Referat - Delegeretmøde 2020

Referat af delegeretmøde afholdt den 24. februar 2020 i Vissenbjerg Kultur og Idrætscenter med følgende:

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent.
2. DBU Fyns formand eller hans stedfortræder aflægger beretning for det forløbne år. Beretningen forelægges delegeretmødet til godkendelse.
3. Regnskabet fremlægges til godkendelse, og budget for indeværende budgetår forelægges.
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af forretningsudvalgsmedlem. Afgående er: Hans Martin Møller.
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Afgående er: John Emil Johansen, Ole Hansen, Paul-Ejner Hauge
7. Valg af medlemmer til disciplinærudvalget
    a) Valg af formand i lige år. Valgperiode 2 år. 
Afgående er Torben Hansen
    b) Valg af 2 medlemmer i ulige år. Valgperiode 2 år
   c) Valg af 2 medlemmer i lige år. Valgperiode 2 år.
Afgående er Jørgen Andersen og Jan Andersen
8. Valg af medlemmer og suppleanter til Appeludvalget
    a) Valg af formand i ulige år. Valgperiode 2 år
    b) Valg af 1 medlem i ulige år. Valgperiode 2 år
    c) Valg af 1 medlem i lige år. Valgperiode 2 år.
Afgående er Erik Rosengaard
     d) Valg af 2 suppleanter. Valgperiode 1 år. Afgående er Ole Larsen og Bent Hjortebjerg.
9. Eventuelt

Formand Bjarne Christensen bød de delegerede velkommen til årets delegeretmøde. 

Ad. pkt. 1: Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Tommy Olesen som dirigent, hvilket de delegerede bakkede op om.

Ad. pkt. 2: Formanden eller hans stedfortræder aflægger beretning for det forløbne år.
Beretningen forelægges delegeretmødet til godkendelse.
Formand Bjarne Christensen aflagde mundtlig beretning for det forløbne år. 
Beretningen blev godkendt af de delegerede.

Ad. pkt. 3: Regnskabet fremlægges til godkendelse, og budget for indeværende budgetår forelægges.
Claus Gramm Pedersen fremlagde årsrapport for 2019, og budget for indeværende år. 
Regnskabet blev godkendt og budgettet taget til efterretning.

Ad. pkt. 4: Behandling af indkomne forslag

Forslag 0 Konsekvensændringer i forhold til DBU's love Vedtaget
Forslag 1 Reform/fusion med DBU Jylland Vedtaget
Forslag 2 Turneringssamarbejde med DBU Jylland Vedtaget
Forslag 3 eFodbold Vedtaget
Forslag 4 Turneringsreglement fællesrækker med DBU Jylland Vedtaget
Forslag 5 Strukturændring i H-AS, H-S1, H-S2 og H-S3 Vedtaget
Forslag 6  Strukturændring i K-S1, H-S2 og H-S3 Vedtaget
Forslag 7 Antal af hold fra samme klub i H-S1, H-S2 og H-S3 Forkastet
Forslag 8  Oprykningsberettigede i H-S1, H-S2 og H-S3 Forkastet
Forslag 9  Konsekvens ved udtrækning af højere rangerede hold Forkastet
Forslag 10  Udsættelse af sæsonstart for studiehold Forkastet
Forslag der blev behandlet på DBU Fyns delegeretmøde
Indhold Udfald  

 

Ad. pkt. 5: Valg af forretningsudvalgsmedlem. 
Hans Martin Møller blev genvalgt for en 3-årig periode som medlem af forretningsudvalget.

Ad. pkt. 6: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 
Der var genvalg til Paul-Ejner Hauge, John Emil Johansen og Ole Hansen. De tre blev valgt for en 2-årig periode.

Ad. pkt. 7: Valg af medlemmer til disciplinærudvalget 
Der var genvalg til formand Torben Hansen for en 2-årig periode. 

Der var ligeledes genvalg til Jørgen Andersen og Jan Andersen. Begge blev genvalgt som medlemmer for en 2-årig periode.

Ad. pkt. 8: Valg af medlemmer og suppleanter til Appeludvalget
Erik Rosengaard blev genvalgt som medlem for en 2-årig periode
Som suppleanter for en 1-årig periode blev genvalgt Ole Larsen, Ringe, og Bent Hjortebjerg, Otterup.

Ad. pkt. 9: Eventuelt
Erik Knudsen, B1913, opfordrede bestyrelsen til at kigge på løsninger i forhold til, hvordan vi håndterer problemer med faldende medlemstal og manglende hold. 
Anerkendte at der ikke er nogen nemme løsninger, men at man er nødt til at være proaktive. 

Mathias Bjørnø, formand fra FFK, takkede samarbejdspartnere for et godt samarbejde.
Han nævnte at vi står med en udfordring i forhold til antallet af  dommere, og opfordrede derfor til, at klubberne sender nogen på kursus. 
2019 var generelt et godt år uden de store negative sager, hvilket er positivt og en tendens vi også gerne skal se i 2020.

John Nielsen, B1913, opfordrede DBU Fyn til allerede nu at kigge på, hvad der kan gøres i forhold til sæsonstart med den stand banerne er i pt. på grund af den megen nedbør. 

Bjarne Christensen takkede dirigent Tommy Olesen for at have guidet forsamlingen igennem delegeretmødet.

Mødet sluttede med et trefoldigt leve for unionen.