Referat - Delegeretmøde 2023

Referat af delegeretmøde afholdt den 28. februar 2024 i Vissenbjerg Kultur og Idrætscenter med følgende:

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent.

  2. DBU Fyns formand eller hans stedfortræder aflægger beretning for det forløbne år.

  3. Regnskabet fremlægges til godkendelse, og budget for indeværende budgetår forelægges.

  4. Behandling af indkomne forslag.

  5. Valg af forretningsudvalgsmedlem.
   På valg er: Kaj Johansen

  6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
   På valg er: John Emil Johansen, Ole Hansen, Helene Hagsten Pedersen

  7. Valg af medlemmer til disciplinærudvalget
   a) Valg af formand i lige år. Valgperiode 2 år
   På valg er: Torben Hansen
   b) Valg af 2 medlemmer i ulige år. Valgperiode 2 år
   c) Valg af 2 medlemmer i lige år. Valgperiode 2 år
   På valg er: Jan Andersen, René Luther Sørensen

  8. Valg af medlemmer og suppleanter til Appeludvalget
   a) Valg af formand i ulige år. Valgperiode 2 år
   b) Valg af 1 medlem i ulige år. Valgperiode 2 år
   c) Valg af 1 medlem i lige år. Valgperiode 2 år
   På valg er: Brian Fussing
   d) Valg af 2 suppleanter. Valgperiode 1 år
   På valg er: Ole Larsen, Bent Hjortebjerg

  9. Eventuelt


REFERAT

Formand Bjarne Christensen bød de delegerede velkommen til årets delegeretmøde. Der var mødt 42 fynske klubber op. 

Ad. pkt. 1: Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Ib Ketelsen som dirigent, hvilket de delegerede bakkede op om.

Ad. pkt. 2: Formanden eller hans stedfortræder aflægger beretning for det forløbne år.
Formand Bjarne Christensen aflagde mundtlig beretning for det forgangne år. 
Beretningen indeholdt emner som frivillige i klubberne, kunstgræs, uddannelse og IT-udvikling, organisationsudvikling og samspillet i DBU Bredde.

Beretningen blev godkendt af de delegerede.

Ad. pkt. 3: Regnskabet fremlægges til godkendelse, og budget for indeværende budgetår forelægges.
Claus Gramm Pedersen fremlagde årsrapporten for 2023, og budget for indeværende år. 

Regnskabet blev godkendt og budgettet taget til efterretning.

Ad. pkt. 4: Behandling af indkomne forslag

 • Forslag 1: Ændringen af begreberne formand og næstformand i DBU Fyns love. De ændres til forperson og næstforperson.
  Resultat: Vedtaget
 • Forslag 2 (vejledende afstemning*): Mulighed for at sætte ekstra spiller på banen i Herre 7:7, hvis holdet kommer bagud med 3-6-9 mål fjernes.
  Der var opbakning hertil fra klubberne
 • Forslag 3 (vejledende afstemning*): Ændring af banestørrelsen når 11:11 kampe afvikles som 9:9.
  Der var opbakning hertil fra klubberne
 • Forslag 4 (vejledende afstemning*) : Ændring af antal nedrykkere fra Kvinde Albaniserien fra 1 til 2
  Der var opbakning hertil fra klubberne

Se de fulde forslagstekster her.

*Forslag 2, 3 og 4 var vejledende afstemninger. I praksis er det nemlig DBU Fyns bestyrelse, der har bemyndigelse til at foretage ændringer af propositioner for de enkelte rækker, og DBU Fyns bestyrelse vil på deres kommende møde d. 8. marts træffe endelig beslutning om de foreslåede ændringer.

Ad. pkt. 5: Valg af forretningsudvalgsmedlem. 
Kaj Johansen blev genvalgt for en 3-årig periode som medlem af forretningsudvalget.

Ad. pkt. 6: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 
Der var genvalg til John Emil Johansen, Ole Hansen og Helene Hagsten Pedersen - alle for en 2 årige periode.

Ad. pkt. 7: Valg af formand og medlemmer til disciplinærudvalget
Der var genvalg til Torben Hansen som formand for en 2 årig periode
Der var genvalg til Jan Andersen og René Luther Sørensen som medlemmer - begge for en 2 årig periode.

Ad. pkt. 8: Valg af medlem og suppleanter til Appeludvalget
Der var genvalg til Brian Fussing som medlem for en 2 årig periode.
Ole Larsen og Bent Hjortebjerg blev genvalgt som suppleanter for en periode på 1 år. 

Ad. pkt. 9: Eventuelt

 • Bjarne Christensen takkede dirigent Ib Ketelsen for at have guidet forsamlingen igennem delegeretmødet.