Dispensationer

Børn og ungdom

§ 8.2 I rækker for Drenge Børn og Ungdom må – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom - deltage piger, der må være op til ét år ældre end aldersgrænsen angiver.

§ 8.3 I rækker for Børn og Ungdom er der mulighed for – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom - at benytte et begrænset antal spillere født i sidste kvartal af årgangen ældre end den pågældende aldersklasse. Det er en forudsætning at spillerne fremgår af holdkortet med angivelse af deres fulde fødselsdata. Begrænsningen ligger i, at antallet af spillere, der benyttes efter ovenstående, spillere der efter § 8.4 opnår dispensation fra aldersgrænserne samt spillere genbrugt jf. § 19.8, pr. kamp ikke må overstige 1 i 3M/5M, 2 i 8M og 3 i 11M.

§ 8.4 Dispensation til i Ungdom og Børn at kunne benytte navngivne spillere, der ikke opfylder aldersgrænserne, - udover det i § 8.1 til 8.3 tilladte, - kan kun opnås efter begrundet ansøgning. Samtidig med en imødekommelse afgøres om og i givet fald hvilke sportslige konsekvenser, der er knyttet til tilladelsen. En given tilladelse gælder kun pågældende klub og pågældende turneringsår – ønsker en klub ikke at gøre brug af den i hele turneringsåret, skal dette meddeles DBU Fyn skriftligt og inden første kamp i pågældende turneringshalvår.

Bemærk der gælder andre dispensationsregler end de ovennævnte i fællesrækkerne med DBU Jylland. Se dispensationsreglerne her.

§ 8.5 I U19 drenge kan – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom – frit anvendes spillere (1 års seniorer), som er født i året før U19 drenges almindelige aldersgruppe.
Ved frit forstås, at benyttelsen ikke har sportslige konsekvenser for nogen af holdene og at reglerne om op- og nedrykning af spillere mellem hold (”spilles fri”) samt om ikke at måtte deltage i mere end en kamp per spilledag ikke er gældende.
Der kan max. anvendes 5 spillere pr. kamp, som er født i året før U19 drenges almindelige aldersgruppe.

§ 8.6 I U18 pige kan – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom – frit anvendes spillere (1 års seniorer), som er født i året før U18 piges almindelige aldersgruppe.
Ved frit forstås, at benyttelsen ikke har sportslige konsekvenser for nogen af holdene og at reglerne om op- og nedrykning af spillere mellem hold (”spilles fri”) samt om ikke at måtte deltage i mere end en kamp per spilledag ikke er gældende.
Der kan max. anvendes 5 spillere pr. kamp, som er født i året før U18 piges almindelige aldersgruppe.

Søg om dispensation her:

 

Se særligt om dispensationer for fællesrækker med DBU Jylland her.

Seniorfodbold

 • For kvindesenior gives der dispensation det halvår, hvor spilleren fylder 15 år.
 • For herresenior gives der dispensation det halvår, hvor spilleren fylder 16 år. 

Der skal altid ansøges om dispensation. 

"De gamle"

 • Old Boys: Der gives ikke dispensation
 • Veteran: Der gives dispensation til spillere, der er fyldt 33 år
 • Super Veteran: Der gives dispensation til spillere, der er fyldt 38 år
 • Masters: Der gives dispensation til spillere, der er fyldt 43 år
 • Super Masters: Der gives dispensation til spillere, der er fyldt 48 år
 • Grand Old Masters: Der gives dispensation til spillere, der er fyldt 53 år


Sådan tildeles dispensationer

Ekstraordinær dispensation gives efter ansøgning: 

 • hvis klubben IKKE har et alderssvarende hold. Spilleren må maksimalt være 2 år for gammel.
 • hvis klubben har et alderssvarende hold men ansøgningen er vedhæftet lægeerklæring, skoleudtalelse eller dokumentation fra anden offentlig institution.
 • hvis klubben har et alderssvarende hold men spilleren er fra juli kvartal. Det skal præciseres, at der skal ansøges skriftligt.

Bemærk alle ekstraordinære dispensationer i ungdomsfodbold (U13 til U19) er behæftet med sportslig konsekvens i form af, at holdet ikke kan vinde rækken men godt rykke op. 

Der gives afslag på dispensation, hvis klubben har et alderssvarende hold, men spilleren efter klubbens vurdering ikke passer ind på det alderssvarende hold grundet niveau, størrelse eller andet. 

Der kan IKKE dispenseres fra antallet af dispensationsspillere, der må benyttes pr. kamp. 
11M: 3 
8M: 2 
5M: 1 

DBU Fyns administration afgør alle dispensationsansøgninger ud fra retningslinjer udstukket af DBU Fyns bestyrelse. Se ovenstående. 

Der skal ansøges om alle ekstraordinære dispensationer. 

Klubben har mulighed for at anke afgørelsen til DBU Fyns Appeludvalg jf. DBU Fyns love §20c.

Dette skal ske skriftligt. Anmodning herom skal, ledsaget af et depositum på kr. 1.000,-, være unionen i hænde senest på 14. dagen efter at afgørelsen er fremsendt

Supplerende spilletilladelse

Specifikt omkring §13.4 i turneringsreglementet omhandlende supplerende spilletilladelse.
Ungdomsudvalget ønsker, at det skal være muligt efter ansøgning, at få tilladelse til at benytte en ungdomsspiller som ønsker at prøve sig af på højere niveau samtidig med, at spilleren fortsat spiller for sin oprindelige klub.

Det skal præciseres, at spillere der går på efterskole på Fyn, IKKE kan opnå supplerende spilletilladelse til den nærliggende fodboldklub.

Supplerende tilladelse skal altid gives opad. Det vil sige den klub der søger supplerende tilladelse skal have hold på højere niveau eller i en ældre aldersgruppe. Eks. en spiller der spiller i en klub med U15 pige og ønsker supplerende spilletilladelse til U18 pige.

Der kan ikke gives supplerende spilletilladelse til en spiller som efterfølgende skal have dispensation. Eks. en U14 spiller ønsker supplerende spilletilladelse til et U13 hold.

Se også:

Godkendte dispensationer
Dispensationer i fællesrækker