Delegeretmøde 2023

DBU Fyns delegeretmøde er DBU Fyns højeste instans. Det er her, at klubberne beslutter, hvordan der skal spilles fodbold på Fyn, og her de vælger, hvem der skal repræsentere dem i DBU Fyns bestyrelse.

Delegeretmøde 2023

DBU Fyns årlige delegeretmøde (årsmøde) afholdes i Vissenbjerg Kultur- og Idrætscenter d. 1. marts.

Delegeretmødet indledes med spisning kl. 17.00 med efterfølgende mødestart kl. 18.00.

Hver klub kan stille med to stemmeberettigede personer.

Der er tilmeldingsfrist 24. februar.

Se tilmeldte klubber.


Dagsorden

 1. Valg af dirigent.

 2. DBU Fyns formand eller hans stedfortræder aflægger beretning for det forløbne år.
  Beretningen forelægges delegeretmødet til godkendelse.

 3. Regnskabet fremlægges til godkendelse, og budget for indeværende budgetår forelægges.

 4. Behandling af indkomne forslag.

 5. Valg af forretningsudvalgsmedlem.
  På valg er: Hans Martin Møller (villig til genvalg)

 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er: Mette Gregersen (villig til genvalg), Kim Johansen (villig til genvalg) og Henrik Gaunsbæk (udtræder)

 7. Valg af medlemmer til disciplinærudvalget
  a) Valg af formand i lige år. Valgperiode 2 år
  b) Valg af 2 medlemmer i ulige år. Valgperiode 2 år
  På valg er: Ole Mikkelsen (villig til genvalg) og Casper Falkenberg (udtræder)
  c) Valg af 2 medlemmer i lige år. Valgperiode 2 år

 8. Valg af medlemmer og suppleanter til Appeludvalget
  a) Valg af formand i ulige år. Valgperiode 2 år
  På valg er Søren Godskesen (villig til genvalg)
  b) Valg af 1 medlem i ulige år. Valgperiode 2 år
  På valg er Claus Bo Larsen (villig til genvalg)
  c) Valg af 1 medlem i lige år. Valgperiode 2 år
  d) Valg af 2 suppleanter. Valgperiode 1 år
  På valg er: Ole Larsen (villig til genvalg) og Bent Hjortebjerg (villig til genvalg).

 9. Eventuelt


Materialer (uploades løbende)

Årsrapport 2022
Revisionsprotokollat
Formandens beretning
Forslagsoversigt
Forslag til behandling 
Referat


Arkiv

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016

Materialer fra tidligere års delegeretmøde kan rekvireres ved henvendelse til DBU Fyn