindre DBU Jylland/DBU Fyn – f.eks. ved angivelse af andet spillested og anden arrangørklub i KlubOffice - har fastsat andet. Er kampen fastsat til neutral bane møder begge hold med mindst én bold og førstnævnte hold betragtes som hjemmehold med hensyn til spilletrøjer, indberetningspligt m.v.

26.3 Ved kampe hos klubber med flere anlæg skal hjemmeholdet angive det præcise spillested i KlubOffice – eller på anden måde sikre sig, at udeholdet og dommeren er bekendt med spillestedet.

26.4 Hvis begge hold er enige, kan en kamp spilles på grusbane eller kunstgræsbane, der ikke opfylder DBUs krav til banens spilfunktionelle egenskaber.
Hvis begge hold er enige, kan en kamp spilles i el-lys.

26.5 I særlige tilfælde kan DBU Jylland/DBU Fyn afgøre, at en kamp skal spilles på kunstgræsbane og i el-lys, - evt. også på neutral bane.

§ 27 Dommere
27.1 Tidspunkter, som på baggrund af klubbernes indberetninger bringes i KlubOffice, gælder som dommerbestilling. Eventuelle ændringer af disse tidspunkter må meddeles senest 8 dage inden kampen.

27.2 Hjemmeholdet har pligt til at sørge for dommer til kampe, hvor DBU Jylland/DBU Fyn har meddelt at den ikke påsætter dommere, - ”døm selv kampe”. Spilles kampen ikke på grund af manglende dommer, træffer DBU Jylland/DBU Fyn en afgørelse, der også indeholder de eventuelle konsekvenser for holdene.

27.3 DBU Jylland påsætter neutrale linjedommere til kampe i Herre Jyllandsserien, U19 Drenge Liga 1, Herre Serie 1 og Herre Serie 2. Desuden påsætter DBU Jylland neutrale linjedommere til en række puljevinderkampe og Jysk/Fynsk Mesterskabs-kampe.

27.4 Både hjemme- og udehold skal stille en ”linjedommer” i øvrige kampe, hvis kampens dommer ønsker det. Hvis de to hold er enige om påsætning af neutrale linjedommere, deles man om udgifterne. I andre tilfælde betaler den klub, der ønsker disse påsat. En betingelse for at få linjedommere i sådanne tilfælde er, at alle dommere/linjedommeropgaver i de rækker, hvor det er påbudt, er dækket ind den pågældende dag.

27.5 Er kampens dommer ikke mødt eller mødt rettidigt, har holdene pligt til at vente minimum 30 minutter. Når den påsatte dommer ikke frem inden for 30 minutter har holdene mulighed for – men ikke pligt til - at spille kampen med en erstatningsdommer. Afvikles kampen ikke, indberetter hjemmeholdet dette senest 1. hverdag efter spilledagen.

27.6 Såfremt en dommer ikke er i stand til at fuldføre en påbegyndt kamp, kan de to hold enes om at fuldføre kampen med en erstatningsdommer – men holdene er ikke forpligtet til at spille kampen til ende.

27.7 Når kampen er sat i gang, er dommerhvervet at betragte som anerkendt af begge parter, og der kan ikke efterfølgende protesteres imod dette.

§ 28 Gennemførelse henholdsvis afbrydelse af kampe
28.1 Kamparrangøren har ansvaret for kampens afvikling. Dog har tilrejsende klub(ber) medansvar for egne tilhængere.

28.2 Dommeren har ret til at afbryde en kamp før tid. Sker det på grund af uvejr, kan dommeren beslutte hvornår og om kampen kan genoptages umiddelbart efter afbrydelsen.
Ved afbrydelse skal dommerens indberetning være DBU Jylland/DBU Fyn i hænde senest 2. hverdag efter kampen, hvorefter DBU Jylland/DBU Fyn træffer en afgørelse, der også indeholder de eventuelle konsekvenser for holdene.
Ved afbrydelse på grund af uvejr dog 1. hverdag efter kampen.

Indberetningen skal indeholde angivelse af stillingen i kampen, resterende spilletid samt oplysning om eventuelt udviste spillere, hvorefter DBU Jylland/DBU Fyn afgør om kampen skal færdigspilles, spilles om, betragtes som færdigspillet (resultatet ved afbrydelsen skal være gældende) eller evt. helt udgå.

28.3 Hvis et hold eller en dommer overtræder reglerne før/under en kamp, berettiger dette ikke det andet hold/begge hold til at undlade at spille kampen, henholdsvis spille kampen til ende.

28.4 Dommeren har ret til at påbyde officials såvel som tilskuere at opholde sig på de af dommeren anviste steder op til banen.

§ 29 Aflysning af kampe
29.1 Aflyser en banemyndighed en kamp skal arrangørklubben underrette modstander samt DBU Jylland/DBU Fyn om aflysningen, så snart den er meddelt denne af banemyndigheden, hvorefter DBU Jylland/DBU Fyn træffer en afgørelse, der også indeholder de eventuelle konsekvenser for holdene.

29.2 Må en kamp aflyses i 1. turneringsdel flyttes kampen om muligt til udeholdets bane – en flytning, der skal meddeles DBU Jylland/DBU Fyn på samme vis som aflysningen. Klubberne kan indbyrdes og med den evt. påsatte dommer aftale en ændring af spilletidspunktet.

29.3 Aflyses en kamp i en turneringsdel på et hjemmeholds bane, men hvor den spilles på udeholdets bane i stedet, ændrer DBU Jylland/DBU Fyn udebane til hjemmebane for det indbyrdes opgør i næstfølgende turneringsdel.

29.4 Aflyses en kamp i sidste turneringsdel på hjemmeholdets bane, kan DBU Jylland/DBU Fyn fastsætte, at kampen gennemføres på modstanderholdets bane uagtet at der derved ikke opnås hjemmebane i lige mange indbyrdes opgør.

29.5 De to hold har syv dage - for pokalkampe to dage - til ved aflyste ikke-gennemførte kampe i enighed at fremsende forslag til nyt spilletidspunkt. I modsat fald kan DBU Jylland/DBU Fyn fastsætte tidspunkt og -sted.

§ 30 Afbud til kamp
30.1 Hvis en klub en ugedag er ude af stand til at stille et af sine tilmeldte hold, skal det være lavest rangerende hold inden for pågældende kategori, der melder afbud - dog ikke gældende i Serie 5 Herrer og Serie 2 Kvinder, hvor holdene i denne sammenhæng betragtes som sideordnede.
Reglen er ikke gældende i ungdoms- og børnerækker.

30.2 Afbud registreres som og ligestilles resultatmæssigt med en udeblivelse.

§ 31 Udeblivelser til og udvandring fra kamp
31.1 Et fremmødt hold samt dommer har pligt til at vente 15 minutter i forhold til fastsat kamptid. Når modstanderen frem og er klar til kamp inden for de 15 minutter, skal kampen afvikles. I modsat fald indberettes holdet som udeblevet og DBU Jylland/DBU Fyn kan efterfølgende afgøre, om det skal have videre konsekvenser for holdet.

31.2 Forlader et hold banen under en kamp, indberetter dommeren forholdet, hvorefter DBU Jylland/DBU Fyn træffer en afgørelse, der også indeholder de eventuelle konsekvenser for holdene.

§ 32 Banen
32.1 Kravene til en fodboldbane er angivet i Fodboldloven – men for at opnå ensartede turneringsvilkår er indført krav om standardstørrelse for 11:11 kampe i Senior = 105m x 68m. Det accepteres, at alle 11:11 kampe afvikles på baner med mål = 102m x 65 m, såfremt der er tale om baner anlagt før 2012.
En 11:11 ungdomsbane og en bane for ”Ældre” skal i bredden være minimum 45 og maksimum 68 meter og i længden minimum 90 og maksimum 105 meter.

32.2 Krav til banestørrelse, opmærkning, mål, markeringer for spil med mindre holdstørrelse end 11:11 indgår i de særlige regler for disse.

§ 33 Kampens start og spillemæssige afvikling
33.1 Reglerne for kampens start og spillemæssige afvikling er angivet i Fodboldloven. Der er fastsat begrænsninger såvel som supplerende bestemmelser i anvendelsen af Fodboldlovens angivelser i turneringer for Børn og Ungdom og ved spil med holdstørrelser mindre end 11 – og disse begrænsninger og supplerende bestemmelser indgår i de særlige regler for disse.

33.2 En 11:11 kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 7 spillere, men spilles færdig uanset antallet af spillere på holdene.
En 8:8 kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 6 spillere, men spilles færdig uanset antallet af spillere på holdene.

33.3 I kampe i ungdoms 8:8 og ungdoms 11:11 rækker er det tilladt at sætte én ekstra spiller på banen, så længe et hold er bagud med tre mål eller mere. For hver tre mål ekstra et hold kommer bagud, må der indsættes yderligere en spiller, som tilsvarende skal tages ud ved reducering.

§ 34 Spilletid og forlænget spilletid
34.1 Spilletiden er 90 minutter for 11M kampe for Senior og U19 Drenge

34.2 Spilletiden er 80 minutter for 11M kampe i U17 Drenge, U17 Piger og U16 Drenge

34.3 Spilletiden er 70 minutter for 11M kampe i M+32, M+40, U15 Drenge, U15 Piger, U14 Drenge og U14 Piger

34.4 Spilletiden er 60 minutter for øvrige 11:11 kampe/8:8 kampe.

34.5 Halvlegspausen må ikke overstige 5 minutter uden dommerens tilladelse – men må dog aldrig overstige 15 minutter.

34.6 I kampe, hvor der skal findes en vinder, anvendes forlænget spilletid og om nødvendigt straffesparkskonkurrence med mindre DBU Jylland/DBU Fyn har fastsat andet i det konkrete tilfælde. Den forlængede spilletid spilles umiddelbart efter den ordinære spilletid og er i 90 minutters-kampe 30 minutter - 2 halvlege à 15 minutter – og i øvrige kampe 20 minutter - 2 halvlege à 10 minutter.

§ 35 Antal spillere og officials
35.1 Der tillades i 11:11 kampe op til 3 reserver og alle spillere kan udskiftes og sættes ind igen.
Der tillades i 8:8 kampe op til 3 reserver og alle spillere kan udskiftes og sættes ind igen.

35.2 I 11:11 stævner kan benyttes indtil 17 spillere per hold – dog kun 14 spillere per kamp. 

35.3 Et hold må maksimalt have tre reserver og fem officials med på reservebænken. Disse op til tre reserver og op til fem officials betragtes som spillet vedkommende jf. Fodboldlovens bestemmelser.

§ 36 Særlige regler for 9:9, 8:8, 7:7, 5:5 og 3:3
36.1 DBU Jylland har udfærdiget særlige regler for 9:9.

36.2 DBU Jylland har udfærdiget særlige regler for 8:8.

36.3 DBU Jylland har udfærdiget særlige regler for 7:7 Senior og Ældre.

36.4 DBU Jylland har udfærdiget særlige regler for 5:5 Børn.

36.5 DBU Jylland har udfærdiget særlige regler for 3:3 Børn.

§ 37 Boldstørrelse
37.1 I 11:11 og 8:8 kampe for U15 Piger/U14 Drenge og yngre anvendes en mindre og lettere bold end Fodboldloven foreskriver.

§ 38 Påklædning, anførerbind, benskinner og forbud mod smykker m.v.
38.1 Et holds markspillere skal være iført trøjer/overtræksveste af samme farve.

38.2 Farven på målmandens trøje skal gøre det let at skelne ham/hende fra de øvrige spillere og dommeren. Dommeren skal undlade at starte kampen indtil forholdet er bragt i orden.

38.3 Har de to holds spilletrøjer så stor farvelighed med hinanden, at det efter dommerens skøn er vanskeligt at skelne de to hold fra hinanden, skal udeholdet skifte til anden farve.

38.4 Stiller hjemmeholdet op i anden trøjefarve end den i KlubOffice anmeldte overgår skiftepligten til hjemmeholdet.

38.5 Stiller et hold op i sort eller anden mørk spilletrøje, der gør det vanskeligt at skelne spillerne fra en sortklædt dommer, skal holdet skifte til anden farve, hvis dommeren påbyder dette.

38.6 Hvis et holds trøjer er påført numre, skal numrene være forskellige.

38.7 Officials og reserver skal bære overtræksveste eller anden ens beklædning, således at dommeren før kampen kan sikre sig, hvem der er spillet vedkommende.

38.8 Et holds spilledragt skal overholde det af DBU vedtagne reklameregulativ (bilag 2).

38.9 Anføreren skal bære armbind, der klart adskiller sig fra spilletrøjen.

38.10 Alle spillere skal bruge benskinner, der skal være helt dækket af strømperne og udgøre en rimelig grad af beskyttelse. En benskinne skal være designet til netop dette formål for at være lovlig.

38.11 Det er ikke tilladt spillerne at bruge udstyr eller bære andet (f.eks. ringe, armbånd og smykker), som er farligt for spilleren selv eller andre spillere. Dog tillades det i kampe omfattet af dette reglement, at spillere kan tildække smykker (øreringe, piercinger og festivalarmbånd) med tape, såfremt dommeren vurderer, at denne tildækning bevirker, at disse ikke længere udgør en fare for spilleren selv eller andre.  Bliver dommeren opmærksom på, at forholdet ikke er i orden, skal de pågældende forlade banen, indtil forholdet er bragt i orden.

38.12 Fodboldlovens krav om, at hovedbeklædning skal være sort eller samme farve som spillertrøjens mest fremtrædende farve, samt at "cykelshorts", langærmede undertrøjer samt strømpetape, skal have samme grundfarve som bukserne/kortærmede spilletrøjer/strømper, håndhæves ikke. I kampe omfattet af dette reglement er det tilladt en spiller at spille i lange bukser.

§ 39 Holdkort
39.1 I de turneringsrækker, hvor DBU Jylland/DBU Fyn har fastsat, at der skal udfyldes holdkort sker dette elektronisk gennem klubbens spillerregistrering. Begge hold skal udfylde holdkortet elektronisk inden det angivne tidspunkt for kampens start. Som minimum skal samtlige spillere og 1 official (træner) fremgå af holdkortet.

39.2 Efter en kamps afslutning slettes evt. ubenyttede reservespillere elektronisk fra holdkortet inden 7 timer efter det angivne tidspunkt for kampens start.

§ 40 Resultatindberetning
40.1 Resultatindberetning sker i KlubOffice eller på App. Hjemmeholdet skal indberette kampresultatet senest 1 time efter kampens afslutning.

§ 41 Advarsler og udvisninger
41.1 Ved en advarsel (”gult kort”) tildeles en tidsbegrænset udvisning på 10 minutter.
Såfremt en tidsbegrænset udvist spiller modtager sin anden advarsel eller direkte udvisning (rødt kort), mens han er tidsbegrænset udvist, fortsætter holdet med en spiller færre resten af kampen. En spiller, som får sin anden tidsbegrænsede udvisning (efter udløbet af den første), kan erstattes af en anden spiller efter udløbet af den anden periode. Spilleren, som har modtaget sin anden tidsbegrænsede udvisning, kan ikke længere deltage i spillet og er udvist (rødt kort).
I 8:8 kampe medfører en advarsel en tidsbegrænset udvisning på 5 minutter.

41.2 Ved udvisning (”rødt kort”) skal dommeren indberette denne senest 2. hverdag efter kampen.

§ 42 Gebyr ved protester og anker
42.1 I forbindelse med protester og anker skal indbetales et af DBU Jylland/DBU Fyn fastsat gebyr.

§ 43 Kampenes økonomi
43.1 En tilrejsende klub har krav på gratis adgang til kampe, hvori klubben deltager, for 20 personer inkl. spillertruppen. Der skal altid gives gratis adgang til indehavere af DBU Jyllands og DBUs særlige adgangshjemler samt til indehavere af de af banens kommunale myndighed udstedte adgangskort.

43.2. En tilrejsende klub afholder selv sine rejseudgifter mv. ved ordinære turneringskampe, indledende runder i DBUs Landspokalturnering samt op- og nedrykningskampe.

43.3. Den arrangerende klub afholder alle udgifter ved arrangementet af ordinære turneringskampe og får indtægten ved kampe på egen bane.

43.4 Udgifter til dommer ved ordinære turneringskampe udredes af de spillende klubber med halvdelen til hver eller efter beslutning hos DBU Jylland via solidarisk dommerafregning.

43.5 Den tilrejsende klub og den arrangerende klub deler rejseudgifter og dommerudgifter ved kampe om det jysk/fynske mesterskab.

§ 43.6 Krav om tilgodehavender mellem klubber skal skriftligt fremsendes til modparten senest 1. december det pågældende år. Dog vil opkrævninger fremsendt senest 28 dage efter den pågældende kamp altid være gældende.

§ 44 Overtrædelser
44.1 En leder der er vidende om, at hans/hendes klubs hold eller en spiller fra dette har overtrådt reglerne, er forpligtet til at indberette dette.

44.2 Forseelser, begået af spiller, træner/leder eller tilhænger fritager ikke en klub for sanktion.

§ 45 Sanktioner
45.1 Mulige sanktioner er a) Irettesættelse; b) Misbilligelse; c) Bøde; d) Udelukkelse; e) Karantæne; f) Taberdømning; g) Fradømmelse af point(s) og ansættelse af anden (normalt 0-3) og ringere målscore end den i en kamp tilspillede; h) Fratagelse af ret til at spille på hjemmebane; i) Annullering af kamp; j) Fratagelse af oprykningsret og/eller ret til at blive erklæret rækkevinder; k) Fratagelse af ret til at kunne deltage/søge deltagelse i specifikt angivne turneringsrækker i efterfølgende turneringshalvår.

45.2 Manglende besvarelse af DBU Jylland/DBU Fyns skriftlige forespørgsler inden for en samtidig fastsat tidsfrist kan sanktioneres med bøde, der kan fordobles ved hver efterfølgende rykker.

§ 46 Protester og anker
46.1 Protester/anker skal være underskrevet af en klubbens angivne kontaktpersoner og samtidig med afleveringen betales et af DBU Jylland/DBU Fyn fastsat gebyr. I modsat fald afvises protesten/anken.

46.2 Protester skal indleveres senest 2. hverdag efter kampen, når protesten vedrører bane eller arrangement af kampen. Protesten skal af anføreren – i børne- og ungdomskampe kan træner/holdleder foretræde for anføreren – være meddelt kampens dommer og modparten inden kampen.

46.3 Protester skal indleveres senest 2. hverdag efter kampen, når protesten vedrører en/flere dommerkendelse(r). Protesten skal af anføreren – i børne- og ungdomskampe kan træner/holdleder foretræde for anføreren – være meddelt kampens dommer umiddelbart efter kendelsen. Bliver DBU Jylland/DBU Fyn efterfølgende bekendt med, at en dommer under en kamp har anvendt Fodboldloven forkert, kan DBU Jylland/DBU Fyn altid træffe en afgørelse, der også indeholder eventuelle konsekvenser for holdene.

46.4 Protester skal indleveres senest 8 ugedage efter kampen, når protesten vedrører andre forhold - denne frist er dog reduceret til 2 hverdage efter kampen, hvis der er tale om det pågældende holds sidste kamp i turneringsrækken eller der er tale om en pokalkamp, omkamp eller kvalifikationskamp. Er der tale om protest over benyttelse af ikke-spilleberettiget spiller(e) skal disse i protesten være angivet specifikt.

46.5 DBU Jylland/DBU Fyn kan dispensere og tage sager op efter udløbet af tidsfristerne.

46.6 Anker af afgørelser skal være DBU Jylland/DBU Fyn i hænde senest 14 dage efter meddelelse er afsendt til klubben, og anken har aldrig opsættende virkning. Protester/anker afvises, hvis et gebyr ikke er indbetalt. DBU Jylland/DBU Fyn afgør om protester/anker, der er indleveret efter tidsfristen, skal realitetsbehandles.

46.7 DBU Jylland/DBU Fyn afgør om det indbetalte gebyr skal tilbagebetales efter endt behandling. Dog sker der altid tilbagebetaling, hvis protesten/anken efterkommes fuldt ud.

46.8 Sanktioner af alvorligere karakter kan indankes for DBU jfr. DBU's love § 31.3.

46.9 Fristen for at indanke til DBU er 14 dage fra modtagelsen af DBU Jyllands/DBU Fyns endelige afgørelse. Alle sager til DBU i forbindelse med anker skal indsendes gennem DBU Jylland/DBU Fyn.

46.10 Alle sager er endeligt afgjort efter at de angivne ankeinstanser er udnyttet eller tidsfristerne udløbet.